woensdag

Gods regeren en de gevolgen


Er komt een tijd dat God zal regeren, alle mensen zich zullen bekeren, Hem aanbidden en er zal vrede zijn: 


28Alle einden der aarde zullen het gedenken
en zich tot de Here bekeren;
alle geslachten der volken
zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht.
29Want het koninkrijk is des Heren,
Hij is heerser over de volken.
30Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden;
voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen,
en wie zijn ziel niet in leven kan houden.
31Het nakroost zal Hem dienen,
er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht;
32zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,
omdat Hij het gedaan heeft. Psalm 22


10De Here troonde boven de zondvloed,

ja, de Here troont als koning in eeuwigheid.
11De Here zal zijn volk sterkte verlenen,
de Here zal zijn volk zegenen met vrede. Psalm 29

vrijdag

Genade voor allen

Facebook is een vreemd gegeven, je leest veel  van anderen, je kunt veel over jezelf kwijt. Wat niet al te handig is, gezien de privacy. Ik lees graag wat anderen over hun geloof schrijven, ben ook lid van een aantal discussiegroepen. Als je reageert kom je er al snel achter dat er een aantal zo verschrikkelijk overtuigd zijn van hun eigen grote gelijk, dat het niet leuk meer is om te reageren. En dat alles in de naam van God, hun mening is Gods mening. Dan ben ik snel uitgepraat. 
Ik ben ook nog lid van Bijbelonderzoekers, laat me daar ook wel eens verleiden om tegengas te geven. Om er vervolgens op tijd weer uit te springen. Ik merk dat men daar echt alles door elkaar haalt wat betreft Israel, bekering, dood en hel. Maar zelf kom ik ook uit de kerk(en) en begrijp dus wel waarom men zo denkt. En gelukkig ben ik het niet die de mensen moet overtuigen, dat doet God. Dat deed/doet Hij ook bij mij. Ik had al heel veel artikelen van Goedbericht gelezen, vond het geweldig dat ik eindelijk las wat ik al die tijd al dacht, behalve de specifieke artikelen over Alverzoening. Toen ik die ging lezen, dacht ik dat te kunnen zonder er door beinvloed te worden (valse leer, he) maar ik was na 3 zinnen (3 teksten uit de bijbel) al om. Het trof me enorm, dat was Gods werk. Zijn genade.

...Want ALLEN hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden OM NIET gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3-23
...Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. 5 Hem echter, die NIET WERKT, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid…
Romeinen 4-3
...Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.Romeinen 11-6

woensdag

zondag

Gods wil, Gods werk


“…Die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, …” - EfeziĆ«rs 1:11

 “…want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u (be)werkt.” - Filippenzen 2:13

 “…God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.” - 1TimotheĆ¼s 2:4