maandag

Hoe ver reikt Gods genade?


Omdat er nog veel christenen zijn die denken dat alleen zij niet ´verloren gaan´ die hebben gekozen voor Jezus. De Bijbel spreekt vaak over: ALLEN, ALLE MENSEN;  Hein de Haan heeft er een mooi stuk over geschreven op Facebook. De moeite waard om te lezen en na te gaan.

Hoe Ver Reikt Gods Genade?
Inzonderheid? Is dat een toverformule?
1 Timotheus 4: 10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, INZONDERHEID van de gelovigen.
Gods genade
Misschien herken jij het volgende ook wel? Ik heb het altijd een genot gevonden om Gods genade in de Bijbel te ontdekken. Toen ik ook de praktische kant voor het alledaagse geloofsleven daarvan leerde kennen werd dat alleen nog maar grootser.
Lastige teksten, die nog verder gingen in genade
Toch bleven er Bijbelteksten waar ik niet zomaar ‘ja’ op kon zeggen. Ik had geleerd dat bepaalde leringen verkeerd waren en dat je daar ver van moest blijven. Er waren echter Bijbelteksten die dat verhinderden.
Zo´n typisch rebelse tekst
Romeinen 5: 18 Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
Dit was zo’n tekst die ik liever vermeed. Werd ik er met mijn neus bovenop gedrukt, dan zocht ik gelijk weer driftig in mijn exegetische werken om het toch maar iets anders te laten zeggen als dat het zo voor de hand liggend lijkt aan te geven.
Redder van alle mensen
Ook Paulus verklaring aan Timotheus dat hij zich echt enorm veel moeite getroost voor de boodschap dat de levende God een Redder is van alle mensen was zo’n lastige tekst. Met vele anderen binnen de godsdienst had ik er echter wel iets op gevonden.
Theologische vluchtstrook
Het woord ‘inzonderheid’ is niet zomaar een woord. Dat woord geeft de juiste inperking aan wie we onder die ‘alle mensen’ moeten verstaan, namelijk: de gelovigen. Wat is het toch prachtig hoe je met schijnbare theologische kennis de ander en ook jezelf een rad voor ogen kan draaien, hè?
Christelijk toveren
We hadden van het woordje ‘inzonderheid’ een toverformule gemaakt, die nu eens wel door de hele christenheid gehanteerd mocht worden. Was toveren dan niet fout? Ach, hier doen we niet moeilijk over.
Met de toverformule ‘inzonderheid’ kon je de reikwijdte van de genade, die echt uitgaat naar allen, beteugelen en inknotten en zover terugbrengen dat er slechts een klein groepje gelovigen van nu binnen haar smalle grenzen valt. Ja, Victor Mids & Uri Keller vallen hier echt bij deze onnavolgbare theologische illusionisten in het niet.
De andere teksten met “inzonderheid”
Eens kijken of we die toverkracht ook op de andere Bijbelteksten met ‘inzonderheid’ kunnen toepassen.
Galaten 6: 10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar INZONDERHEID voor onze geloofsgenoten.
Goed doen voor allen, maar dan beperken we die “allen” tot onze geloofsgenoten, want we komen hier weer dat woordje “inzonderheid” tegen. O, wat geweldig! Je hoeft alleen maar goed te doen voor je geloofsgenoten. Dat maakt het een stuk makkelijker.
Ja ja, zie je hoe we Paulus hier dankzij ons theologisch gekunstel het tegenovergestelde laten zeggen dan wat er werkelijk staat?
Die idioterie trekken we nog even door naar andere teksten
Filippi 4: 22 U groeten al de heiligen, INZONDERHEID die aan het huis van de keizer verbonden zijn.
Nou ja! Alleen zij die aan het huis van de keizer verbonden waren doen de groeten. Die andere heiligen hebben ook totaal geen belangstelling meer, zeg. (Volgens ons theologisch geplak en geknip dan, hè!)
Nog zo´n theologisch fantasietje
1 Timotheus 5: 17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, INZONDERHEID hun, die zich belasten met prediking en onderricht.
De predikers en leraars, die kunnen eer krijgen. De rest kan je aan je laars lappen.
Laatste bewijs van deze theologische gekte
2 Timotheus 4:13 Als je komt, breng dan de mantel mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen, en ook de boeken, INZONDERHEID de perkamenten.
Als Timotheus nou maar de perkamenten meeneemt. De rest kan hij thuis laten.
De christelijke toverformule werkt niet
Het spijt me, de toverformule werkt voor geen meter. Als dit theologisch gefrunnik nou in deze gevallen een verkeerd beeld geeft, dan dus ook in dat eerste geval. We zullen dan toch maar heel simpel lezen wat er staat. De genade van God reikt zo gigantisch ver. Het komt echt over alle mensen. We kennen een levende God, die de Redder is van alle mensen.

woensdag

God bepaalt de wereldgeschiedenis


10DHere verbreekt de raad der volken,
Hij verijdelt de gedachten der natiën;
11de raad des Heren houdt eeuwig stand,
de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.
12Welzalig het volk, welks God de Here is,
de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.
13De Here schouwt uit de hemel,
Hij slaat alle mensenkinderen gade;
14uit zijn woonplaats ziet Hij
naar alle bewoners der aarde,
15Hij, die hun aller harten vormt,
die al hun werken doorgrondt.
16Geen koning wordt behouden door een machtig leger,
geen held wordt gered door geweldige kracht;
17het paard faalt ter overwinning,
en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. 
Psalm 33


dinsdag

Een goed einde


Geen kennis, geen geloof of geen interesse, maar God heeft een plan om deze wereld tot een goed einde te brengen. De Bijbel spreekt heel veel over het Koninkrijk der Hemelen, over een periode van welbehagen, geluk, geloof, rust en vrede. Veel profetieen gaan daarover en zijn nog niet in vervulling gegaan. Het is zelfs het grote onderwerp in de Bijbel.

Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds gebeurde; Ik immers ben God, en niemand is Mij gelijk.; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen. Jesaja 46:9, 10

...door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen. Efeze 1:9

God heeft een plan met de wereld, met Israel, met de mensheid. Hij maakt de geschiedenis, heeft alles voorzegd en zal er voor zorgen dat het volbracht wordt.


woensdag

Gods regeren en de gevolgen


Er komt een tijd dat God zal regeren, alle mensen zich zullen bekeren, Hem aanbidden en er zal vrede zijn: 


28Alle einden der aarde zullen het gedenken
en zich tot de Here bekeren;
alle geslachten der volken
zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht.
29Want het koninkrijk is des Heren,
Hij is heerser over de volken.
30Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden;
voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen,
en wie zijn ziel niet in leven kan houden.
31Het nakroost zal Hem dienen,
er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht;
32zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,
omdat Hij het gedaan heeft. Psalm 22


10De Here troonde boven de zondvloed,

ja, de Here troont als koning in eeuwigheid.
11De Here zal zijn volk sterkte verlenen,
de Here zal zijn volk zegenen met vrede. Psalm 29

vrijdag

Genade voor allen

Facebook is een vreemd gegeven, je leest veel  van anderen, je kunt veel over jezelf kwijt. Wat niet al te handig is, gezien de privacy. Ik lees graag wat anderen over hun geloof schrijven, ben ook lid van een aantal discussiegroepen. Als je reageert kom je er al snel achter dat er een aantal zo verschrikkelijk overtuigd zijn van hun eigen grote gelijk, dat het niet leuk meer is om te reageren. En dat alles in de naam van God, hun mening is Gods mening. Dan ben ik snel uitgepraat. 
Ik ben ook nog lid van Bijbelonderzoekers, laat me daar ook wel eens verleiden om tegengas te geven. Om er vervolgens op tijd weer uit te springen. Ik merk dat men daar echt alles door elkaar haalt wat betreft Israel, bekering, dood en hel. Maar zelf kom ik ook uit de kerk(en) en begrijp dus wel waarom men zo denkt. En gelukkig ben ik het niet die de mensen moet overtuigen, dat doet God. Dat deed/doet Hij ook bij mij. Ik had al heel veel artikelen van Goedbericht gelezen, vond het geweldig dat ik eindelijk las wat ik al die tijd al dacht, behalve de specifieke artikelen over Alverzoening. Toen ik die ging lezen, dacht ik dat te kunnen zonder er door beinvloed te worden (valse leer, he) maar ik was na 3 zinnen (3 teksten uit de bijbel) al om. Het trof me enorm, dat was Gods werk. Zijn genade.

...Want ALLEN hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden OM NIET gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3-23
...Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. 5 Hem echter, die NIET WERKT, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid…
Romeinen 4-3
...Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.Romeinen 11-6

woensdag

zondag

Gods wil, Gods werk


“…Die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, …” - Efeziërs 1:11

 “…want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u (be)werkt.” - Filippenzen 2:13

 “…God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.” - 1Timotheüs 2:4


maandag

Israel en de volkeren


Het programma van God voor Israel en de volkeren.

2 En het gebeurt in het laatste van de dagen, dat de berg van het huis van JAHWEH gevestigd zal zijn op de top van de bergen en verheven is boven de heuvels; en alle natiën stromen er heen. 
3 En vele volken komen en zeggen: Ga, dan zullen wij opgaan naar de berg van JAHWEH, naar het huis van de Elohim van Jakob, en Hij zal ons richting geven over Zijn wegen, en wij zullen op Zijn paden wandelen; want uit Zion zal de wet uitgaan en het woord van JAHWEH uit Jeruzalem
4 En Hij oordeelt tussen de natiën en Hij corrigeert vele volken. En zij slaan hun zwaarden om in houwelen en hun speren in snoeischaren. Geen natie zal het zwaard opheffen tegen een natie, en zij zullen de oorlog niet langer leren. [Joël 3:10] 
5 Huis van Jakob, ga! Dan zullen wij wandelen in licht van JAHWEH. Jesaja 2:2-5


-- alle natien stromen er heen
-- men wil in Zijn wegen wandelen en onderricht krijgen uit het Woord
-- God oordeelt tussen de volken en corrigeert hen
-- er zal geen oorlog zijn
-- oorlogstuig wordt omgesmolten tot landbouwgereedschap
-- wandelen in het licht van JAHWEH

zondag

Trauma in de Bijbel

Er zijn gelovigen die moeten niets hebben van psychisch lijden, hulp bij trauma door psycholoog of psychosociaal therapeut. Ga maar geloven, geef je zorgen aan de Heer of ga bidden.

Ik heb een paar teksten uit de Bijbel gezocht, waaruit duidelijk blijkt dat men zwaar getraumatisserd kan zijn. De Psalmen zijn daar uitermate geschikt voor. Ook al zoekt de psalmist zijn hulp bij God, hij heeft er last van.

Hij erkent zijn gevoel, zijn enorme angst, weet dat zijn hulp van God zal krijgen, maar angst is een zeer sterk gevoel, dat je kan overspoelen. En soms heb je gewoon hulp nodig om de weg terug te vinden. Lees mee:

Klagend loop ik rond, radeloos

Mijn hart krimpt in mijn binnenste,
doodsangst heeft mij bevangen,
vrees en beven grijpen mij aan,
ik huiver over heel mijn lichaam. Psalm 55 vers 3 en 5

Red mij, God,
het water staat aan mijn lippen,
ik zink weg in bodemloos slijk
en vind geen grond voor mijn voeten,
ik ben in diep water geraakt,
de stroom sleurt mij mee.

Uitgeput ben ik van het roepen,
mijn keel is schor geschreeuwd,
mijn ogen zijn verzwakt
van het uitzien naar mijn God. Psalm 6

Hij verandert de rots in een bron,

hard gesteente in een stroom van water.’ Psalm 114

maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Psalm 51:8

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt. Psalm 138

Zolang ik verbitterd was,
gekwetst van binnen,
dom en dwaas,
was ik bij u als een redeloos dier.

Maar nu weet ik mij altijd bij u,
u houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed. Psalm 73:21-24


donderdag

Jezus, het beeld van God


Jezus is het beeld van God Hebr. 1:3
Hij zei: Wie Mij ziet heeft de Vader gezien Joh. 14:9
Hij deed precies wat Hij de Vader zag doen Joh. 5:19
Jezus heeft ons laten zien dat God liefde is 1Joh. 4:8

En toch....

werd Hij constant beschuldigd van het overtreden van de wet en Godslastering.
En van de duivel bezeten...

Wat zegt dat van de godsdienstige mens?


Het Koninkrijk van GodHet komende Koninkrijk van God of Het Koninkrijk der Hemelen,

In 1Kron.28:4 lees je dat David koning zal zijn voor de aioon, want God koos Juda (Israël) om te heersen ; “En JAHWEH, Elohim van Israël koos mij uit allen van mijn vaders huis om koning te zijn over Israël voor de aion, want Hij verkoos Juda om te heersen…” Israël heeft nog nooit geheerst over de wereld, dit moet dus profetie zijn.

Jer.30:9 SW “En zij dienen JAHWEH, hun Elohim, en David, hun koning, die Ik voor hen zal doen opstaan.”

Ezech.34:23,24 SW“ En Ik stel over hen een herder aan en hij laat hen grazen: mijn dienaar David. Hij zal hen laten grazen en hij zal voor hen tot herder worden. En Ik, JAHWEH, zal voor hen tot Elohim worden en Mijn dienaar David zal prins in hun midden zijn. Ik, JAHWEH heb gesproken.” De NBV, NBG en SV vertalen hier allemaal met “vorst”.

Ezech.37:21-25 SW “spreek tot hen: Zo zegt mijn Heer JAHWEH: Zie!, Ik neem de zonen van Israel van tussen de natiën waarheen zij gingen en Ik breng hen bijeen van rondom, en Ik breng hen naar hun grond. En Ik maak hen tot één natie in het land, op de bergen van Israël, en één koning zal voor hen tot koning zijn voor hen allen. En zij zullen niet langer tot twee natiën zijn, en zij zullen niet langer verdeeld zijn twee koninkrijken, niet weer. En zij zullen zich niet langer verontreinigen met hun drekafgoden en met hun gruwelen en met al hun overtredingen. En Ik red hen uit al hun verblijfplaatsen, waarin zij zondigden. En Ik reinig hen en zij worden voor Mij tot volk. En Ik, Ik zal voor hen tot Elohim zijn. En Mijn dienaar David zal koning over hen zijn en één zal herder voor hen allen zijn, en in Mijn oordelen zullen zij gaan en Mijn inzettingen zullen zij waarnemen en ze doen. En zij verblijven op het land dat Ik gaf aan Mijn dienaar, aan Jakob, waarop jullie vaders verbleven. En zij verblijven er op, zij en hun zonen en de zonen van hun zonen, tot aan de aion. En David, Mijn dienaar, is prins voor hen, voor de aion.”
Ook hier weer vertalen de NBV, NBG en SV met "vorst".

Hosea 3:5 SW “Daarna zullen de zonen van Israël terugkeren en zij zullen JAHWEH zoeken, hun Elohim, en David, hun koning, en naar Zijn goedheid in het laatste van de dagen [=KdH].”

Marc.11:10 SV “Gezegend zij het Koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den Naam des Heeren!”


-- David, hun koning, die Ik voor hen zal doen opstaan...

-- God brengt allen terug naar hun grond, 
-- het zal 1 rijk zijn, 
-- geen afgodendienst meer, 
-- David zal koning zijn
-- Het Koninkrijk komt nog,

Bijzonder!
(SW = Schriftwoord; SV = Statenvertaling-Jongbloededitie.)

maandag

Angst of vertrouwen


Toen greep de Heer mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. En Hij zei: Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor. Alleen de Heer van de hemelse machten is heilig, voor Hem zijn angst en ontzag op de juiste plaats.....    ....Ik stel mijn vertrouwen in de Heer hoewel Hij zich voor het volk van Jakob verborgen houdt; ik heb mijn hoop op Hem gevestigd.
Jesaja 8:12,13

God is de God, de Schepper en Plaatser. Hij heeft alles gemaakt en bepaalt wat er gebeurt.
We hoeven dus geen angst te hebben om dat wat mensen bedenken en uitrichten. Vertrouw erop dat Hij het zal maken. Alles gaat naar Gods wil en plan. Bij Hem gaat niets mis.

woensdag

Gods plan met de mensheid


Gods plan met de mensheid, de geschiedenis, alles:

God staat ons toe om het geheim van Zijn plan te kennen en dit is het: Hij heeft Zich lang geleden voorgenomen in Zijn soevereine wil dat de hele menselijke geschiedenis in Christus zou worden samengevat, dat al wat bestaat in de hemel of op aarde zijn volmaaktheid en voldoening moet vinden in Hem. -  Efeziërs 1: 9-10

Christus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God… Het was in Hem dat de volheid van God verkoos te leven en door Hem heeft God Zich voorgenomen om alles op aarde en alles in de hemel met Zich te verzoenen, vrede makend door Christus’ dood aan het kruis. - Kolossenzen 1: 15, 19-20

Wat wordt in Christus samengevat?  de HELE menselijke geschiedenis...
                                                           AL wat bestaat in de hemel of op de aarde

maandag

Regels, Rules, Regeln....


  • Wer einer Kirche oder einer religiösen Gemeinschaft beitreten will, der wird in den seltensten Fällen gefragt, ob er Gott glaubt. Er wird von ihm lediglich erwartet, dass er die theologischen Dogmen dieser Organisation anerkennt und sich den vorgeschriebenen Riten unterwirft. – Cecil J. Blay, «Ich glaube Gott»
Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn heeft Christus ons vrijgemaakt; houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Galaten 5 :1

zondag

Genade


Romeinen 8:32Hoe zal Hij, Die zelfs  Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook samen met Hem niet alle dingen genadig schenken?

Kolossenzen 3:13
Verdraag elkaar en schenk genade de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie.

Efeze 4:32
...maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en welwillend, en schenk elkaar genade, zoals ook God in Christus jullie genade geschonken heeft.

zaterdag

Gelovigen onderling...


De blogs van Gerard Oudijn vind ik geweldig, ze doen me aan de bijbelstudies van mijn vader denken: Wat zegt de Schrift, niet meer en niet minder, aan wie werd het geschreven, lees de context en vergelijk Schrift met Schrift. 
Ook deze blog is weer bijzonder:  http://gezondewoorden.nl/1korinthiers/het-kwaad-ontmaskeren/
We worden helemaal niet opgeroepen om het kwaad in de wereld te ontmaskeren. Maar...

Citaat: Niet in de laatste plaats wordt hierin een beroep gedaan op:
Efeze 5
11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.
Gelovigen onderling
Maar Efeze 5 gaat niet over gelovigen die het kwaad in deze wereld zouden ontmaskeren. Het hoofdstuk spreekt over gelovigen onderling, zie onder andere de gebruikte termen: onder jullie (:3), onder elkaar (:19) en elkaar (:20). Paulus roept in dit hoofdstuk gelovigen op te wandelen in wijsheid, dat is in het licht van Gods woord (vers 13,15). Zo komen wij er vanzelf achter wat de onvruchtbare werken van de duisternis zijn. Dat is geen daad die georganiseerd wordt, maar een organisch proces. In de eerste Korinthe brief zegt Paulus iets dat zeer verhelderend is in deze kwestie:
1 Korinthe 5
9  Ik heb u geschreven in de brief  dat u zich niet zou inlaten met hoereerders.
10  Echter, niet in het algemeen met de hoereerders van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan.
11  Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet zou inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een hoereerder is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover.  Met zo iemand zou u zelfs niet eten.
12  Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen?
Twee dingen die me dan weer opvallen, terwijl de studie daar niet over gaat.

1. 1 Kor 5:11 wordt ook in de kerken en door gelovigen onderling misbruikt. Als een gelovige anders denkt dan jij of iets heeft/doet wat jij zonde vindt, ga je gewoon niet meer met hem om, gooit hem de kerk uit of negeert hem helemaal.

2. In Efeze 5 gaat het over de gelovige onderling, zoals Gerard aangaf. 
Maar we hebben geen contact met elkaar, we zien elkaar zelden of nooit. Er is geen ´onder elkaar´ of ´onder jullie´. Behalve dan op Facebook, dus virtueel. Geen gemeenteleven, geen bemoediging. In de afgelopen 4 jaar zijn er 2 gelovigen geweest. Dat was zo bijzonder en bemoedigend, dat ik steeds meer merk hoe ik het gewone contact mis. 
Natuurlijk, er zijn af en toe lezingen en studies, maar daar wonen wij te ver vandaan en door onze gezinssituatie is het meestal niet mogelijk om er te zijn.  

vrijdag

God leidt de mens


Alle wegen van een mens zijn zuiver in zijn ogen, maar JAHWEH reguleert de geesten. Spreuken 16:2

Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar JAHWEH vestigt zijn voetstappen. Spreuken 16:9

Het lot wordt geworpen in de schoot, maar van JAHWEH is al Zijn oordeel. Spreuken 16:33

Door JAHWEH zijn de stappen van een meester voorbereid, en Hij zal een genoegen hebben aan zijn weg. Psalm 37:23

Want God is het Die in jullie zowel het willen als het werken inwerkt, ten behoeve van het welbehagen. Filippenzen 2:13

donderdag

God werkt


2 Corinthe 5:17 Wie in Christus is, is een nieuwe schepping; 

2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade overvloedig in jullie te werken; zodat jullie in alles altijd, terwijl jullie van alles voldoende voorzien zijn, tot in elk goed werk overvloedig zullen zijn.

Filippi 2:13 God is het, die, om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.


Efeze 2:10 Gods maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Je bent een nieuwe schepping, je hoeft er niets aan te doen.
God werkt in je.
God werkt overvloedig.
God heeft er plezier in om in je te werken. Je kunt het niet eens zelf.
God bereidt voor, je hoeft niets te organiseren.

dinsdag

God is God


1 Johannes 4:8 God is liefde.

Numeri 23:19 God is geen mens, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.

Daniël 9:14 God, is rechtvaardig in al de werken die Hij doet,

1 Johannes 1:5 God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

2 Corinthe 9:8 God is machtig in staat om alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in elk opzicht altijd in alles voldoende voorzien, in elk goed werk overvloedig zult zijn,

Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.

maandag

God geeft het je


Colosse 2: 8 Let erop, dat niemand je meesleept door zijn filosofie en door leeg bedrog in overeenstemming met de tradities van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,

Romeinen 8:29 God heeft ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon,

Romeinen 12: 2 De wil van God, het goede, welgevallige en volkomene. 

Laat je niet opjagen door anderen, je moet dit en je moet dat...
Laat je niet tot zondaar maken door anderen, je mag dit niet of je moet dat echt laten...
Je hoeft er niets voor te doen of te laten: God werkt het in je, het goede, welgevallige en volkomene.
Je kunt niet voldoen aan de eisen van anderen.
God geeft het en dat heet genade.

zondag

Verloren en vinden

THE LOST

The word “lost” itself has a force in it in favor of the doctrine of universal grace and salvation. Men could not be "lost" if they did not belong to God. It would be impossible to lose a man who belonged nowhere. When, therefore, God speaks of sinners as being “lost,” it shows they belong to Him. (Thomas Whittemore (1800-1861))
Het woord verloren spreekt sterk ten gunste van de leer van de universele verzoening en redding.
Het is onmogelijk om te spreken van het verloren zijn van iemand als hij nergens toe behoort. Als er geen eigenaar is.
Mensen kunnen niet ´verloren´ zijn als ze niet aan God zouden toebehoren 
Wanneer God spreekt over zondaars die ´verloren´ zijn, dan toont dat aan dat Hij de eigenaar is.
"Welk mens uit jullie, die honderd schapen heeft en één van hen verliest*, verlaat niet de negen-en-negentig in de woestijn en gaat op zoek achter het verlorene aan, totdat hij het zal vinden? 
En het vindend, plaatst hij het op zijn °schouders, zich verheugend. 
En tot in het huis komend roept hij de vrienden en de buren bijeen, tot hen zeggend: 'Verheug je samen met mij, want ik vond mijn schaap dat ik verloren was.' 
Ik zeg tot jullie dat zo de vreugde zal zijn in de hemel over één zich bezinnende zondaar, meer dan over negen-en-negentig rechtvaardigen, die geen behoefte hebben aan bezinning. Lucas 15: 4-7
Want de Zoon van de mens kwam om het verlorene te zoeken* en te redden*." Lucas 19:10

zaterdag

Hoop


Romeinen 15:13 De God van de hoop vervult je met pure vreugde en vrede in jouw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

2 Thessalonica 2:16 Onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons … goede hoop door Zijn genade verleend heeft,

Titus 2:13 Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,