vrijdag

God leidt de mens


Alle wegen van een mens zijn zuiver in zijn ogen, maar JAHWEH reguleert de geesten. Spreuken 16:2

Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar JAHWEH vestigt zijn voetstappen. Spreuken 16:9

Het lot wordt geworpen in de schoot, maar van JAHWEH is al Zijn oordeel. Spreuken 16:33

Door JAHWEH zijn de stappen van een meester voorbereid, en Hij zal een genoegen hebben aan zijn weg. Psalm 37:23

Want God is het Die in jullie zowel het willen als het werken inwerkt, ten behoeve van het welbehagen. Filippenzen 2:13

donderdag

God werkt


2 Corinthe 5:17 Wie in Christus is, is een nieuwe schepping; 

2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade overvloedig in jullie te werken; zodat jullie in alles altijd, terwijl jullie van alles voldoende voorzien zijn, tot in elk goed werk overvloedig zullen zijn.

Filippi 2:13 God is het, die, om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.


Efeze 2:10 Gods maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Je bent een nieuwe schepping, je hoeft er niets aan te doen.
God werkt in je.
God werkt overvloedig.
God heeft er plezier in om in je te werken. Je kunt het niet eens zelf.
God bereidt voor, je hoeft niets te organiseren.

dinsdag

God is God


1 Johannes 4:8 God is liefde.

Numeri 23:19 God is geen mens, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.

Daniël 9:14 God, is rechtvaardig in al de werken die Hij doet,

1 Johannes 1:5 God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

2 Corinthe 9:8 God is machtig in staat om alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in elk opzicht altijd in alles voldoende voorzien, in elk goed werk overvloedig zult zijn,

Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.

maandag

God geeft het je


Colosse 2: 8 Let erop, dat niemand je meesleept door zijn filosofie en door leeg bedrog in overeenstemming met de tradities van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,

Romeinen 8:29 God heeft ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon,

Romeinen 12: 2 De wil van God, het goede, welgevallige en volkomene. 

Laat je niet opjagen door anderen, je moet dit en je moet dat...
Laat je niet tot zondaar maken door anderen, je mag dit niet of je moet dat echt laten...
Je hoeft er niets voor te doen of te laten: God werkt het in je, het goede, welgevallige en volkomene.
Je kunt niet voldoen aan de eisen van anderen.
God geeft het en dat heet genade.

zondag

Verloren en vinden

THE LOST

The word “lost” itself has a force in it in favor of the doctrine of universal grace and salvation. Men could not be "lost" if they did not belong to God. It would be impossible to lose a man who belonged nowhere. When, therefore, God speaks of sinners as being “lost,” it shows they belong to Him. (Thomas Whittemore (1800-1861))
Het woord verloren spreekt sterk ten gunste van de leer van de universele verzoening en redding.
Het is onmogelijk om te spreken van het verloren zijn van iemand als hij nergens toe behoort. Als er geen eigenaar is.
Mensen kunnen niet ´verloren´ zijn als ze niet aan God zouden toebehoren 
Wanneer God spreekt over zondaars die ´verloren´ zijn, dan toont dat aan dat Hij de eigenaar is.
"Welk mens uit jullie, die honderd schapen heeft en één van hen verliest*, verlaat niet de negen-en-negentig in de woestijn en gaat op zoek achter het verlorene aan, totdat hij het zal vinden? 
En het vindend, plaatst hij het op zijn °schouders, zich verheugend. 
En tot in het huis komend roept hij de vrienden en de buren bijeen, tot hen zeggend: 'Verheug je samen met mij, want ik vond mijn schaap dat ik verloren was.' 
Ik zeg tot jullie dat zo de vreugde zal zijn in de hemel over één zich bezinnende zondaar, meer dan over negen-en-negentig rechtvaardigen, die geen behoefte hebben aan bezinning. Lucas 15: 4-7
Want de Zoon van de mens kwam om het verlorene te zoeken* en te redden*." Lucas 19:10

zaterdag

Hoop


Romeinen 15:13 De God van de hoop vervult je met pure vreugde en vrede in jouw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

2 Thessalonica 2:16 Onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons … goede hoop door Zijn genade verleend heeft,

Titus 2:13 Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,

vrijdag

Rust


Mattheus 11: 28-30 Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven; neem mijn juk op jullie en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen; want mijn juk [De rust, die Hij hier aanbiedt] is zacht en mijn last is licht.

Hebreeën 4: 11 Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan,

Johannes 6: 28 Zij [de discipelen van Jezus] zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen werken?

Johannes 6: 29 Jezus antwoordde hen: Dit is het werk van God, dat jullie geloven in Hem, die Hij gezonden heeft.
Rust! 

donderdag

Redder van de wereld


Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1 Timotheus 2:5-6 Er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen,   de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
1 Johannes 2:2 Jezus is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele     wereld.
1 Johannes 4:14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.