woensdag

Genade en rust


Bijzonder dat ik me zoveel beter voel nadat ik de kerken heb verlaten en genade heb gevonden. Het leven lijkt zonniger, lichter en beter. Ik voel me niet meer gedwongen om een kerk te zoeken, naar de diensten te gaan en nog veel beter: niemand slaat me meer met bijbelteksten om de oren, hoe fout ik wel ben, dat ik me moet laten dopen, gehoorzaam moet worden en alles wat men fout vindt aan mij.
Ik hou meer van de mensen om me heen, zie en voel meer hun pijn en nood.
Ik ben niet meer bezig om het goede te doen en me afvragend of het wel goed genoeg was.
Ik zie en ervaar meer en meer dat God liefde is, zie overal zijn genade.
Ik hoef me niet meer druk te maken of ik het juiste geloof heb of dat ik met het idee van de hemel alsnog in de hel zal belanden.
Ik hoef me nergens zorgen om te maken, want Hij zorgt!

Kom naar Mij toe, allen die zwoegen en beladen zijn en Ik zal jullie rust geven. 
Hef mijn °juk op jullie en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en jullie zullen rust vinden voor jullie °zielen, 
want Mijn °juk is mild en Mijn °last is lichtheid. Mattheus 11:28-30

dinsdag

Het evangelie van Genade


Wees niet bang voor het evangelie van genade.
Genade is het ware evangelie van Christus.
Er is geen ander evangelie dan het evangelie van genade.
Onderzoek de bijbel of het waarheid is wat in de kerken geleerd wordt,

Handelingen 20:24 ....totdat ik mijn °loopbaan en de bediening tot volmaaktheid zou brengen, die ik in ontvangst nam bij de Heer Jezusom het evangelie van de genade van God te betuigen.

Romeinen 5:17 Want indien in de misstap van de ene de dood koning is* door de ene, veel meer zullen zij die de overvloedigheid van genade en van het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen in leven koningen zijn door de Ene, JezusChristus

Markus 7:13 ...het woord van °God ongeldig makend door jullie overlevering, die jullie overleveren*. En jullie doen vele van zulke dingen." 

Hebreeeen 13:8,9 Jezus Christus is gisteren en vandaag Dezelfde en tot in de aionen. 
9 Word niet weggebracht in allerlei en vreemde onderwijzingen, want het is goed dat het hart in genade bevestigd wordt, niet in spijzen, in welke die wandelen niet gebaat* werden.

zondag

God leidt omwille van Zijn Naam


Psalm 31

3 Want U bent mijn rots en mijn vastheid. Omwille van Uw Naam zal U mij leiden en zal U mij leiding geven.

5 U kocht mij vrij, JAHWEH, El van trouw.

Psalm 32

8 Ik zal jou doen nadenken en Ik zal jou richting geven op deze weg die jij zal gaan. Ik zal jou raad geven. Mijn oog is op jou. 


zaterdag

Allen worden gerechtvaardigd


Romeinen 3:9-12, 17-18
9  Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd  dat zij allen onder de zonde zijn,
10  zoals geschreven staat:  Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,
11  er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.
12  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.
17  en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.
18   De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Romeinen 3:22-24
22  namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
23  Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
24  en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

In het eerste deel laat Paulus zien dat niemand goed is, de Joden niet, de Grieken niet: Niemand. En niemand zoekt God.

In het tweede deel laat Paulus zien dat allen de heerlijkheid van God missen en allen door Zijn genade om niet gerechtvaardigd worden. 

donderdag

Feest!

Psalm 30:11 Mijn rouwklacht hebt U veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt U losgemaakt, met vreugde mij omgord,

2 Kronieken 30:23 Toen kwam de hele gemeente overeen, om nog zeven dagen feest te vieren, en zij vierden met veel plezier nog zeven dagen feest.

Lukas 3:22 Jij bent Mijn Zoon, de geliefde, in Jou heb Ik al Mijn plezier.

Efeze 1:5 God heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, in overeenstemming met het plezier van Zijn wil,

Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij er in heeft zowel het willen als het werken in jou werkt.

woensdag

God is soeverein

Psalm 115: 1-3 Niet ons, o Yahweh, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt [alles waar Hij zin in heeft].

Jesaja 46: 9-10 Ik ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die vanaf het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;

Handelingen 17:25 God laat Zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, omdat Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

1 Corinthe 8:6 Er is maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

vrijdag

Als het Gods werk is....


Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ 

Dit is een gedeelte uit Handelingen 5. Het wordt uitgesproken door Gamaliël, een farizeeër die hoog in aanzien stond bij het Joodse volk. Er werd naar hem geluisterd, ook door de andere geestelijk leiders. 
De apostelen waren in de tempel aan het onderrichten over de Here Jezus, dat Hij de messias was en dat ging gepaard met wonderen en tekenen. Er kwamen veel mensen tot geloof. De Joodse leiders waren jaloers op hen en vonden deze leer een dwaalleer. Ze besloten een eind te maken aan het succes van de apostelen en namen hen gevangen. Die zelfde nacht bevrijdde een engel van de Heer hen en vol goede moed stonden ze de volgende morgen alweer in de tempel. 
De meeste leiders waren er voor om hen te laten doden, maar Gamaliël is een wijs man en spreekt dan bovenstaande woorden uit. ...als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten...

woensdag

Aan Vaders hand


Religie zegt: volg onze regels, onze wetten.
Wij hebben het juiste perspectief op de wil van God.
Volg ons programma, dien Hem door te werken voor de Heer.
Je wilt toch niet veroordeeld worden, dus maak de juiste keuzes.
Je moet je aan de regels houden, goed je best doen.

Religie laat je voortdurend rennen, waar je doodmoe van wordt.
Het geeft angst, want doe ik het wel goed en ben ik wel op de juiste weg.

Genade zegt: Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn en Ik zal u rust geven. Ik zal je dragen in elk facet van je leven. Ik geef je alles wat je nodig hebt.  Ik geef je vrede, waar je ook bent.
Ik accepteer je zoals je bent, gewoon omdat Ik van je hou.
Ik ben je Schepper en jij bent mijn creatie. Ik kies ervoor van je te houden, want Ik ben Liefde.