vrijdag

Gods onvoorwaardelijke liefde


Subconciously, many of us try to impress the Divine with our religious discipline and acts of service ~ all to no avail. We are accepted and loved all along, from before the beginning of timespace. Such unnecessary hoop jumping is a manifestation of our wounded child still trying to impress a rejecting parent. (Dylan Morrison)

Een gewond kind dat door zijn ouders is afgewezen (verwaarloosd, mishandeld, misbruikt) zal alles doen om de liefde van die ouders toch te krijgen, om toch geaccepteerd en geliefd te worden door hen. Hij zal zich aanpassen aan de wensen en grillen van die ouders. Meestal ten koste van zijn zelf.
Zo zijn christenen ook vaak bezig om de liefde van God te verdienen, ze onthouden zich van alles wat God maar als zonde zal zien, disciplineren zich op een religieuze manier en werken zich uit de naad voor God. Is het nodig dat ik me zo gedraag? Wijst God ons af als een onmachtige ouder? Moet ik nog iets verdienen, door goede werken, mijn houding en onthouding van allerlei zaken die God misschien niet goed vindt? Hoe vroom moet ik worden om te verdienen wat God voor mij in petto heeft?

De Bijbel spreekt over genade, een gift, voor niets, je hoeft er niets voor te doen. Je kunt er zelfs niets voor doen. En toch hebben kerken gedragsregels en -codes. Toch maken christenen het zichzelf en anderen erg moeilijk. We moeten in de meeste kerken leren om het God naar de zin te maken. Er wordt veel op emotie gewerkt, gepreekt en gezongen. Moeten we werken om vrij te komen van de zonde? Hoe zit dat eigenlijk?
Hoe kijkt God naar mij? Wie ben ik in Christus en kan dat veranderen als ik iets doe, goed of slecht? Moeten ik me steeds bezighouden om iets voor God te doen of ga ik eens kijken wat God in mij heeft gedaan?

In de brief aan de Romeinen (5 vers 8) staat: Maar God betoont Zijn liefde aan ons omdat, toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf. 
God heeft dus al laten zien hoeveel Hij van me houdt, Christus stierf voor me toen ik nog zondaar was. De weg is door God geopend. In de brief aan de Korinthiers (5 vers 19) staat: Het is God die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.
God ziet me als rechtvaardige: Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door Zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet worden veroordeeld. (Romeinen 5 vers 9)
Wat een rust, ik hoef dus niet mijn uiterste best te doen om bij God in een goed blaadje te komen staan. dat sta ik al door Christus.
Ik hoef ook niet mijn best te doen om zo goed mogelijk voor Hem te leven. Het is de bedoeling dat Jezus Christus Zijn leven kan leven door mij.

Onder leiding van God

God als wereldmanager
God heeft alles in Zijn hand.
God leidt het hele wereldgebeuren.
Dat is niet wat iedereen gelooft.
Veel mensen geloven dat God het niet meer in de hand heeft, geen controle meer heeft over alles wat er gebeurt. Het lijkt erop dat Hij afstand heeft genomen van de wereld en de mensen. Het lijkt er soms op dat Hij geen enkele invloed meer uitoefent op mensen. Hen niet kan bereiken.
Ook in de kerken wordt er niet gesproken over God als de God die deze wereld niet alleen gemaakt heeft, maar ook alles regelt en leidt. Misschien heeft Hij nog enige invloed op degene die in Hem gelooft, maar dan houdt Zijn invloed ook wel op.

Vanuit dit geloof worden er vanuit de kerken ook verkeerde tegenstellingen gecreëerd:
Hemel -- hel
Gelovigen -- ongelovigen
God -- satan
Gedoopten -- ongedoopten
Gelovigen met de heilige Geest -- gelovigen zonder de Heilige Geest
Dit wordt als stellige overtuiging vanuit de bijbel beweerd. Helaas heeft dit niet tot veel bekeringen geleid, maar eerder tot haat, achteruitzetting, discriminatie en religieus fanatisme.
Dit heeft weinig te maken met de liefde van God voor de wereld en nergens in de bijbel vind je enige reden om mensen op deze manier te verdelen. Wel geeft het angst en zullen mensen zich daardoor laten binden aan de religieuze groepen en gaan doen wat zij zeggen.

Toen ik de bijbel ging lezen zonder deze tegenstellingen in je hoofd, zonder alle traditionele "waarheden" dan ging ik zien dat de bijbel een heel ander beeld laat zien:
Gods liefde voor de mensen (Joh 3:16, 17)
Gods plan om de hele wereld te redden (1 Corinthe 15:22)
Gods gebruik van goed en kwaad (Jesaja 45:7)
Gods uiteindelijke doel met de wereld en de mensen: alles te zijn in allen.

woensdag

Ieder mens... of toch niet?


18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. Romeinen 5 vers 18 - 19
Dit is toch wel bijzonder: door de overtreding van 1 mens werden alle mensen veroordeeld en door de gehoorzaamheid van 1 mens worden alle mensen vrijgesproken en daardoor leven.
Dat is toch wat anders dan ik geleerd heb in de kerk; daar is het wel door 1 mens veroordeeld, maar je wordt pas vrijgesproken als je gelooft in die andere ene mens, Jezus Christus. Maar er staat dat allen vrijgesproken worden. In die ene zin staat twee keer allen, dus moet het ook hetzelfde betekenen. 

In 1 Korinthe 15 vers 22 kom ik hetzelfde tegen:  22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 
Door Adam sterven we allemaal, door Christus zullen we allen levend gemaakt worden. 
Dat is toch bijzonder? Iedereen weet zeker dat we ALLEN een keer zullen sterven, zelfs christenen zullen niet ontkennen, dat met het woord allen ook echt iedereen bedoeld wordt. Geen mens uitgezonderd. Toch heb ik geleerd dat er iets tussen gevoegd wordt in het tweede deel van de zin: allen is echt niet iedereen, maar allen die dat ook geloven.
Maar dat staat er niet.
Ook in Romeinen 11 vers 32 kom ik zoiets tegen: 32 Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Tot 2 keer toe: IEDER mens.

Dit nodigt wel uit tot verder onderzoek.

maandag

Godsdienstig denken en het beschadigen van kinderen

(1) Telling children that they are born into this world intrinsically bad, absent of inherent worth, and repulsive to God.
(2) Telling children that their sinfulness is so bad that it left God no choice but to brutalize, torture and execute his son.
(3) Telling children that there is nothing good inside of them and that they should not trust their thoughts and feelings.
(4) Using fear and shame to manipulate children into adopting a certain belief-system about God.
(5) Teaching children that the rejection, hatred or diminishment of other human beings is an expression of devotion to God.
If we have the inner anarchy we need as adults, perhaps we can spare our children from these wounds of religion.
(Jim Palmer)

Er zijn verschillende manieren om je geloof of overtuiging over te brengen op kinderen. Ook in de christelijke godsdienst. Jim Palmer beschrijft hier 5 punten uit het godsdienstige denken die veel gelovigen gebruiken om hun overtuiging over te brengen op hun kinderen:
1. Een kind vertellen dat hij buitengewoon slecht ter wereld gekomen is, zonder enige waarde en dat God zo niets met hem kan beginnen.
2. Een kind vertellen dat hij zo zondig is dat er voor God niets anders overbleef dan zijn eigen zoon te martelen en te laten doden.
3. Een kind vertellen dat er werkelijk niets goeds in hem is en daardoor nooit op hun eigen gedachten en gevoelens te kunnen vertrouwen.
4. Het gebruik maken van angst en schaamte om het kind te overtuigen van je eigen geloofssysteem.
5. Een kind leren dat afwijzing, haten en vernedering van mensen die anders zijn een uiting van toewijding is aan God.

Als je deze vormen van indoctrinatie herkent bij jezelf en weet welke schade het heeft gebracht, denk er dan eens over na of je dit je eigen kinderen aan wilt doen.

Geloof is genoeg

In de meeste kerken waar ik ooit geweest ben ligt de nadruk om zo hard mogelijk voor God te werken. Te proberen je hele leven en alles wat je hebt aan God te geven en in alles je af te vragen of dit is wat Hij wil. Het lijkt heel bijzonder en goed wat je dan doet. Toch gaat de nadruk dan wel liggen op eigen inspanning in plaats van geloof. Je moet en je doet, de nadruk ligt op jou.
Hoe groot je offer dan ook is voor God, het wordt niet als zodanig geaccepteerd; er is maar 1 offer volledig en goed, namelijk het leven van Jezus Christus, de Zoon van God.
Door Adam moeten alle mensen sterven. Nu ligt de nadruk niet op ons en wat wij doen met ons leven,    maar op Hem, Hij heeft Zijn leven aan ons gegeven. (Romeinen 5) En dat is genoeg:

       10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

    19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

vrijdag

Bidden en Gods wil...

Is gebed de hand van God sturen? God op andere gedachten brengen? Vragen wat jij nodig hebt? Vragen dat God ingrijpt in de geschiedenis?

Jesaja 46:10-10
Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
Jesaja 14:27-27
Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan breken? en Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?

Job 23:13-13

Maar is Hij tegen iemand, wie zal dan Hem afkeren? Wat Zijn ziel begeert, dat zal Hij doen.

Jesaja 50:2-2

Waarom kwam Ik, en er was niemand, waarom riep Ik, en niemand antwoordde? Is Mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan, of is er in Mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door Mijn schelding maak Ik de zee droog, Ik stel de rivieren tot een woestijn, ...
Dit zijn maar een paar verzen die aantonen dat God het universum regeert zonder menselijk geflikflooi. Pak er een stoel bij en lees deze verzen nogmaals. Als je al zit, ga er dan bij liggen; alles komt goed. 
God luistert naar iedereen, maar Hij handelt overeenkomstig Zijn eigen voorbeschikte weg, een weg die onze wegen nietig en primitief  doet lijken.
Wat is gebed eigenlijk? Laten we eerst met een paar woorden zeggen wat gebed niet is. Gebed is niet de hand die Gods hand stuurt.
Wat is het wel? Gebed is het verlangen dat Gods wil gedaan zal worden.

Citaat uit: Gids naar intelligent gebed, Martin Zender 
Gratis te downloaden:  Gids naar intelligent gebed

donderdag

Missie volbracht

Kiezen voor Jezus of geeft God het geloof?
Jouw werk of Gods werk?

... Jezus is gestorven voor alle zonden, inclusief de zonde van ongeloof. En het kruis is voor de eer van God, niet van mensen. Redding is Gods volbrachte werk, niet van ons. Het resultaat hiervan is dat zelfs diegenen die nu niet geloven, uiteindelijk met God zullen leven voor altijd, want God moet allen rechtvaardigen, die zondaars werden door Adam (Romeinen 5:19) en alles in allen worden (1Korinthiers15:28).
Hoe zal dat gaan? Op dezelfde manier zoals het voor jou ging - of ben je dat al vergeten? God zal menselijke koppigheid overwinnen en geloof verstrekken (Romeinen12:3) 
Simpel!

Citaat uit: VRIJE WIL, een hele slechte zaak, Martin Zender

Gratis te downloaden:  Vrije wil?

zondag

Een goed bericht


God is de Redder van alle mensen (1Tim 4:10)

Elk wezen, het al, zal verzoend worden (Koll 1:20)

Allen zullen gerechtvaardigd worden (Rom 3:23, 24)

De dood zal teniet gedaan worden (1Kor 15:26, 2Tim 1:10)

Allen zullen levend gemaakt worden (1Kor 15.22, 1Tim 6:13)

zaterdag

De goede herder

Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder  Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. (Jesaja 40:11)

En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. (Matt. 9:36)
Ik ben de goede herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend. (Joh. 10:14)


donderdag

Anders dan de kerkleer
Worden er geruchten of publikaties bekend, gericht tegen of anders dan de leer van deze kerk of gemeente, dan moet men ze belachelijk maken en als onbijbels brandmerken.
De verantwoordelijke personen moet men in een kwaad daglicht stellen en als ondeskundig, onbekwaam, onvolwassen in het geloof of als ongeestelijke mensen buiten sluiten.

Overgenomen uit: Communistisch Handboek voor psychologische oorlogvoering, de zogenaamde psycho-politiek.
Enkele woorden uit de tekst zijn gewijzigd, zodat duidelijk blijkt dat kerken en groeperingen dezelfde taktiek toepassen op anders-denkenden. 

woensdag

Eindeloos lijden?

Predikte Jezus de hel? Dreigde God ermee? Spreekt de Bijbel over een eeuwigdurende marteling van ongelovigen in de hel? (Openbaringen 20) De vraag is of de geciteerde verzen goed vertaald zijn. Het Grieks spreekt van ‘Gehenna': het dal van Hinnom te Jeruzalem. In het toekomstig Vrederijk zullen daar lijken van rebellen liggen. Dat is wat anders dan een hel. En gelukkig al helemaal anders dan een hel zoals die door mensen bedacht is.  God is Liefde en nooit laat varen het werk van Zijn handen. Laat Hij dan mensen eindeloos laat lijden? Dan is hij een verliezer. Hij wil dat alle mensen behouden en elke knie zal ooit voor Hem buigen. Dat is heel wat anders dan eindeloze martelingen in een brandend vuur. Dan heeft hij Zijn Zoon voor een select aantal mensen overgegeven. Terwijl in 1 Timotheus 2:6 staat dat Hij Zichzelf gegeven heeft als losgeld voor ALLEN. Had men de Bijbel letterlijk vertaald, zonder eigen interpretatie, dan had dat een hoop ellende gescheeld. De Bijbel kent gelukkig geen “eindeloos lijden”. De Bijbel kent wel een God met eindeloze barmhartigheden: Psalm 30:6 zegt: Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid. Zó verhoudt Gods toorn zich tot Zijn welbehagen. Dus nee, Jezus geloofde niet in de hel. Dat hebben mensen verzonnen. 

dinsdag

Geloof of religie?

1. There is no tithe..
2. Christ is the Word of God..
3. We are no longer under law..
4. All sin is forgiven in Christ..
5. The disciples are exactly like us, no greater..
6. The bible is a help, not a god..
7. Scripture is anything Christ inspired, written down..
8. Christ is egalitarian..
9. The world is hierarchical..
10. The church is not a building..
11. Christianity is a religion..
12. Christ never told us to go to church..
13. Christ told us to love God and others..
14. Every believer is a son, equal in Christ..
15. It doesn't have to be "biblical" to be truth..
16. We aren't to be "scriptural", but "Spirit-led"..
17. To leave the institutional church is not an act of disobedience, but faith..


(PK)

Zomaar 17 punten van de vele dingen die anders zijn dan in de kerken geleerd worden. Er zijn zoveel dingen die maar aangenomen worden zonder dat er een bijbelse grond voor is. Stukken uit het oude testament die worden overgeheveld naar deze periode. Terwijl ze voor Israel bedoeld zijn. Zoveel moeten en niet mogen, terwijl het geloof vrijheid geeft. Alles in de brieven van Paulus was er op gericht om ´ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn´ (Kol 1:28)
Paulus wijst de gelovigen er altijd op dat wat ér geschreven staat´ (1Kor 4:6) Dan weet je wie je ´in Christus´ bent. 
Ik vertaal er een paar:
Al onze zonden zijn vergeven in Christus.
We leven niet langer onder de wet.
De kerk verlaten is geen daad van ongehoorzaamheid, maar van geloof.
Een ongezonde obsessie

The church has an unhealthy obsession with sin. We spend our lives watching out for sin, resisting sin, fighting sin, hiding sin, running from sin, owning up to sin, talking about sin, turning from sin, and hopefully, overcoming sin. With so much emphasis on sin, guilt, and shame, is it any wonder so many of us don’t feel righteous? We need the Holy Spirit’s conviction of righteousness now more than ever. ~GITW


De kerk heeft een ongezonde obsessie met zonde. We besteden ons leven om uit te kijken niet te zondigen, de zonde te weerstaan​​, vechten tegen de zonde, de zonde te verbergen, weg te rennen van de zonde, het opgeven van de zonde, afkeren van de zonde, en hopelijk, het overwinnen van de zonde. Met zo veel nadruk op zonde, schuld en schaamte, is het een wonder dat velen van ons zich niet rechtvaardig voelen?
In Romeinen 6 vers 14 staat: Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De wet handhaaft de heerschappij van de zonde, maar als je leeft onder de genade, weet je wie je in Christus bent: het bepaalt je wat God in staat is te doen. Alles in je leven. Leven uit genade, geeft blijdschap en dankbaarheid. 

maandag

Uit de kerk komen...


Ik ben opgegroeid in de georganiseerde kerk. Ons gezin is veel gewisseld van kerk, maar het bleef georganiseerd. De meeste van onze vrienden zijn ook nog lid van een van de kerken. Wij zijn een paar jaar geleden van de ene op de andere zondag gestopt met het naar de dienst gaan. Daaraan vooraf gingen moeizame jaren van studie, vragen stellen en nog eens vragen stellen. Wat meestal niet werd gewaardeerd door de voorgangers, oudsten en kerkleden.

Jaar in jaar uit, wekelijks luisteren naar iemand die mij ging vertellen wat God bedoelde, wat God van je wilde en hoe je je als christen te gedragen had, gaf geen voldoening, geen rust, geen vrede en geen gemeenschap met andere gelovigen.
Hoeveel gemeenschap krijg je als je wekelijks naar de achterkanten van hoofden zit te kijken? Het meeste contact is dan nog als je de voorganger de hand schudt.

Als gelovigen bij elkaar komen, dan heeft iedereen iets te zeggen. (1 Korinthiers 14 vers 26) Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal. Laat alles tot opbouw van de ander zijn.
 De bijbel spreekt niet over: naar de kerk gaan, maar, maar zegt dat we de tempel van de Heilige Geest zijn:. (1 Korinthiers 6 vers 19)

Dan komen er de vragen van je groter wordende kinderen, hun inzichten in de onechtheid van zoveel dingen in de kerk, ook van zoveel mensen. De veroordelingen over die gelovigen naar elkaar toe hebben, omdat je niet helemaal gelooft wat de kerk waar je naar toe gaat, leert.

Dan is het op en blijft over: een liefdevolle God, die je de rust geeft, die van je houdt, ondanks alles.

Dat doet u zelf ook


Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.  Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. (Romeinen 2:1,2)

Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. (Romeinen 5:15)

Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.  Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.” (Lucas 15:31,32)

zondag

Kinderen
Jezus riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer  en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.  Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.  En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. (Matt 18:2-5)zaterdag

VreugdeJezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.  Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ (Johannes 14:6,7)

Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. (1Thess. 3:12)

U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde.  (1Petrus1:8)                          


donderdag

GenadeDoor de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle 
mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. (Romeinen 5:15,16)

En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. (Romeinen 5:20)


woensdag

Uit de gratie?


Hier volgen een aantal dingen die je kunt/zult ervaren in je leven.
Dat betekent niet dat je uit de gratie ligt bij God, niet geestelijk genoeg bent of dat er iets fout zit bij je:

Ziekte
Verlies
Verdriet
Angst
Boosheid
Eenzaamheid
Rouw
Tegenspoed
Teleurstelling
Afwijzing

Gods genade eindigt niet, maar Hij is er bij en leidt je er doorheen.

dinsdag

Je zorgen maken

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?

En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

Uitspraken van Jezus. (Mattheus)

Werp uw bekommernis op de HERE,
Hij zal voor u zorgen;

Psalm 55:23

maandag

Ik ben van...


Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? 1 Kor 1:12Compleet


Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,  die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. (Kolossenzen 1:13,14)

Vergeving van zonde vragen, elke dag weer?
Is het nodig om zoveel met je fouten en tekortkomingen bezig te zijn?
Wat, als er geen vergeving meer nodig is?
Wat, als het evangelie zegt dat de verlossing compleet is?
Helemaal klaar!
Ik zou zeggen, elke keer weer zonden belijden, vergeving vragen is het proberen om de wet te activeren.
Het werk van Christus is compleet!
Blijft over: Liefde.

woensdag

Gods goedheid


Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? (Romeinen 2:4)

Het is niet de zonde of het zondebesef die leidt tot bekering.
Het is niet schuld of schuldgevoel dat leidt tot God.

Maar het is een openbaring van Gods goedheid, Hij overtuigt je.
Je moet Zijn goedheid en liefde niet kleineren.

Jezus heeft voor eens en voor altijd afgerekend met de zonde.
Dat is het Goede Nieuws.

zondag

Alle volken...


Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons  is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!  (Psalm 117)

Moge mijn smeekgebed dag en nacht bij de HEER, onze God, zijn en moge hij zijn dienaar en zijn volk Israël recht verschaffen, telkens als dat nodig is. Dan zullen alle volken op aarde beseffen dat de HEER God is, hij alleen. (1Koningen 8:59,60)


Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden. (Psalm 33:14,15)      Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’ (Jesaja 49:6, 7)


dinsdag

Van voorschriften en tradities en een boekje uit 1934


Ik heb een boekje gevonden in de erfenis van mijn schoonvader. Zijn naam staat er handgeschreven in en ik weet zeker dat hij het een leuk boekje heeft gevonden. Hij hield van echt en niet van schijnheiligheid. Het boekje is geschreven door W. J. Oehler en het heet: Wij Farizeeers, over de zonden van vrome menschen.
Het begint als volgt:

Wanneer er over Farizeeers gesproken werd, dan stelde ik mij altijd menschen voor in wijde, Oostersche gewaden, met lange baarden en een eigenaardige hoofdbedekking.... Pas veel later heb ik leeren zien, dat er tegenwoordig ook nog Farizeeers bestaan, dat zij net als andere moderne menschen gekleed zijn, en nog later heb ik gemerkt, dat ik zelf tot hen behoorde....

Deze mensen wilden God in alles goed dienen en precies doen wat God van hen vroeg, in alles gehoorzaam en vroom. Ze wisten dan ook precies wat Hij wilde, hoe Hij het wilde en hadden nog extra boeken geschreven, naast de 5 boeken van Mozes.
Als leiders van het volk, eisten ze strikte gehoorzaamheid en ze wisten dan ook hoe ze de mensen in hun grip moesten houden.

Ook in de verschillende kerken waar ik lid van was heb ik gemerkt hoe men de bijbel probeerde te rubriceren en zo te knippen en plakken dat alles paste in de leer van deze kerk.
Ach, ook ik zelf wist op een gegeven moment precies wat de bijbel over diverse onderwerpen zei, wat wel en niet mocht of hoorde. Totdat ik in de problemen kwam met voorgangers en oudsten, omdat mijn leer niet strookte met die van de kerk. Omdat er in ons gezin van alles gebeurde wat even niet paste in mijn christelijke denken. Dan is het enige wat je nog kunt doen, terug naar God, de bijbel gaan lezen zonder de bril van je eigen overtuiging en God zijn werk laten doen in je leven.

Dan kom je er achter dat het Hem om jou gaat, wie je bent, Hij overtuigt je van zijn grote liefde voor jou, voor je gezinsleden, zoals ze zijn. Het gaat Hem om het hart van alle mensen. Hij alleen kan een mens overtuigen van zijn liefde. Mijn leerstellingen kunnen dat niet, de leerstellingen van kerken kunnen dat ook niet.

In Marcus 7 vers 6 - 9 zegt Jezus tegen de Farizeeers, (en tegen de kerken en tegen mij): ...Er staat immers geschreven: dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. tevergeefs eren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En Hij vervolgde: Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden.

vrijdag

Gods bescherming


God zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild. Psalm 91:4

De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los. Psalm 138:8
woensdag

Onder de indruk van genade


Religion is a deceiver. It promises well-being, joy, freedom, and even riches, yet it cannot deliver. It cannot give freedom and peace with God because religion is based on things you do to try to earn God’s favor. Doing things for God is a never-ending task that inflicts guilt and frustration on the doers; they feel guilty when they do not perform as expected and feel frustrated because it seems that they can never do enough to please God.

~ Shean Smith, Soul Rape, pg 25

Religie bedriegt je. Het belooft je vreugde, vrijheid en zelfs rijkdom, maar het kan je dat niet geven. Het kan je niet de vrijheid en vrede van God geven, want het is gebaseerd op dingen die je moet doen en proberen om de gunst van God te verdienen. Dingen doen voor God is een eindeloze taak die eindigt in schuld en frustratie. Je voelt je schuldig, omdat je niet presteert zoals je denkt dat van je verwacht wordt en gefrustreerd, omdat je nooit genoeg schijnt te doen om God te behagen. 

maandag

... en Ik zal je rust geven


Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matt 11:28-30)

Jezus biedt rust aan, Hij jaagt je niet op, Hij geeft geen kerkelijke opdrachten, Hij laat je niet rennen om je plichten te vervullen. Nee, Zijn genade is rust, genieten en weten dat Hij alles gedaan heeft. Je hoeft niets te doen om het God naar de zin te maken.

Het eerste wat de discipelen vroegen aan Jezus, was: Wat MOETEN we DOEN om de werken van God te doen? Weer dat werken, dat moeten  en doen.
Het antwoord van Jezus is: ‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ 
En dat geloof is een gift van God en geeft rust.donderdag

God, onze Redder


Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een heraut en een apostel gesteld (ik spreek waarheid en geen leugen) als een leermeester van de natiën, in geloof en waarheid.
1Timotheüs 2:4-7 


God wil dat ALLE mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid zullen komen. Als God iets wil, gaat dat ook gebeuren. Jezus Christus heeft zich gegeven tot een losprijs voor ALLEN. Alleen al dat maakt dat je leven verandert, en niet ik verander mijn leven, maar God verandert mijn leven. Niet om de hel te ontlopen. Jezus sprak nergens over de hel, Hij gebruikte het woord Gehenna, dat is een vuilstortplaats net buiten Jeruzalem. Het idee alleen al dat God levende mensen voor eeuwig foltert...