donderdag

Het licht van de wereldGod zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Genesis 1:3 

want bij u is de bron van het leven,  
door úw licht zien wij licht. Psalm 36:10  


Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’  Johannes 8:12

Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ Johannes 9:5

Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’ Handelingen 13:47
vrijdag

God past niet in de doos


God in de doos van theologie, van traditie, van religie of van ongeloof.
Er wordt van alles bedacht om hem passend te maken, maar het moet wel volgens de normen van de mensen die de doos hebben beacht. Ik denk dat ieder mens zich er wel eens of juist vaak schuldig aan maakt. Voor de een is alles wat hij ziet het bewijs dat God er juist is. Voor de ander het ultieme bewijs dat God gewoon niet bestaat. Ik ga eens kijken wat de bijbel er van zegt.

Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.     Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn  eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand  waarneembaar. Romeinen 1:21

Sinds de schepping kan ik de eigenschappen van God zien door wat Hij geschapen heeft:
  -- Zijn goddelijkheid
  -- Zijn eeuwige kracht

Er staat bij dat die werken voor het verstand waarneembaar is: de natuurwetten, de mensen, dieren en planten. Overal kunnen we studie van maken en ons verbazen over God. Hij heeft alles gemaakt, houdt alles vast, leidt alles en bepaalt alles. Er gaat bij Hem niets mis en er gaat niets buiten Hem om: 
Ik ben God, er is geen ander,
ik ben God, niemand is aan mij gelijk.
Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’
Die uit het oosten een adelaar roept,
uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert.
Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. 
Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Jesaja 46:9-12

God bepaalt wat er gebeurt en Hij weet ook hoe het afloopt en Hij zal tot zijn doel komen:
...opdat God over alles en allen zal regeren. 1 Kor. 15:28

Voor mij is dit ook wat mijn leven rust geeft: te weten dat God God is, dat God alles een plaats geeft en er bij Hem niets mis gaat. Wat er ook gebeurt, in mijn leven of in de wereld. donderdag

God is liefde


...want God is liefde. 1 Joh 4:8
...want de liefde komt uit God voort. 1 Joh 4:7
... God is liefde. 1 Joh 4:16

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot isheeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Efeze 2:4, 5

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8
zondag

God, die alles maakteBezie het werk van God: wie maakt recht wat hij krom heeft gemaakt? Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien. Prediker 7:13,14

Ik ben de HEER, er is geen ander
die het licht vormt en het donker schept,
die vrede maakt en onheil schept.
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet. Jesaja 45:7

‘Van alle bomen in de tuin mag je eten,  maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaadGenesis2:17

Drie teksten over goed EN kwaad.
Krom en recht,
goede en slechte dagen,
licht en donker,
vrede en onheil,
kennis van goed en kwaad.
Alles door God gemaakt, gevormd of geschapen.

Dat is wel iets anders dan over het algemeen geleerd wordt in de christelijke religie.
Daarin wil God geen kwaad, geen ziekte en geen narigheid.
Daar is de satan de veroorzaker en bedenker van krom, slecht en kwaad.

Daarom wat vragen:

Is het kwaad er om Zijn goedheid te laten uitkomen?
Is de duisternis er om Zijn licht nog duidelijker te laten zien?
Valt Zijn genade niet meer op met al het zondige van de mens?
Is Gods liefde niet veel groter dan de vijandschap van de mens naar God?

Ook al is niet alles te begrijpen, God heeft een doel met alles wat Hij doet:

Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren.
‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen,
‘is gerechtigheid en macht te vinden.’
Allen die zich tegen hem keerden
zullen tot hem komen en beschaamd staan. Jesaja 45: 23,24


zaterdag

Gods volk


Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. 1Samuel 12:22

Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Mattheus 1:22

... maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan. Romeinen 11:29,30

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God. Psalm 98:3

vrijdag

Dat heeft God tot stand gebracht


Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Romeinen 5:8

...en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Romeinen 6:17,18

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige (aionische) leven. Romeinen 6:22

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.  Romeinen 8:2

De volgende zinnen vielen me het op:

°dat heeft God tot stand gebracht. Romeinen 8:3
°Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Romeinen 6:19

Alles is dus zo eenvoudig mogelijk beschreven door Paulus, zodat iedereen het kan begrijpen.
En echt alles is door God tot stand gebracht, niet door mensen.

God bewees ons zijn liefde 
Hij heeft ons vrijgesproken
We zijn door Hem gered
We worden niet veroordeeld
Hij zorgt ervoor dat we toegewijd zijn aan Hem
We zijn bevrijd van zonde en de dood
donderdag

De meest bijbelse kerk?

We hebben een bijbelse gemeente gezocht.
Onze kerk is niet zo bijbelvast meer.
Die kerk is behoorlijk onbijbels bezig.


Kan dit?
Ik denk dat het hele kerkelijke systeem in Nederland, Europa of zelfs de hele wereld niet bijbels is.
Een kerk met vastgestelde regels en met een gebouw is een menselijk systeem om zichzelf te dienen. In de bijbel kom ik zelfs het woord kerk niet eens tegen. Ook vind ik nergens de opdracht om collectes te houden voor het bouwen van een groot gebouw. 

Wel lees ik dat ...de Heer dagelijks toevoegde aan de kring die behouden werden. Handelingen 2:47

Helemaal geen gebouwen en voorwaarden en regels.
Ook Paulus zegt tegen de mensen in Athene, dat God niet woont in een gebouw dat door mensenhanden is gemaakt. Handelingen 17:24

Dus een dominee kan nooit zeggen: we komen samen in het huis van God. Nee, dat gebouw is zijn eigendom of dat van de groep mensen die het gekocht heeft. Er wordt veel te veel nadruk gelegd op het systeem dat draaiende gehouden moet worden, de organisatie die zich kerk noemt. Terwijl Jezus en later Paulus het heeft over individuele mensen die doen wat de wil van God is en die in relatie staan met God en elkaar. In wie God zijn liefde uitwerkt.

In de bijbel komen mensen samen bij elkaar thuis en zorgen voor elkaar. 

zaterdag

Als Ik zou willen dat je het begreep...


Dit is een van de geinige uitspraken van Johan Cruyf. En bij deze uitspraak moest ik direct aan de kerken en de bijbel denken. Er is zoveel verwarring en zoveel onenigheid, dat ik denk: dat kon wel eens een uitspraak van God zijn.
Natuurlijk erg riskant om zoiets te zeggen. Het voelt bijna aan als heiligschennis. Maar dat is het niet, want ik kom wel degelijk een dergelijke uitspraak in de bijbel tegen. Lees maar:
 “Het is de eer van God om een zaak verborgen te houden,
maar het is de eer van koningen om een zaak te doorgronden. Spreuken 25:2 (Salomo)

God verbergt waarheid? Dan is het zeker de bedoeling dat mensen die waarheid gaan zoeken. Dat zal dan bijbelonderzoek worden. Jezus zei al tegen de schriftgeleerden, dat ze Hem door schriftonderzoek zouden kunnen vinden:  Gij onderzoekt de Schriften,  (....) en deze zijn het, welke van Mij getuigen, Johannes 5:39

Het is alleen niet zo dat God zegt dat Hij het niet goed uitgelegd heeft, Zijn uitleg is dan ook goed al moet er gezocht worden...

Paulus prijst de mensen uit Berea dat ze niet klakkeloos aannemen wat hij hen vertelt, maar dat ze de schriften onderzochten... of deze dingen zo waren.  Handelingen 17:11

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Efeze 1:17

Het is goed om onderzoek te doen en te ontdekken wie God is.woensdag

Groot is uw trouw

     
Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. Deuteronomium 7:9

      ...als wij hem ontrouw zijn,
blijft hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan hij niet. 2 Tim 2:13


U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig. Psalm 86:14