dinsdag

Redding brengend voor alle mensen


Filippi 2: 9-11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

1 Timotheus 2: 1-6 Ik vermaan jullie dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,….., Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis [bovenkennis] van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, redding brengend voor alle mensen,

1 Johannes 4: 14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.

vrijdag

De Redder van de wereld


Johannes 3: 17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld [kosmos] gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld[kosmos] door Hem gered zou worden.

Johannes 6: 37-39 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het opwek in de laatste dag.

1 Corinthe 15: 20-28 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die ontslapen zijn. Want aangezien de dood er door één mens is, zo is ook de opstanding van de doden door één Mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

donderdag

God voert uit wat Hij beloofd heeft


Job 23: 13 Hij blijft Zichzelf gelijk; wie kan Hem keren? Wat Hij begeert, voert Hij uit.

Psalm 24: 1. Van Yahweh is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.

Psalm 86: 9-10 Alle volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Adonai, en uw naam eren; want U bent groot en doet wonderen, U, o God, alleen.

Jesaja 49: 6 Ik stel je tot een licht van de volken, opdat mijn redding zal reiken tot aan het einde van de aarde.

Jesaja 46: 10-11 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen [plezier] doen; die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.

woensdag

Gods plan


God staat ons toe om het geheim van Zijn plan te kennen en dit is het: Hij heeft Zich lang geleden voorgenomen in Zijn soevereine wil dat de hele menselijke geschiedenis in Christus zou worden samengevat, dat al wat bestaat in de hemel of op aarde zijn volmaaktheid en voldoening moet vinden in Hem. -  Efeziërs 1: 9-10

Christus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God… Het was in Hem dat de volheid van God verkoos te leven en door Hem heeft God Zich voorgenomen om alles op aarde en alles in de hemel met Zich te verzoenen, vrede makend door Christus’ dood aan het kruis. - Kolossenzen 1: 15, 19-20


Wie?             God heeft Zich voorgenomen

Voor wie?     De hele mensenlijke geschiedenis
                      Al wat bestaat in de hemel of op de aarde
                      Alles op aarde en alles in de hemel

Wat?             Alles in Christus samengevat en
                     zijn volmaaktheid en voldoening moet vinden in Hem
                     Alles met Zich te verzoenen, vrede makend door Christus´ dood aan het kruis