maandag

Een afgekeurde steenDe steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen. Psalm 118:22,23

In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. 1Petrus2:6,7
zondag

Overtuiging...Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen... Romeinen 14:5

...Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging... Romeinen 14:22

Of het nu over de zondag gaat, de sabbat, het eten van offervlees of zoveel andere onderwerpen, laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wat een rust geeft dat, want dan gaat de liefde voor en is de overtuiging van de ander niet van mindere waarde dan de mijne.

zaterdag

Ongeschreven regels

10 Implied Messages of Institutional Church Because The Medium Is The Message:

1. Church is a place, a location, a building.
2. Christianity happens in services, classes, meetings, events, and programs.
3. What people need most is good information about God.
4. “God’s work” needs organizational or corporate infrastructure.
5. The more control the better; no telling what people will do if left to themselves.
6. It’s best you let us decide how to use and distribute your money.
7. Depend on us for the spiritual formation of your children; we are trained.
8. The bigger the church, the better.
9. People are more valuable and spiritual based on how often they are there and how much they give.
10. Relationships happen in group meetings.

Jim PalmerJim Palmer beschrijft hier 10 regels die min of meer in alle kerken gelden. Soms staan ze beschreven, maar vaak zijn het ongeschreven regels. Lange tijd heb ik ook gedacht dat het zo hoorde, dat het bijbels was om zo te denken. Maar het is erg benauwend en beperkt de vrijheid die je hebt in Christus.
Hieronder de vertaling en bedenk hoe het je beperkt:

1. De kerk is een plaats, een locatie of een gebouw.
2. Christen zijn doe je in kerkdiensten, evenementen, samenkomsten, studieavonden en catechesatie.
3. Wat mensen echt nodig hebben is goede informatie over God.
4. Gods werk moet georganiseerd worden, zoals je een bedrijf organiseerd.
5. Hoe meer alles onder controle is hoe beter, als je het aan de mensen zelf overlaat weet je niet wat er gebeurt.
6. Laat de kerk zeggen hoeveel geld je moet geven en waar aan.
7. Wat het onderwijs aan je kinderen betreft, laat dat over aan de kerk. Die weten hoe het moet.
8. Hoe groter de gemeente, hoe beter.
9. De geestelijke waarde van de gemeenteleden hangt af van hun kerkgang, doop en hoeveel geld men geeft.
10.Relatie met elkaar heb je alleen binnen de kerkdiensten en bijbelstudies.

vrijdag

Psalm 23
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
psalm 23


donderdag

Kom maar bij MijSoms is het trauma zo groot en diep dat hulp nodig is om van het dwalen in de woestijn terug te keren naar je bestemming. Als je als kind dingen overkomen zijn die niet te verdragen waren dan leer je jezelf overlevingsgedrag, iets wat blijft en niet zomaar weggaat.
Door veel christenen wordt dit ontkend en mogen depressie of de gevolgen van trauma niet bestaan. Er zijn ook geloofsgroepen die het willen weg bidden en als de persoon niet op gebed geneest, noemen ze dat ongeloof.
Soms is het goed om terug te gaan naar het verleden. niet om daar te blijven hangen, maar om te ontdekken waar en hoe het overlevingssysteem ontstond en hoe dat nu nog steeds functioneert. Om vandaar uit stap voor stap er uit te komen. Dat kan met een hulpverlener.
Zo werkt God toch ook: stap voor stap laat Hij mij zien wie Hij is en dat Hij een betrouwbare Vader is. Dan kan de leugen uit je verleden ontdekt worden (...ik ben niets waard, of...ik doe er niet toe) en kun je vervuld worden met waarheid, Gods waarheid: Jij bent Mij alles waard.

Psalm 51:8 ... maar U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

woensdag

Door God geaccepteerd

People express hurt and disappointment over not being accepted by others. However, what we need first and foremost is to accept ourselves, and knowing that to be beautiful is to be yourself.  (Jim Palmer)


Er zijn veel mensen die pijn en teleurstelling ervaren in het niet geaccepteerd worden door anderen. Het eerste en het belangrijkst in de acceptatie van jezelf is te weten dat het mooi is om jezelf te zijn. 

Psalm 3:4  ...U Heer, bent mijn eer, U houdt mij staande

Jeremia 29:11  ... Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen; niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.

Psalm 10:14  ... Toch ziet u de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in Uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hen te hulp.zaterdag

Je moet het maar zien

...Toen zei de Rabbi: Besef, mijn kinderen, dat als het huis getuigt van de bouwer en het pak van de kleermaker en de deur van de timmerman, zo legt de wereld getuigenis af van God en zal getuigenis blijven afleggen; men hoeft maar om zich heen te kijken om te begrijpen dat God daarin zijn bevestiging vindt. 
(www.wereldgeschiedenis.com, Joop Neven) Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.  Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.  Rom 1:19,20

woensdag

In alle omstandighedenWat er ook gebeurt, God weet ervan en is er bij.

Exodus 3:14 ...Ik ben die er zijn zal.

Jesaja 43:11  ...Ik, Ik ben de Heer. Buiten Mij is er niemand die redt!

Prediker 3:11 ...God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

Mattheus 10:29.30 ...Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt niet een dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
zaterdag

He ´s got the whole world in His hands


He’s got the whole world in His hands
He’s got the big round world in His hands
He’s got the whole world in His hands
He’s got the wind and the rain…
He’s got the little baby…
You got you and me, sister…
He’s got you and me, brotherDe HEER is een machtige God,
een machtige koning, boven alle goden verheven.
Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren hem toe,
van hem is de zee, door hem gemaakt,
en ook het droge, door zijn handen gevormd. Psalm 95: 3-5dinsdag

Wet of GenadeMaar de genade gaat de overtreding verre te boven. Door de overtreding van 1 mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 

Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van 1 mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid.

Als de dood heeft geheerst door de overtreding van 1 mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo´n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuw-ige leven, dank zij die ene mens Jezus Christus.

(Romeinen 5: 15,16,17)

maandag

Genade kent geen uitzonderingen


"God is not a belief-system.
Jesus is not a religion.
The good news is not a ticket to Heaven.
Church is not an address.
The Bible is not a book of doctrines.
Transformation is not behavior modification.
Community is not a meeting.
Grace has no exceptions.
Ministry is not a program.
Art is not carnal.
Women are not inferior.
Our humanity is not the enemy.
Sinner is not our identity.
Love is not a theory.
Peace is not a circumstance.
Science is not secular.
Sex is not filthy.
The herelife is not a warm-up for the afterlife.
The world is not without hope.
There is no "us" and "them."
Tattoos are not evil.
Loving the earth is not satanic.
Seeing the divine in all things is not heretical.
Self-actualization is not self-worship.
Feelings are not dangerous and unreliable.
The mind is not infallible."

- Jim Palmer -God is geen geloofssysteem.
Jezus is geen religie.
Het evangelie, het goede nieuws is geen ticket voor de hemel.
De kerk is geen adres.
De Bijbel is geen boek met dogma´s.
Tot geloof komen is geen gedragsverandering.
Gemeenschap is geen vergadering.
Genade heeft geen uitzonderingen.
Bij elkaar komen is geen programma afdraaien.
Kunst is niet vleselijk.
Vrouwen zijn niet minderwaardig.
Ons mens-zijn is niet de vijand.
Zondaar is niet onze identiteit.
Liefde is geen theorie.
Vrede is geen omstandigheid.
Wetenschap is niet seculier.
Seks is niet smerig.
Het leven nu is geen warming-up voor het hiernamaals.
De wereld is niet zonder hoop.
Er is geen Wij versus Zij.
Tatoeages zijn niet het kwaad.
Houden van deze aarde is niet satanisch.
Het zien van God in alle dingen is niet ketters.
Werken aan jezelf is geen zelfaanbidding.
Gevoelens zijn niet gevaarlijk en onbetrouwbaar.
Je geest is niet onfeilbaar.


vrijdag

Durf te leven

"Religion made half of us afraid to die, and the other half afraid to live."

Jim PalmerEen dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik (Jezus) ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Joh 10:10

U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Hand. 2:28


Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van 1 mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt, door die ene mens Jezus Christus, is veel overvloediger. Rom. 5:15

Zo zal het ook zijn wanneer de doden zullen opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. 1Kor. 15:43
woensdag

Redding van de wereld
Het is God die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. 2Kor5:19

God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Joh3:17


U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in Uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde. Psalm16:11

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op de aarde Uw weg leren kennen,
in heel de wereld Uw reddende kracht. Psalm67:1


dinsdag

God maakt Zich kenbaar
Van de Heere is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen. Psalm 24:1


Van U is de hemel, van U ook de aarde,
de wereld met alles wat er leeft, hebt U gegrond,
het noorden, het zuiden, U hebt ze geschapen. Psalm 89:12


Wat een mens over God kan weten is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Rom1:19,20vrijdag

Regels of relatie

Jezus lijden en sterven was niet om mensen religieus te maken, maar om mensen een nieuw leven te geven. Zijn leven!
Gods bedoeling is een relatie te hebben, met ieder mens persoonlijk. 
Het gaat niet om het houden van een stel regels. 
Maar vaak is het de regels verkiezen boven de relatie. 

Genade is vertrouwen op God, dat Hij het zal maken in je leven: 


De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.


Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam. (Psalm 23)

Het leven volgens regels loopt uit op teleurstellingen en een wettisch leven, waar je van bevrijd bent door Jezus Christus:
We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest. (Rom 7:5)

Laat los en laat God Zijn werk doen in je leven!


donderdag

Geloof is rust

Geloof is geen werk, geloof is rust. 
Geloof is een zelfstandig naamwoord, geen werkwoord.
Geloof is de overtuiging dat God is wie Hij zegt dat Hij is, dat Hij heeft gedaan wat Hij zegt te hebben gedaan en dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft.

Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, (Rom 5:20-21)

Jezus zegt: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust gevenNeem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vindenwant mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matt 11)

dinsdag

Vrijheid

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5:1

Bevrijding en leven in vrijheid komen van Jezus Christus. Hij deed geen half werk, want het was compleet. 
Toch merk je dat men die vrijheid niet begrijpt of gelooft, want steeds maar weer wordt er gepredikt dat God nog van alles van ons verwacht. We moeten nog van alles en mogen het een en ander beslist niet doen.
Dat is dus geen vrijheid, maar wet!

Je merkt dat deze leerstellingen oprecht gepredikt worden. Men is er van overtuigd dat mensen zich aan diverse regels moeten houden, er zijn verplichtingen, er moeten geloftes en beloftes worden gedaan, er moet zonde bekend worden en er moeten principes gehandhaafd worden. 
Men denkt serieus dat deze dingen helpen om een heilig en serieus leven met God te leiden. Het is een heilig moeten.

Vrijheid is toch heel wat anders, want de bijbel leert toch duidelijk dat geen enkel mens de wet kan houden en het heeft ook geen enkele meerwaarde tot redding of geloof.

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Galaten 2: 19-22
donderdag

Als u wist wat God u wil geven

Soms blijkt dat je jaren iets gelezen hebt in de bijbel dat er helemaal niet staat. De laatste jaren is me dat goed duidelijk geworden. Vandaag ontdekte ik er weer een: In de periode dat Jezus op aarde rondliep is Hij nooit tekeer gegaan tegen zondaren; integendeel Hij werd met ontferming bewogen en zag hen als schapen die ronddwaalden zonder herder. Ze liepen verloren rond. Er was niemand die zich om hen bekommerde, niemand die met hen meeliep.

Jezus deed dat anders. En het mooie is: Wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien. Jezus handelt zoals God handelt. Ik geef een  voorbeeld:

Als Jezus na een vermoeiende reis bij een put zit te wachten op zijn discipelen die voedsel kopen in de dichts bijzijnde stad, begint hij een praatje met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt of ze Hem water wil geven. Ze is verbijsterd dat Hij met haar praten wil.
Maar Hij heeft haar zoveel te bieden en zegt: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 
Dan zegt Hij: Haal je man. Al snel blijkt dat ze met haar zesde relatie bezig is en niet met deze man is getrouwd. 
Veroordeelt Jezus haar om het verlaten van haar eerste man?
Veroordeelt Hij haar om de vele relaties die ze heeft gehad?
Veroordeelt Hij haar om haar huidige samenwonen?

Nee, wel zegt Hij gewoon hoe het er voor staat: Je hebt vijf mannen gehad en met wie u nu samen bent is uw man niet. 
Geen oordeel, geen dreiging, geen eeuwig hellevuur in het verschiet.

Wie wel klaarstaan met hun oordeel zijn de discipelen die met eten terug komen uit de stad: Waarom praat u met deze vrouw?

De vrouw is onder de indruk van Jezus en rent naar de stad om iedereen te vertellen dat ze iemand heeft ontmoet....die alles van haar weet. (en haar desondanks liefdevol behandelt)
De mensen uit de stad gaan met haar mee en laten zich overtuigen door Jezus. Er staat dus niet dat ze een keuze maken om in Hem te geloven, maar ze zijn overtuigd door wat Hij te zeggen had: Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

Johannes 4: 1-42zaterdag

Schaduw


Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.  : Kolossenzen 2:17

Al die wetten en voorschriften zijn een schaduw van Christus. Het draait dus allemaal om Hem. Hij is de werkelijkheid, Hij is het beeld van God.
De schaduw lijkt op de werkelijkheid, maar is het niet.

Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. Lukas 24:27

...want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de Schriften aan te tonen dat Jezus de messias is. Handelingen 18: 28


donderdag

Een lijst met fouten...


Love isn't selfish
or quick tempered.
It doesn't keep a record
of wrongs that others do.

Deze tekst uit 1 Korinthe 13 las ik voor het eerst in het engels. In vrijwel iedere nederlandse vertaling staat: en rekent het kwade niet toe. In het engels staat er: de Liefde houdt geen lijst bij met fouten die anderen maken.

Dit hoofdstuk gaat over de volmaakte liefde; de liefde van God. Het gaat over wie God is: liefde.

Hij houdt geen lijstje bij met fouten van mij of jou.

Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Romeinen 6:10, 11

...ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Efeze 3: 19


zondag

Ik ben gekomen opdat zij leven hebben

Al die discussies onder christenen: wanneer ben je behouden, wat moet je allemaal doen om je redding te houden, moet je dat wel? Wat moet je doen en laten om het God naar de zin te maken, om er voor te zorgen dat het goed blijft tussen God en jou.
Zinloos en nogal nutteloos.
We doen vaak net of God voor een aantal mensen wat banen aanbiedt waar we naar moeten solliciteren en goed bevonden moeten worden.

God heeft een veel beter idee: Hij biedt nieuw leven aan, voor niets. Je hoeft er niets voor te doen of te laten:
Want door de genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet uit jullie zelf
het is het naderingsgeschenk van God ,  
niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Efeze 2:8, 9

Wij hebben niets betaald, geen inbreng in het nieuwe leven.
We hebben het niet verdiend.
Het is voor niets, een gift.
Dat is genade: een geschenk zonder het verdiend te hebben.
Zelfs het geloven is een gift en komt van God.

woensdag

God is trouw

...Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet. Romeinen 3:3, 4
God is niet geinteresseerd in onze goede werken of heldere regels.
Ik kan God niets aanbieden, ik heb Hem niets te bieden dat Hij zou kunnen aanvaarden.
In verschillende kerken is me geleerd dat ik moet groeien om een goed christen te worden.
Ja, de regels waren helder en duidelijk: bijbel lezen, stille tijd houden, het liefst er eerder voor opstaan, vasten, bidden, teksten uit het hoofd leren, een tiende deel van je inkomen aan de kerk geven, naar de kerk gaan, je taken uitoefenen in de kerk, blijdenis doen, je laten dopen, en veel andere dingen. Ook dit kun je gerust wetticisme noemen, het wordt gebracht als een opdracht, een heilig moeten.

Toch zat het me altijd dwars dat anderen mij wilden overtuigen van de noodzaak van al deze dingen; het moeten en vooral het afmeten aan elkaars resultaten. En dat laatste geeft weer het nodige schuldgevoel, doe ik wel genoeg voor God, doe ik het wel naar Zijn wil.
En bij falen komt de wanhoop.
Of juist de projectie: Jij doet maar, weet je wel zeker dat dit naar Gods wil is?

Het is Gods genade en Zijn werk in mij dat me brengt naar Zijn doel.
Niet mijn menselijke inspanning om het God naar de zin te maken.
Niet ik moet verwoede pogingen doen om Hem trouw te blijven door allerlei procedures en me te houden aan regels, maar Hij is mij trouw.

Zijn liefde is een geschenk en geen beloning voor bewezen diensten. 

...als wij hem ontrouw zijn,
blijft hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan hij niet. Filippenzen 2: 13

Meer over de trouw van God
maandag

God verandert mensen

God verandert mensen, Hij overtuigt mensen.
Hoe en wanneer Hij dat doet gaat niemand iets aan.
God doet dat op Zijn manier en op Zijn tijd.
Maar dat Hij met ieder mens bezig is weet ik zeker!
Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren. Jesaja 45:22,23

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuw-ig leven heeft.  God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Johannes 3:16, 17

Al vragen zij niet naar mij,
toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze mij niet,
toch laat ik me vinden. Jesaja 65:1 ‘Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’  Psalm 145:8, 9


zondag

Vader God

Op veel plaatsen in de Bijbel zegt God onze Vader te zijn.
Hij maakte de mens naar Zijn beeld en wil graag een relatie hebben met mensen.
Hij laat duidelijk blijken dat Hij van de mensen houdt.
Zijn liefde voor iedereen houdt niet op en ook heeft Hij met ieder mens een doel.God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Genesis 9:6

Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Maleach 2:10

Toch, HEER, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen. Jesaja 64:7

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Efeziers 3:14, 15

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. Matteus 7:11zaterdag

God doet wat Hij heeft beloofd

No man ever believes that the Bible means what it says: He is always convinced that
it says what he means.  George Bernard Shaw

We do not read the Bible the way it is; we read it the way we are. Evelyn Uyemura


God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken
of terug zou komen op zijn besluit.
Zou hij beloven en niet vervullen,
zijn woord geven en het niet gestand doen? Numeri 23:19

Welnu, HEER, moge de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan voor altijd worden waargemaakt, laat uw woord in vervulling gaan. 1Kronieken 17:23

Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. Romeinen 9:28

donderdag

Het licht van de wereldGod zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Genesis 1:3 

want bij u is de bron van het leven,  
door úw licht zien wij licht. Psalm 36:10  


Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’  Johannes 8:12

Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ Johannes 9:5

Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’ Handelingen 13:47
vrijdag

God past niet in de doos


God in de doos van theologie, van traditie, van religie of van ongeloof.
Er wordt van alles bedacht om hem passend te maken, maar het moet wel volgens de normen van de mensen die de doos hebben beacht. Ik denk dat ieder mens zich er wel eens of juist vaak schuldig aan maakt. Voor de een is alles wat hij ziet het bewijs dat God er juist is. Voor de ander het ultieme bewijs dat God gewoon niet bestaat. Ik ga eens kijken wat de bijbel er van zegt.

Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.     Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn  eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand  waarneembaar. Romeinen 1:21

Sinds de schepping kan ik de eigenschappen van God zien door wat Hij geschapen heeft:
  -- Zijn goddelijkheid
  -- Zijn eeuwige kracht

Er staat bij dat die werken voor het verstand waarneembaar is: de natuurwetten, de mensen, dieren en planten. Overal kunnen we studie van maken en ons verbazen over God. Hij heeft alles gemaakt, houdt alles vast, leidt alles en bepaalt alles. Er gaat bij Hem niets mis en er gaat niets buiten Hem om: 
Ik ben God, er is geen ander,
ik ben God, niemand is aan mij gelijk.
Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’
Die uit het oosten een adelaar roept,
uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert.
Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. 
Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Jesaja 46:9-12

God bepaalt wat er gebeurt en Hij weet ook hoe het afloopt en Hij zal tot zijn doel komen:
...opdat God over alles en allen zal regeren. 1 Kor. 15:28

Voor mij is dit ook wat mijn leven rust geeft: te weten dat God God is, dat God alles een plaats geeft en er bij Hem niets mis gaat. Wat er ook gebeurt, in mijn leven of in de wereld. donderdag

God is liefde


...want God is liefde. 1 Joh 4:8
...want de liefde komt uit God voort. 1 Joh 4:7
... God is liefde. 1 Joh 4:16

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot isheeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Efeze 2:4, 5

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8