woensdag

God, Behouder van alle mensen


Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is van alle mensen, maar allermeest der gelovigen.  Tim 4:10

Waren we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. Romeinen 5:10

...dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 1 Joh 4:14

En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Romeinen 3:23, 24

maandag

Religieuze denkbeelden

Denkbeelden die al generaties lang gelden zijn moeilijk uit te bannen, zeker de religieuze. Die nestelen zich nog vaster in de geest van mensen.
Het maakt kennelijk niet uit hoe onlogisch of onschriftuurlijk ze zijn of zelfs heel absurd.
Al generaties lang worden bepaalde bijbeluitleggingen zo geleerd, bedacht of geinterpreteerd door machtige, zeer gelovige en theologisch opgeleide mannen. Zo worden de denkbeelden ontvangen en worden ze vaste zaken van het geloof.

De originele geschriften van de bijbel werden Goddelijk geinspireerd en zijn dan ook volledig in overeenstemming met elkaar, Maar de vertalingen van de Bijbel zoals de kerkelijke systemen deze zelf hebben geproduceerd, werden niet geinspireerd en er zijn vreemde tradities uit voortgekomen.
Sommige zijn zelfs vermakelijk, ware het niet dat het een verdrietige zaak is dat de meeste tradities geautoriseerd zijn als het ware geloof en men deze ´waarheden´ niet mag betwijfelen. Of ook maar denken dat het misschien anders is of fout vertaald.

Vladimir Gelesnoff (1877-1921)
Unsearchable Riches, vol. 5, page 241