zaterdag

Schaduw


Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.  : Kolossenzen 2:17

Al die wetten en voorschriften zijn een schaduw van Christus. Het draait dus allemaal om Hem. Hij is de werkelijkheid, Hij is het beeld van God.
De schaduw lijkt op de werkelijkheid, maar is het niet.

Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. Lukas 24:27

...want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de Schriften aan te tonen dat Jezus de messias is. Handelingen 18: 28


donderdag

Een lijst met fouten...


Love isn't selfish
or quick tempered.
It doesn't keep a record
of wrongs that others do.

Deze tekst uit 1 Korinthe 13 las ik voor het eerst in het engels. In vrijwel iedere nederlandse vertaling staat: en rekent het kwade niet toe. In het engels staat er: de Liefde houdt geen lijst bij met fouten die anderen maken.

Dit hoofdstuk gaat over de volmaakte liefde; de liefde van God. Het gaat over wie God is: liefde.

Hij houdt geen lijstje bij met fouten van mij of jou.

Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Romeinen 6:10, 11

...ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Efeze 3: 19


zondag

Ik ben gekomen opdat zij leven hebben

Al die discussies onder christenen: wanneer ben je behouden, wat moet je allemaal doen om je redding te houden, moet je dat wel? Wat moet je doen en laten om het God naar de zin te maken, om er voor te zorgen dat het goed blijft tussen God en jou.
Zinloos en nogal nutteloos.
We doen vaak net of God voor een aantal mensen wat banen aanbiedt waar we naar moeten solliciteren en goed bevonden moeten worden.

God heeft een veel beter idee: Hij biedt nieuw leven aan, voor niets. Je hoeft er niets voor te doen of te laten:
Want door de genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet uit jullie zelf
het is het naderingsgeschenk van God ,  
niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Efeze 2:8, 9

Wij hebben niets betaald, geen inbreng in het nieuwe leven.
We hebben het niet verdiend.
Het is voor niets, een gift.
Dat is genade: een geschenk zonder het verdiend te hebben.
Zelfs het geloven is een gift en komt van God.

woensdag

God is trouw

...Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet. Romeinen 3:3, 4
God is niet geinteresseerd in onze goede werken of heldere regels.
Ik kan God niets aanbieden, ik heb Hem niets te bieden dat Hij zou kunnen aanvaarden.
In verschillende kerken is me geleerd dat ik moet groeien om een goed christen te worden.
Ja, de regels waren helder en duidelijk: bijbel lezen, stille tijd houden, het liefst er eerder voor opstaan, vasten, bidden, teksten uit het hoofd leren, een tiende deel van je inkomen aan de kerk geven, naar de kerk gaan, je taken uitoefenen in de kerk, blijdenis doen, je laten dopen, en veel andere dingen. Ook dit kun je gerust wetticisme noemen, het wordt gebracht als een opdracht, een heilig moeten.

Toch zat het me altijd dwars dat anderen mij wilden overtuigen van de noodzaak van al deze dingen; het moeten en vooral het afmeten aan elkaars resultaten. En dat laatste geeft weer het nodige schuldgevoel, doe ik wel genoeg voor God, doe ik het wel naar Zijn wil.
En bij falen komt de wanhoop.
Of juist de projectie: Jij doet maar, weet je wel zeker dat dit naar Gods wil is?

Het is Gods genade en Zijn werk in mij dat me brengt naar Zijn doel.
Niet mijn menselijke inspanning om het God naar de zin te maken.
Niet ik moet verwoede pogingen doen om Hem trouw te blijven door allerlei procedures en me te houden aan regels, maar Hij is mij trouw.

Zijn liefde is een geschenk en geen beloning voor bewezen diensten. 

...als wij hem ontrouw zijn,
blijft hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan hij niet. Filippenzen 2: 13

Meer over de trouw van God
maandag

God verandert mensen

God verandert mensen, Hij overtuigt mensen.
Hoe en wanneer Hij dat doet gaat niemand iets aan.
God doet dat op Zijn manier en op Zijn tijd.
Maar dat Hij met ieder mens bezig is weet ik zeker!
Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren. Jesaja 45:22,23

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuw-ig leven heeft.  God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Johannes 3:16, 17

Al vragen zij niet naar mij,
toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze mij niet,
toch laat ik me vinden. Jesaja 65:1 ‘Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’  Psalm 145:8, 9


zondag

Vader God

Op veel plaatsen in de Bijbel zegt God onze Vader te zijn.
Hij maakte de mens naar Zijn beeld en wil graag een relatie hebben met mensen.
Hij laat duidelijk blijken dat Hij van de mensen houdt.
Zijn liefde voor iedereen houdt niet op en ook heeft Hij met ieder mens een doel.God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Genesis 9:6

Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Maleach 2:10

Toch, HEER, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen. Jesaja 64:7

Daarom buig ik mijn knieĆ«n voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Efeziers 3:14, 15

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. Matteus 7:11zaterdag

God doet wat Hij heeft beloofd

No man ever believes that the Bible means what it says: He is always convinced that
it says what he means.  George Bernard Shaw

We do not read the Bible the way it is; we read it the way we are. Evelyn Uyemura


God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken
of terug zou komen op zijn besluit.
Zou hij beloven en niet vervullen,
zijn woord geven en het niet gestand doen? Numeri 23:19

Welnu, HEER, moge de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan voor altijd worden waargemaakt, laat uw woord in vervulling gaan. 1Kronieken 17:23

Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. Romeinen 9:28