zaterdag

Alles


Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?  Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’  

Alles is uit hem ontstaan
alles is door hem geschapen
alles heeft in hem zijn doel

Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. (Rom 11)


wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. (1 Kor 8:6)

‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ (Openb. 4:11)


donderdag

God laat niet los
Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’  Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? 1)


Ik weet dat niets buiten uw (God) macht ligt
en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. 2)


De HEER zal mij altijd beschermen, HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. 3)

...om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 4)
1) Rom 9:21
2) Job 42:2
3) Psalm 138:8
4) Lukas 15:4

dinsdag

Gods planning


HEER, u bent mijn God.
Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
u hebt uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd.


Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.
Ik ben God, er is geen ander,
ik ben God, niemand is aan mij gelijk.
Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’
(Jesaja 46)
...opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat:
hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld, zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. (Daniel 4) 


God is God. Hij heeft alles gemaakt en Hij heeft alles in de hand, zowel mijn leven als het wereldgebeuren. Alles gebeurt volgens zijn plan en er gebeurt niets buiten Hem om. 

Niet vechten

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. (Rom 6:11) 
Het hele probleem zonde is afgehandeld aan het kruis. 
Hij is er klaar mee, kijkt niet meer naar de zonde en rekent het ons niet meer toe.
Waarom dan die oproep van gelovige mensen om te strijden tegen de zonde, je uiterste best doen om te worden als Jezus? Strijden en je best doen heeft een verlammende uitwerking, maar genade neemt schuld en schaamte weg. Het geeft je rust en laat God het werk in je doen.

Vechten tegen de zonde maakt dat je nergens anders meer aan denkt en juist zult gaan doen waar je zo hard tegen strijdt. (Rom 7:15) maar de door de (opstandings)kracht van Jezus doet God zijn werk in de mens. Je verandert van binnenuit en dat geeft rust.

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. (Rom 8:11)
zaterdag

God zorgt voor jeWie bij u hun geluk zoeken     
zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:
‘Groot is de HEER.’ (Psalm 40)  Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. (Psalm 103)
U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. (Psalm 3)
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? (Mattheus 6)vrijdag

God regeert
10 Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’ (Jesaja 46)
36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. (Romeinen 11)

Hij bestuurt de wereld naar recht en wet,
alle volken berecht hij eerlijk.(Psalm 9)

...opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat: hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld, zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden.” (Dan 4:14)
Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. (Psalm 100)


God is God, Hij heeft alles gemaakt en Hij heeft alles in de hand. 
Dat geeft mij rust, jou ook?

donderdag

Alle mensen


Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.1)  

Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.2)

Door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Adam, zijn alle mensen veroordeeld tot de dood en missen hun doel. Dat wordt door de meest christenen wel geloofd. Niemand denkt dat je er voor moet kiezen om bij die doelmissers te horen.
Maar waarom wordt dan het tweede deel van die zin niet geloofd, waarom is het zo moeilijk om te accepteren dat door die ene Mens, Jezus Christus en zijn daad van gehoorzaamheid ALLEN vrijgesproken worden, ALLEN zullen leven en ALLEN gerechtvaardigd worden? Waarom denkt men dan: allen die een keuze hebben gemaakt?

Moet ik geloven dat Adam in staat was meer mensen de vernieling in te helpen dan dat Christus door zijn offer heeft verlost?

Is de mens tot meer in staat dan God?

Nee: Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.3)

 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!4)1) Rom 5:18
2) Rom 5:19
3) 2Kor 5:19
4) Fil 2:9-11maandag

Hij leeftAls God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood? (Rom 11)


Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. (1Kor 15)

Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. (1Kor 15)

zaterdag

Wat is de mens...De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. (Psalm 103:15,16)

wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet? (Psalm 8:5)


Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, (Psalm 36:8)

dinsdag

Redder van de wereld

  ...maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is.’ 1)

...dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 2)

... omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen. 3)

...God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 4)

Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 5)

Vragen of Jezus je Redder wil zijn? Hij is je Redder al, Hij was het al toen ik daar nog geen besef van had.
Hij is de Redder van de wereld en je hoeft Hem niet te vragen om iets wat Hij al is.
Of je het nu vraagt of niet; Hij is je Redder.

1) Joh 4:42
2)1 Joh 4:14
3)1 Tim 4:10
4) Joh 3:17
5) Rom 5:15

Met God verzoend


En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. (Rom. 5:11)

Het is niet onze gehoorzaamheid, maar de gehoorzaamheid van Jezus waardoor God ons zegent.

Het zijn niet onze prestaties die God in beweging brengen, maar het perfecte werk van Zijn zoon Jezus Christus.

Wij worden niet gerechtvaardigd door wat wij doen, maar door wat Jezus gedaan heeft. 

Toen Jezus uitriep: Het is volbracht, meende Hij dat ook.donderdag

...het werk van Zijn handen.                 God, die geen partij kiest voor de vorsten
                 en de rijken niet begunstigt boven de geringen,
                 omdat zij allen het werk van zijn handen zijn?       Job 34:19


           De hemel verhaalt van Gods majesteit,
           het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
              de dag zegt het voort aan de dag die komt,
           de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.   Psalm 19:2, 3


       Toch, HEER, bent u onze vader,
      wij zijn de klei, door u gevormd,
      wij zijn het werk van uw handen.     Jesaja 64:7


De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.     Psalm 138:8


Ik heb een aantal teksten uitgezocht waaruit blijkt hoe zorgvuldig God omgaat met dat wat Hij gemaakt heeft. Het werk van Zijn handen, staat er. De aarde en alles wat leeft, het is Gods werk en Hij is er blij mee, zorgt ervoor en laat het nooit los.
Is dit te rijmen met de leer van de meeste kerken  dat God miljoenen mensen voor eeuwig zal pijnigen en kwellen? Dat Hij de wereld zal verenietigen en niet meer zal omkijken naar het werk van Zijn handen? Dat Hij Zijn schepping opgeeft?


dinsdag

...en Ik zal je rust geven


Ik zit niet te wachten op instructies hoe ik moet leven.
Niemand zit te wachten op mijn raad hoe te leven of meer op mij te gaan lijken. Of mezelf als voorbeeld te stellen.
Wachten mensen niet meer op liefde, op acceptatie en op contact? Soms met en soms zonder woorden kun je contact hebben en merken aanvaard te worden. Is het niet mooi om te merken hoe verschillend iedereen is en dat anderen op hun eigen manier toch mooie mensen zijn?
Als iemand je het vertrouwen geeft dat je hem niet veroordeelt om wie hij is of verwacht iemand te zijn die hij niet is dan geef je hem de ruimte en vrijheid de persoon te zijn zoals God hem bedoeld heeft.
We zijn allemaal gemaakt naar het beeld van God. Dan zijn we goed zoals we zijn.
Veel mensen kunnen daar niet mee leven, omdat ze hun hele leven hebben gehoord niet goed genoeg te zijn. Ze zijn opgejaagd om meer te presteren, zich anders voor te doen, zich ´christelijker´te gedragen of gechanteerd met woorden als: God kan zo niet verder met jou.
              Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven. Dit zegt Jezus in Matt 11 vers 28.
Je ware identiteit vind je in Gods liefde, bij Hem vind je rust en Hij jaagt je niet op. Als je dat gaat zien vind je blijdschap en rust in Zijn liefde.

zondag

Voor altijd


19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. (2 Kor.5)

God heeft de wereld met zich verzoend en dat was compleet, genoeg. 
Alles is vergeven en alles is voor altijd vergeven.
Als je nog steeds denkt dat er zonden tussen God en jou kunnen staan, zodat God niet verder kan in je leven, dan zeg je eigenlijk: Het werk van Jezus was niet compleet.
Als je nog dat je je uiterste best moet doen om volledig geaccepteerd te worden door God, dan geloof je niet echt dat je door God geliefd bent en dat Hij je ziet zoals Hij zijn Zoon ziet, geliefd, goed en perfect.

Gods zegeningen hangen niet van je prestaties af, we kunnen het niet verdienen.
Je kunt God niet beperken door iets wat je doet. 
Je kunt je redding en en Zijn liefde voor je niet verliezen door slechte prestaties.

Laat God het werk doen in je.