dinsdag

Je geld of je leven?


Waarom wordt er in kerken en religieuze instellingen zo dwingend gesproken over het geven van een tiende deel van je inkomen aan de kerk of instelling waar je bij hoort? Dit wordt dan ondersteund door teksten uit het Oude Testament. God gaf dit als een wet in Israel. Maar als je alle teksten leest over het geven van tienden dan kom je tot de ontdekking dat het duidelijk een doel had. Bv voor de Levieten die door hun werk in de tempel geen inkomen hadden en geen eigen land (Num. 18:24)of voor de verzorging van weduwen, wezen en vreemdelingen (Deut. 26:12) .  Eigenlijk worden deze teksten uit het verband gehaald en zomaar toegepast op gemeenteleden. 
De Heilige Geest onderwijst, leidt en begeleidt ons. Elke persoon kan vanuit z´n hart zelf bepalen wat en hoeveel hij geeft. Niet omdat het een verplichting is, maar omdat hij de nood van de ander ziet en hij vanuit de liefde van God dit gaat doen. Het gaat om de ander te helpen en op te bouwen en niet om grote gebouwen of hypotheken. Daar kunnen mensen zich verstoppen voor de buitenwereld en dat is niet de bedoeling. 

Doen en geloven


       28 Ze (discipelen) vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’ 

       29 ‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus.

Dit is bijzonder, hoe vaak heb ik dit gelezen en niet gezien wat er staat? (Joh 6)
De discipelen vragen iets typisch menselijks: Wat moeten we doen om Gods wil te doen.
Wij denken dat we iets moeten doen van God.
En het enige wat Jezus zegt is: Geloven in hem die God gezonden heeft. 

Bijna niet te geloven, toch?

zondag

...maar de grootste daarvan is de liefde.


Een hart vol liefde reikt verder dan een hoofd vol leerstellingen.
De kracht van Gods liefde verenigt mensen, geeft respect voor elkaar.
Religieuze leerstellingen geven ergernis en scheiding.

Dat liefde verder reikt dan een dogma wordt vaak niet begrepen.
Toch is het Gods kracht en liefde die de mens van binnenuit laat veranderen, laat groeien.
Kerkelijke structuren zijn daartoe niet in staat.

Liefde koestert, waar religie verstoot.
Religie faalt, maar Liefde faalt nooit.
Liefde is groots.
Liefde is genade en niet veroordelend.
Liefde is God.

Kerkelijke structuren en religie zullen verdwijnen, maar de Liefde zal er altijd zijn.

    ...ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1Kor 13:13)

woensdag

Jezus en de elite


Toen Jezus op aarde was lag hij vaak in conflict met de elite van het Joodse geloof. De schriftgeleerden en de farizeeers. Degenen die de wet uitmaakten en het volk met hun regels klein hielden. Het was dus niet het immorele gedrag van mensen waar Hij zich druk om maakte, maar het hypocriete gedrag van degene die dachten volgens de wetten van God te leven en intussen het volk klein hielden en verachtten.
Hun morele standaard lag hoog, erg hoog. En ze waren er trots op dat ze met kop en schouders boven het gewone volk uitstaken. Daar had God tenminste iets aan...
Maar Jezus gaat de confrontatie aan met deze mensen en laat hen publiekelijk zien hoe weinig ze hebben begrepen van Gods liefde voor mensen:

     39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, 40 maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. 41 Niet dat de mensen mij moeten eren, 42 maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. 43 Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. 44 Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. (Johannes 5)

Jezus laat zien hoe uiterlijke schijn en gedrag naar opgelegde regels minstens zo´n groot gevaar vormt voor christenen als immoreel gedrag. Wordt het noemen van Gods naam niet heel vaak gebruikt om te laten zien dat Hij hun gedrag veroordeelt in plaats van Zijn liefde voor mensen?

maandag

Vragen staat vrijZomaar wat gedachten, omdat vragen stellen soms erg gevaarlijk kan zijn.

Volwassen in het geloof zijn niet de christenen die overal een antwoord op hebben.
Die je met teksten agressief om de oren slaan.
Of die precies weten wat God van de ander wil.
Of die precies kunnen vertellen waarom jij zo fout gelooft.
Is het niet volwassener als je niet bang bent voor een andere mening?
Dat je belangstelling hebt voor die mening, luistert naar hun visie.
En niet hen in je hart hen reeds veroordeeld hebt?

Zijn anderen niet net zo welkom bij God als jij?
Mogen ze vragen stellen, twijfelen en onderzoeken?
Ja, ook de ander is op reis, God is ook met de ander bezig.
Misschien stellen ze wel juist de vragen waarvan God zou willen dat jij die ook stelde.
woensdag

Allen


##Toen ik dat hoorde begreep ik het opeens: als je die Heiland weigert, en daarmee achteloos aan de beker die Hij dronk voorbijgaat , dan moet je de gevolgen van de zonden die Hij gedragen heeft, alsnog zelf ondergaan.##

Dit las ik vandaag op de site CIP. Ineens besef ik dat dit het evangelie van de kerken is: geloof dit, want anders loopt het slecht met je af. De straf was kennelijk niet genoeg. Iemand draagt de straf die jij verdiende en vervolgens krijg je toch nog straf. Er klopt iets niet.
Het andere wat ik besef is: Jezus is dan eigenlijk voor niets gestorven en op gestaan. Nou ja, voor een klein groepje elite christenen, die op de juiste tijd op de goede plek waren en de juiste beslissing namen. 

Toch lees ik dit nergens op deze manier in de bijbel, wel zie ik de grootheid van Gods handelen  met de mens, die Hij gemaakt heeft, liefheeft en leidt. Ook de verzoening die Hij door Jezus Christus tot stand heeft gebracht lijkt groter dan de kerk leert. 

GOD heeft alle mensen onder de ongehoorzaamheid besloten, juist om Zich over allen te ontfermen. 
Romeinen 11 vers 32


Zoals door één mens en één daad alle mensen zondaren geworden zijn, zó zullen ook door één Mens en één daad alle mensen gerechtvaardigd worden. Geen mens uitgesloten.
Romeinen 5 vers 18


 Alles is geschapen is door de Zoon van Gods liefde. Alles zal ook weder(zijds) verzoend worden door Hem. Kollosenzen vers 16 en 20

 Eens zal alle tong van harte belijden (Grieks: ex-omologeo) dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader.
Filippenzen 2 vers 10 en 11

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. 
1 Korinthe 15 vers 22

link:Een nieuw levenAls gelovigen is het niet meer nodig om je steeds maar bezig te houden met zonde of zondigen. Je kunt er gewoon van opaan dat God je ziet en behandelt als Zijn zoon Jezus. Je zonden zijn vergeven en afgedaan toen Jezus stierf aan het kruis. We zijn met Hem gestorven, begraven en opgestaan. 
Om een nieuw leven te leiden, staat erachter.
En dat nieuwe leven kunnen we leven zonder ons steeds maar af te vragen of dit of dat niet zondig is, of God nog bezig is met onze fouten. Daar zijn we juist van bevrijd. Dat is genade en zonde is niet de baas meer in mijn leven. Als je je dat realiseert, geef het je vertrouwen in God en ga je beseffen hoeveel Hij van je houdt. Dat wordt duidelijk als we de brief aan de Romeinen lezen: 


We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Rom 6:4)
Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. (Rom 6:11)
De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. (Rom 8:2)

maandag

Ontsnapt uit een sekte


In dit boek beschrijft Carolyn Jessop haar jeugd in de besloten wereld van de sekte van de fundamentalistische Kerk van Jezus Christus van de heiligen der Laatste Dagen (FHLD). Hoewel haar verhaal niet uniek is, laat ze wel op de bijzondere manier zien hoe het leven was binnen zo'n sekte. Voor mensen die niet weten hoe het leven binnen zo'n sekte is, lijkt dit verhaal bizar.
Omdat ze in de sekte wordt geboren en opgroeit weet ze niet beter, ook kent ze de wereld buiten de sekte niet. De sekte gelooft heilig in polygamie, het huwelijk van 1 man met meerdere vrouwen. Dit wordt als goed gezien voor dit tijdelijke, aardse bestaan. Binnen deze gesloten leefgemeenschap worden meisjes uigehuwelijkt aan soms veel oudere mannen. Mocht het meisje al verliefd zijn of liever willen trouwen met een jongen van haar leeftijd, dan is dat van geen belang; de ouders, familie of de sekteleider bepaalt wie en met wie trouwt en noemt dat dan de wil van God.


Hersenspoeling

De sekte werkt manipulerend en dwingt de gelovigen hun kinderen in de leer op te voeden onder dreiging van verloren gaan of straf van God. Ook al zijn er verschillende jonge meisjes, maar ook getrouwde vrouwen, die op een gegeven moment de moed hebben verzameld om te ontsnappen, het lukt de meeste niet om weg te blijven en een nieuw leven op te bouwen. Vaak omdat ze gezocht en gevonden worden en met dreiging weer terug gaan, maar soms ook omdat ze de kinderen hebben moeten achterlaten om te ontsnappen. Ze gaan dan toch weer terug. Carolyn Jessop beschrijft op een heldere manier hoe de hersenspoeling van de sekte werkt.

Zij gaat zichzelf vragen stellen over geloof en leiderschap en ontwaakt uit deze geestdodende dreiging en weet te ontsnappen aan de sekte. Binnen deze geloofsgemeenschap worden vrouwen van jongs af aan gehersenspoeld om slaaf van de man te zijn. Ze leren dit te aanvaarden en hen wordt voorgehouden dat polygamie het hoogste goed is en het heel normaal is dat je wordt uitgehuwelijkd aan de man die je ouders voor je uitkiezen, ook al is deze 30 - 50 jaar ouder.


Carolyns huwelijk met Merril Jessop

Als Carolyn 18 jaar oud is wordt ze uitgehuwelijkt aan de 50 - jarige Merril Jessop. Ze is dan zijn 4e vrouw. Ze krijgt 8 kinderen en heeft vreselijk te lijden onder deze man, evenals zijn andere vrouwen. Ook worden haar kinderen stelselmatig mishandeld. Het wordt de vrouwen van jongs af aan geleerd om lief en gehoorzaam aan hun man te zijn. Je doet altijd wat je man je zegt. Je vraagt niet waarom en de man is je geen verantwoording schuldig. Hij kan in feite doen wat hij wil. Ze dient alleen gehoorzaam te zijn. Deze manier van macht en controle is iets wat Carolyn eerst gaat zien en in zichzelf moet zien als iets dat moet veranderen.

Als Carolyn weet te ontsnappen met haar 8 kinderen gaat ze de vele leugens die haar geleerd zijn zien. De mensen buiten de kerk (heidenen) zijn niet zo slecht als men haar geleerd heeft. Ze wordt aan alle kanten geholpen. Ze heeft een ernstige vorm van PSST: post traumatische stress stoornis, omdat ze al die jaren in angst heeft geleefd.
Ze leert dat vrouwen met respect behandeld moeten worden.
Ze leert een man kennen die van haar gaat houden. Iets wat binnen de sekte niet van belang was. Trouwen doet men om kinderen te krijgen.

Dit waargebeurde verhaal is spannend en mooi beschreven. Op een heldere manier leer je hoe het leven van een kind, tiener en getrouwde vrouw is binnen een sekte, waar je als vrouw niets in te brengen hebt. Ook de mishandeling en seksueel  misbruik van vrouwen en kinderen wordt duidelijk beschreven. Het is een persoonlijk verhaal wat grote indruk op me heeft gemaakt.
zondag

Out of the box denken


Je bent lid van een kerk of gemeente en men heeft zo zijn eigen kerkregels opgesteld. Echt vanuit de bijbel, daar mankeert het niet aan. Er zijn enkele geloofsregels en leerstellingen waar ik iets anders over denk en wat mij betreft maakt dat niet uit. Dat kleine stukje liefde van God dat ik denk te begrijpen... Ik hoef geen gelijk te hebben, daar gaat het me niet om. Gods liefde is zo groot dat Hij zich uitstrekt naar ieder mens. Maar waarom moet de kerkmens dan wel gelijk hebben? Waarom verdraagt men het niet dat ik anders denk over sommige onderwerpen uit de bijbel?
Waarom wil men gelijk hebben?
Neem nu het onderwerp de doop.
Alleen al het feit dat er al zoveel ruzie over gemaakt is en zoveel mensen de kerk heeft uit laten vluchten, zou moeten leiden tot bescheidenheid. Maar het tegendeel blijkt steeds weer: men redeneert zo vreemd, maakt heel verkeerde tegenstellingen.
Men zegt dan; Ik heb me laten dopen op grond van (....) ik ben dus gehoorzaam aan Gods opdracht om me te laten dopen. Jij bent ongehoorzaam, want jij doet niet wat die tekst zegt. Als jij ongehoorzaam bent aan God, dan kan Hij niet verder met jou.
Dus hoef ik jouw argumenten om je niet te laten dopen niet serieus te nemen, ik hoef jou helemaal niet serieus te nemen, jij bent gewoon een zondaar. Je bent iemand die bewust ongehoorzaam is aan God, ik zou je eigenlijk moeten mijden.
Het gevolg is dat je wel weggaat.
Is het liefde uit God die de ander zo laten denken, die op deze manier met je omgaan?
Het lijkt me religie en wettisch denken.