zaterdag

Alle mensen, alle dingen

God wIl dat ALLE mensen gered worden en tot kennis der waarheid komen [ 1 Tim 2;4]

Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! Hebr. 10:7

Ik ben de WEG de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door mij, 

Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
Die Zichzelven gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 1 Tim 2;5-6
En zo zien we dat Hij [God] door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. Kol 1;20

dinsdag

Humor


Het letterlijk gaan nemen wat je leest in de bijbel, een goede vertaling van die bijbel vinden en met humor mijn kerkelijk verleden benaderen, lijken mij de beste manier om mijn ontdekkingen te beschrijven. Vandaar dat ik soms alleen maar een paar teksten schrijf die me troffen en soms humor gebruik. Onze hemelse Vader is geen boze scheidsrechter die een lijst met mijn zonden bijhoudt.
Hij verkoopt Zijn liefde niet voor de prijs van goede werken, trouwe kerkgang of strijd tegen de zonde.
De bijbel laat duidelijk zien  dat je niet gebonden hoeft te zijn aan angst en bezorgdheid, iets wat me in veel kerken wel is bijgebracht. Door de bijbel te bestuderen ga ik steeds meer van Gods liefde voor mensen zien en ervaren wat ook de bedoeling is: ..groeien in de genade en de kennis van onze heer en heiland, Jezus Christus" ( 2 Pet 3:18). 

vrijdag

God kijkt naar me om


Hagar, helemaal alleen bij een bron in de woestijn.
Zwanger.
Weggelopen van de zware omstandigheden waarin ze leefde.
Weggelopen van haar leven.
Weggelopen van haar God.

Misschien ben jij dat ook.
Natuurlijk zullen de omstandigheden anders zijn.
Maar de situatie klinkt bekend.

Maar God ziet Hagar en ontmoet haar bij de bron.
God ziet jou en Hij ziet mij.
Hij kijkt naar ons om.
In alle omstandigheden.

woensdag

Genade en rust


Bijzonder dat ik me zoveel beter voel nadat ik de kerken heb verlaten en genade heb gevonden. Het leven lijkt zonniger, lichter en beter. Ik voel me niet meer gedwongen om een kerk te zoeken, naar de diensten te gaan en nog veel beter: niemand slaat me meer met bijbelteksten om de oren, hoe fout ik wel ben, dat ik me moet laten dopen, gehoorzaam moet worden en alles wat men fout vindt aan mij.
Ik hou meer van de mensen om me heen, zie en voel meer hun pijn en nood.
Ik ben niet meer bezig om het goede te doen en me afvragend of het wel goed genoeg was.
Ik zie en ervaar meer en meer dat God liefde is, zie overal zijn genade.
Ik hoef me niet meer druk te maken of ik het juiste geloof heb of dat ik met het idee van de hemel alsnog in de hel zal belanden.
Ik hoef me nergens zorgen om te maken, want Hij zorgt!

Kom naar Mij toe, allen die zwoegen en beladen zijn en Ik zal jullie rust geven. 
Hef mijn °juk op jullie en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en jullie zullen rust vinden voor jullie °zielen, 
want Mijn °juk is mild en Mijn °last is lichtheid. Mattheus 11:28-30

dinsdag

Het evangelie van Genade


Wees niet bang voor het evangelie van genade.
Genade is het ware evangelie van Christus.
Er is geen ander evangelie dan het evangelie van genade.
Onderzoek de bijbel of het waarheid is wat in de kerken geleerd wordt,

Handelingen 20:24 ....totdat ik mijn °loopbaan en de bediening tot volmaaktheid zou brengen, die ik in ontvangst nam bij de Heer Jezusom het evangelie van de genade van God te betuigen.

Romeinen 5:17 Want indien in de misstap van de ene de dood koning is* door de ene, veel meer zullen zij die de overvloedigheid van genade en van het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen in leven koningen zijn door de Ene, JezusChristus

Markus 7:13 ...het woord van °God ongeldig makend door jullie overlevering, die jullie overleveren*. En jullie doen vele van zulke dingen." 

Hebreeeen 13:8,9 Jezus Christus is gisteren en vandaag Dezelfde en tot in de aionen. 
9 Word niet weggebracht in allerlei en vreemde onderwijzingen, want het is goed dat het hart in genade bevestigd wordt, niet in spijzen, in welke die wandelen niet gebaat* werden.

zondag

God leidt omwille van Zijn Naam


Psalm 31

3 Want U bent mijn rots en mijn vastheid. Omwille van Uw Naam zal U mij leiden en zal U mij leiding geven.

5 U kocht mij vrij, JAHWEH, El van trouw.

Psalm 32

8 Ik zal jou doen nadenken en Ik zal jou richting geven op deze weg die jij zal gaan. Ik zal jou raad geven. Mijn oog is op jou. 


zaterdag

Allen worden gerechtvaardigd


Romeinen 3:9-12, 17-18
9  Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd  dat zij allen onder de zonde zijn,
10  zoals geschreven staat:  Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,
11  er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.
12  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.
17  en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.
18   De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Romeinen 3:22-24
22  namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
23  Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
24  en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

In het eerste deel laat Paulus zien dat niemand goed is, de Joden niet, de Grieken niet: Niemand. En niemand zoekt God.

In het tweede deel laat Paulus zien dat allen de heerlijkheid van God missen en allen door Zijn genade om niet gerechtvaardigd worden. 

donderdag

Feest!

Psalm 30:11 Mijn rouwklacht hebt U veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt U losgemaakt, met vreugde mij omgord,

2 Kronieken 30:23 Toen kwam de hele gemeente overeen, om nog zeven dagen feest te vieren, en zij vierden met veel plezier nog zeven dagen feest.

Lukas 3:22 Jij bent Mijn Zoon, de geliefde, in Jou heb Ik al Mijn plezier.

Efeze 1:5 God heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, in overeenstemming met het plezier van Zijn wil,

Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij er in heeft zowel het willen als het werken in jou werkt.

woensdag

God is soeverein

Psalm 115: 1-3 Niet ons, o Yahweh, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt [alles waar Hij zin in heeft].

Jesaja 46: 9-10 Ik ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die vanaf het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

Handelingen 17:25 God laat Zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, omdat Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

1 Corinthe 8:6 Er is maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

vrijdag

Als het Gods werk is....


Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ 

Dit is een gedeelte uit Handelingen 5. Het wordt uitgesproken door Gamaliël, een farizeeër die hoog in aanzien stond bij het Joodse volk. Er werd naar hem geluisterd, ook door de andere geestelijk leiders. 
De apostelen waren in de tempel aan het onderrichten over de Here Jezus, dat Hij de messias was en dat ging gepaard met wonderen en tekenen. Er kwamen veel mensen tot geloof. De Joodse leiders waren jaloers op hen en vonden deze leer een dwaalleer. Ze besloten een eind te maken aan het succes van de apostelen en namen hen gevangen. Die zelfde nacht bevrijdde een engel van de Heer hen en vol goede moed stonden ze de volgende morgen alweer in de tempel. 
De meeste leiders waren er voor om hen te laten doden, maar Gamaliël is een wijs man en spreekt dan bovenstaande woorden uit. ...als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten...

woensdag

Aan Vaders hand


Religie zegt: volg onze regels, onze wetten.
Wij hebben het juiste perspectief op de wil van God.
Volg ons programma, dien Hem door te werken voor de Heer.
Je wilt toch niet veroordeeld worden, dus maak de juiste keuzes.
Je moet je aan de regels houden, goed je best doen.

Religie laat je voortdurend rennen, waar je doodmoe van wordt.
Het geeft angst, want doe ik het wel goed en ben ik wel op de juiste weg.

Genade zegt: Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn en Ik zal u rust geven. Ik zal je dragen in elk facet van je leven. Ik geef je alles wat je nodig hebt.  Ik geef je vrede, waar je ook bent.
Ik accepteer je zoals je bent, gewoon omdat Ik van je hou.
Ik ben je Schepper en jij bent mijn creatie. Ik kies ervoor van je te houden, want Ik ben Liefde.

God, Behouder van alle mensen


Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is van alle mensen, maar allermeest der gelovigen.  Tim 4:10

Waren we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. Romeinen 5:10

...dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 1 Joh 4:14

En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Romeinen 3:23, 24

maandag

Religieuze denkbeelden

Denkbeelden die al generaties lang gelden zijn moeilijk uit te bannen, zeker de religieuze. Die nestelen zich nog vaster in de geest van mensen.
Het maakt kennelijk niet uit hoe onlogisch of onschriftuurlijk ze zijn of zelfs heel absurd.
Al generaties lang worden bepaalde bijbeluitleggingen zo geleerd, bedacht of geinterpreteerd door machtige, zeer gelovige en theologisch opgeleide mannen. Zo worden de denkbeelden ontvangen en worden ze vaste zaken van het geloof.

De originele geschriften van de bijbel werden Goddelijk geinspireerd en zijn dan ook volledig in overeenstemming met elkaar, Maar de vertalingen van de Bijbel zoals de kerkelijke systemen deze zelf hebben geproduceerd, werden niet geinspireerd en er zijn vreemde tradities uit voortgekomen.
Sommige zijn zelfs vermakelijk, ware het niet dat het een verdrietige zaak is dat de meeste tradities geautoriseerd zijn als het ware geloof en men deze ´waarheden´ niet mag betwijfelen. Of ook maar denken dat het misschien anders is of fout vertaald.

Vladimir Gelesnoff (1877-1921)
Unsearchable Riches, vol. 5, page 241

dinsdag

Allen = Allen

As in Adam, So in Christ

“For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive” (I Corinthians 15:22).

The “all” who die in Adam are the EXACT SAME “all” who will be made alive in Christ Jesus. The passage does not say what many think it means, that “all who are ‘in Christ’ shall be made alive.”Paul teaches that God will have the ultimate victory in winning His whole creation back to Himself. He was teaching that the redemptive work of our Lord Jesus Christ was for every man – not potentially, but effectually.Clyde L. Pilkington, Jr.

1 Korinthiërs 15:22
Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Het is een gegeven, een overwinningsuiting: in Adam sterven alle mensen, in Christus zullen alle mensen levend gemaakt worden.

maandag

Met God verzoend

Wat is verzoenen? Verzoenen is: de vriendschap herstellen.

Voor welke mensen geldt dit? Voor alle mensen:
Romeinen 5: 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft.

Romeinen 5: 18 gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

Wat moet je er voor doen? Niets, het is genade:
Romeinen 5: 20 waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,
1 Johannes 2: 2 Hij [Christus] is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze[sprekend over de gelovigen], maar ook voor die van de hele wereld.
Johannes 12: 47 Indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.zondag

Een woord dat niet zal worden herroepen

De Here is voor allen goed,
en Zijn barmhartigheid is over al Zijn werken.
Al Uw werken zullen U loven Here.  Psalm 145:9, 10

Want Ik heb gezworen bij Mij zelf,
waarheid is uit mijn mond uitgegaan,
een woord dat niet zal worden herroepen:
dat voor Mij elke knie zich zal buigen,
dat bij Mij elke tong zal zweren. Jesaja 45:23

want het is geschreven: Ik leef, zegt de Heer.
Dat voor Mij alle knie zal buigen en
elke tong God zal toejuichen. Romeinen 14:11

Daarom heeft de Heer Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam boven alle naam geschonken,
opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hen, die in de hemel en op de aarde
en die onder de aarde zijn.
En alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader. Fillippenzen 2:9-11

zaterdag

PTKS

Post-traumatisch-kerk-syndroom: een woord voor een toestand die optreedt na het verlaten van een religieuze of kerkelijke groep, waarin men vast heeft gezeten door manipulatie of controle.

Ik ken tientallen verhalen van gebroken mensen, ik zie mensen die gecrasht zijn in de religie, terwijl ze op zoek waren naar God. Ik ken mensen die zo moe zijn en geestelijk gekneusd, dat ze het helemaal hebben opgegeven. En ik was 1 van hen.

Mensen die vertrekken of worden verzocht de kerk te verlaten, verliezen veel meer dan een plek om op zondagmorgen naar toe te gaan. Ze verliezen vrienden, familieleden, sociale status of gevoel van eigenwaarde. Ze verliezen hun God, hun zekerheid, hun identiteit en alles wat erbij hoort om je goed te voelen als mens.

De afkorting heb ik van internet, maar het gevoel herken ik. Nog altijd durf ik niet naar kleine zaaltjes waar een spreker de anderen de les leest. Als ik ga, zit ik bij de deur en verdwijn ik zo snel mogelijk. Maar ik ga liever niet.

Een paar jaar geleden dacht ik nog dat God van me vroeg om dan tenminste een gemeente te kiezen om naar toe te gaan. Nu weet ik beter dat Hij dat niet van me vraagt. Hij vraagt eigenlijk helemaal niets van me, want Hij heeft me overtuigt van Zijn grote liefde voor mij en voor alle mensen. Ik leef uit Zijn genade en dat is genoeg.

Achteraf gezien heeft Hij me al in de kerken beschermd. Hij was er altijd.

vrijdag

Allen sterven, allen leven


Dit is een bijzondere tekst waarvan het eerste deel vaak nog wel geloofd wordt, maar het tweede deel niet. Dan wordt er iets bijgedacht: als je dat gelooft. Maar dat staat er niet.
Toen ik dit ging zien werd me veel duidelijk. Ik kon niet overweg met de kerkelijke en/of evangelische gedachte van verloren gaan en hel.
Ook zie ik nu dat Gods liefde veel groter is dan gedacht.
En het geeft rust, hoe en wanneer weet ik niet, maar God zal ieder mens overtuigen van Zijn grote liefde.

donderdag

Allen

1 Timotheus 2: 3-6 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot bovenkennis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

1 Corinthe 15: 22 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

1 Timotheus 4: 10 Hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

Romeinen 5: 8 Toen wij nog zondaren waren is Christus voor ons gestorven.

Lukas 3: 6 Alle vlees zal de redding van God zien.

woensdag

God is trouw aan Zijn Woord

 Dé God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde.. (Handelingen 17:24)

Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God tenietdoen?
Volstrekt niet!.. (Romeinen 3:3, 4)

God is geen mens, dat Hij zou liegen. (Numeri 23:19)

...onze Redder, Christus Jezus, Die inderdaad de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt, door het evangelie. (2Timotheus 1:10)


Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot bovenkennis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. (1Timotheus 2:3, 6)

dinsdag

Geen punt!

God's love is like the endless sentence. Resist the temptation of putting a full stop (.) at the end of your own definition of God's love for yourself, for your neighbor and for the rest of mankind. Put commas if you must, but make it your life's ambition to never be the one who defines where it ends. God, and God alone, has the right to do the final edit for the story of his love. (Citaat van M. Mooney)

Gods liefde is als een zin zonder einde. Weersta de verleiding om een punt te zetten aan het einde van je eigen definitie van Gods liefde voor jou, je buurman en de rest van de mensheid.Zet komma´s als het moet, maar laat het je levensambitie worden om nooit diegene te zijn die bepaalt waar Gods liefde eindigt. God en God alleen is degene die het recht heeft om het slotakkoord te bepalen in het verhaal van Zijn liefde.

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar omdat de wereld door Hem behouden worde. Joh 3:17
Hij wil dat alle mensen gered worden.. (1Tim 2:4)
God bereikt altijd Zijn doel, want Hij is God.donderdag

Genade

Als je denkt dat genade een van Gods zegeningen is dan heb je het mis en weet je niet wat genade is. Genade is niet een zegen, maar alle zegeningen bij elkaar.
Genade is de hemelse manier om alle ellende van de wereld te genezen.
Het is de kracht van God om zondaars in heiligen te veranderen en haters in liefhebbers.
Genade geeft kracht aan de vermoeiden en en troost de mensen met verdriet.

Genade geeft kracht en geeft vleugels
Genade is Goddelijk.

woensdag

Christendom: een godsdienst van werken

Het hedendaagse christelijke geloof is een godsdienst van werken: men gelooft dat je Jezus Christus moet accepteren anders kun je niet behouden worden. Sommigen geloven dat dat zelfs afhangt van een getuigenis. Als je denkt dat het moeten aanvaarden van Jezus Christus geen werken is kijk dan naar de definitie: alles wat je moet ´doen´ om gered te worden is een ´werken´.

Als je in discussie gaat met protestanten, katholieken of evangelisch gelovigen, ze zullen allemaal ontkennen dat Jezus aanvaarden een ´werk´ is. Toch is het is het iets wat je moet DOEN, ook al is het om gered te worden.
Je kunt niet aktief deelnemen aan je eigen redding. Gered worden doe je altijd door een ander!!

Het geloof van Jezus Christus redt, niet het mijne.
Zijn aanvaarding van mij telt en niet mijn aanvaarding van Zijn gerechtigheid,
Zijn lijden,
Zijn dood,
Zijn opstanding is van belang.

Geen enkele aktie van mij!

dinsdag

Religieus misbruik; controle


Om volledige controle te krijgen en te houden over een kind of een gemeentelid wordt meestal gebruik gemaakt van emotionele mishandeling. Dit laat in tegenstelling tot lichamelijke mishandeling geen zichtbare sporen achter en is moeilijk te herkennen en te duiden. Ik noem enkele voorbeelden:

° Verbaal geweld. Door een bepaalde manier van praten wekt men angst op, bijvoorbeeld voor God, voor de hel of voor andere zaken. Het kan heel subtiel gebracht worden, tussen ouder en kind, tussen voorganger en gemeentelid of tussen twee personen. De dingen die gezegd worden hebben vaak een dubbele lading, gericht op het veranderen van het denkproces of het gedrag.
Ook kan het heel openlijk gebeuren tijdens een preek of een groepsgesprek, maar altijd met de uitdrukkelijke bedoeling het gemeentelid aan te vallen. Zoals ouders een kind in het openbaar kunnen vernederen door hem te straffen waar iedereen bij is.
De sfeer die opgeroepen wordt geeft angst, woede, onzekerheid of vijandigheid.

° Isolatie. Het isoleren van het slachtoffer van familie, vrienden, andere gemeenteleden, leiders en voorgangers. Dit wordt met opzet gedaan om het slachtoffer door emotionele pijn beter onder controle te krijgen. Godsdienstige leiders vinden het vaak hun plicht om ieder lid van de gemeente zover te krijgen dat ze denken en leven conform de regels van hun kerk. En dat wordt dan de regels van God genoemd.

° Verwaarlozing, negeren. Hiermee bedoel ik het onvermogen om goede aandacht te geven aan individuele behoeften, problemen, vragen en zorgen. Regels opvolgen en leiderschap worden vaak hoger geacht dan het welzijn van het individu. In veel kerken treft dit vooral vrouwen en kinderen. Kinderen moeten gehoorzamen en vrouwen kunnen hun man vragen.
Ook dit is niet allen verwaarlozing, maar misbruik.

° Buigen of barsten. Gehoorzamen en geen vragen stellen. Vooral geen vragen of de juistheid van de leer, het hebben van een eigen mening of inzicht. Degene die niet gehoorzaamt wacht het oordeel van de leiders. Wat dan het oordeel van God genoemd wordt.

° Vernederen. Het vernederen van een persoon, aanvallen op het karakter. De man spelen in plaats van de bal komt ook veel voor. Alles om de persoon af te schrikken en terug te brengen naar de ware leer en regels van de kerk. En hem/haar weer onder het leiderschap te plaatsen en te houden. Door de angst kan deze taktiek goed werken, maar het geeft ook frustratie en woede. Vaak verlaat men de gemeente.

Dit alles kan leiden tot psychische trauma´s zoals angst, depressie en posttraumatische stressstoornis. Het concept van de hel is een enorme trigger voor psychische mishandeling, vooral bij kinderen. Als het dan ook nog begeleid wordt door plaatjes of films is dat voor hen een ware marteling en kan enorm veel angst opleveren. Die dan weer misbruikt kan worden om het kind zover te krijgen als men het hebben wil.
Nachtmerries, angst om dood te gaan en zich vooral maar aan de kerkelijke regels houden om niet naar de hel te gaan, zullen de gevolgen zijn.

Emotioneel misbruik heeft grote en ernstige gevolgen. Het maakt mensen depressief, vernietigt hun levensvreugde, verlaagt hun zelfbeeld, vernietigt autonomie, zelfrespect en maakt slachtoffers weerloos. Het is de bedoeling om de eigen geest het zwijgen op te leggen en te vervangen door kerkelijke idealen, voorschriften en dogma´s.
Het leidt ook tot onvermogen om problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan die in het leven voor komen.
maandag

Religieus misbruik; hoe dan?


Religieus misbruik is een ernstig en onderschat probleem.
Want we hebben toch te maken met christenen, met broeders en zusters?
En roept de bijbel niet op om de leiders en oudsten te eren en te gehoorzamen?
Toch zijn het vaak die oudsten en leiders die misbruik maken van hun gezag.

Hoe doen ze dat?

Vaak door jou te wijzen op misstanden in je leven of in de gemeente die er zijn door jouw schuld. Doordat je nog niet zolang gelovig bent of nog niet zolang bij de gemeente bent schaam je je en houd je je mond. Het zijn de volgende, soms zeer vroom klinkende zinnen die naar je toekomen:

° Je moet de Geest meer zijn werk laten doen
° Ben jij eigenlijk wel gedoopt?
° Je werkt de Heilige Geest tegen
° Heer, open haar/zijn ogen... (het liefst vandaag nog)
° Je bent boos en bitter
° Als het goed met je gaat loopt de duivel naast je
° De vragen die je stelt geven blijk van je ongeloof
° Je moet nu echt gaan vergeven
° God kan niet verder met je
° Er moet wel zonde in je leven zijn

Verder kan het zijn dat je in de gemeente niets mag doen, omdat je je eerst moet laten dopen op de manier zoals de gemeente dat heeft bepaald.
Het kan zijn dat men je in een bijbelstudiegroep zwaar onder druk zet om nu eindelijk eens hardop te gaan bidden.
Men twijfelt aan je bekering, omdat je geen getuigenis hebt, waarbij blijkt dat je uit de goot gehaald bent.
Vragen stellen omtrent de leer van de gemeente wordt niet gewaardeerd.
Dit alles wordt vaak bekrachtigd door teksten en de duidelijke mededeling dat jij onbijbels bezig bent.

Ook kan men schadelijke manieren gebruiken om jou zover te krijgen te geloven en te doen wat deze gemeente leert. Zoals ondervragen in de groep en je voor schut zetten. (Ben je daar nu nog mee bezig? of: Ben je daar nu nog niet aan toe?)
Men kan je negeren, gemeentewerk afnemen en anderen verbieden nog met je om te gaan.

Daardoor blijft het misbruik aan de gang, zullen leiders en oudsten zich bevestigd voelen in hun gedrag. Want voor al dit gedrag is wel een bijbeltekst te vinden om te gebruiken voor het doel controle te hebben over anderen.

Dit gebeurt allemaal in de naam van God, onder de noemer van liefde. Maar het is machtsmisbruik.
Helaas is het bijzonder pijnlijk en traumatisch voor degene die dit meemaakt.
Bovendien toont het ongeloof van de dader: God is zeker in staat een mens tot inzicht te brengen en te leiden tot Zijn waarheid. Daar heeft Hij geen mensen voor nodig die graag de controle hebben.

Voor alle duidelijkheid: Wat ik beschrijf heb ik of zelf meegemaakt of gezien bij anderen.

zondag

Religieus misbruik, wat is dat?


Er zijn mensen die geen idee hebben dat er zoiets als religieus misbruik bestaat. Men voelt zich vaak niet thuis in de kerk, vindt de manier waarop de mensen met elkaar omgaan niet prettig, voelt zich vaak voor het blok gezet of als ongelovig weggezet.
Maar men doorziet niet de psychologische spelletjes, de manipulatie en machtsmisbruik van voorgangers en oudsten.
Wie dit heeft meegemaakt merkt dat het heel persoonlijk is en dat anderen het vaak niet begrijpen en zeker niet als misbruik zien.
Toch is het verwant aan huiselijk geweld, kindermishandeling, emotionele en psychische mishandeling.
Het is goed om het te benoemen, zodat men het gaat herkennen en zien.

Wat is religieus misbruik?
Het instilleren van regels, doctrines, voorschriften en dogma´s in de geest van een persoon of van de groep om veranderingen te bewerkstelligen in denkprocessen en gedrag, om de persoon of de groep onder controle te krijgen, te kunnen manipuleren en onder controle te krijgen voor persoonlijk gewin.
Als gevolg van deze indoctrinatie en controle kan het zijn dat men de groep, maar meestal het individu lastert, aanvalt (bv met bijbelteksten), vernedert of mishandelt. Onder het voorwendsel dat men hiermee God een gunst doet. In de naam van God brengt men letsel of geweld toe aan een volwassene of een kind met als gevolg emotionele, psychische, lichamelijk of seksueel trauma. In het ergste geval kan het leiden tot de dood van het slachtoffer.

Religieus geweld is een bijprodukt van een autoritair of op regels gebaseerd religieus systeem. Meestal hebben in deze godsdienstige systemen mannen het absolute gezag over vrouwen en kinderen. Vrouwen en kinderen hebben dan niets in te brengen. Integendeel, de meeste regels zijn ingesteld tegen vrouwen en kinderen, zodat er controle kan zijn.

Soms noemt men dit systeem wettisch, maar het maakt niet uit welke term gebruikt wordt. Wat belangrijk is, is dat het misbruik wordt vastgesteld en de slachtoffers eruit kunnen stappen.
Degene die het slachtoffer misbruikt eist meestal stilte en men kan dan ook wat verwachten als men zich tegen de dader uitspreekt. Bijvoorbeeld een aanval vanuit de godsdienst zoals men die beleeft. Indoctrinatie, dreiging van het moeten verlaten van de groep of het volkomen negeren van het slachtoffer. Zodat die vanzelf de groep zal verlaten.

Lees ook: 
en:God bewerkt alles


 “…God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.” - 1Timotheüs 2:4

“…want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u (be)werkt.” - Filippenzen 2:13

“…Die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, …” - Efeziërs 1:11 


vrijdag

God kent je door en door

want de HERE doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen” (1 Kron. 28:9)

Ja, de HERE der heerscharen … die nieren en hart doorziet” (Jer. 20:12)

de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan” (1 Sam. 16:7)

Gij, Here, die aller harten kent…” (Hand. 1:24)

en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.” (Hebr. 4:13)

maandag

Moeten en ont-moeten

Waar Mozes en de profeten, maar ook Petrus en Jakobus het hebben over wetten, moeten en niet mogen, heeft Paulus het over genade buiten de werken van de wet om:  Wij houden de mensheid gerechtvaardigd door het geloof, buiten de werken van de wet om. (Romeinen 3:28)

Paulus laat zien dat de oude mensheid is gekruisigd, God kijkt daar niet meer naar, Hij kijkt naar Christus: Daarom: indien iemand in Christus isdie is een nieuwe schepping. Het oude ging voorbij. Neem waar! Het is nieuw geworden! (2 Korinthe 5:17)

God kijkt op dezelfde manier naar mij en jou, volmaakt!

Geen moeten, maar ont-moeten.
Geen stress, maar rust.
Geen gevecht tegen de zonde, maar God het werk in je laten doen.


woensdag

Jezus en de verloren schapen

Hoevaak heb ik niet gehoord dat je moet worden zoals Jezus,
dat je zijn geboden moet onderhouden,
nee, niet onder de wet, maar uit jezelf, uit liefde voor Hem.

Zo doen we dat in de kerk, de gemeente, onze groep.
Maar voor wie kwam Jezus eigenlijk?
Nou, voor ons, is dan het antwoord, voor onze zonden.

Maar is dat wel zo? Wat zegt Jezus zelf?
Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israels. (Matt 15:24)

Was zijn boodschap voor Israel of voor iedereen?
Ben ik/jij een verloren schaap van Israel? Nee!
Ja, Hij verkondigde zeker een blijde boodschap, een evangelie.
Maar het evangelie was voor Israel: bekering, vrucht voortbrengen... (Matt3:8)

In de brief aan de Galaten noemt Paulus dit: het evangelie van de besnijdenis. (Gal 2:7)

De hele bijbel is voor ons, maar niet alles gaat over ons. Toen Hij op aarde was, ging het over Israel en was wat Hij zei voor hen.
Wat er voor ons was kwam later.