dinsdag

Wet of GenadeMaar de genade gaat de overtreding verre te boven. Door de overtreding van 1 mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 

Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van 1 mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid.

Als de dood heeft geheerst door de overtreding van 1 mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo´n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuw-ige leven, dank zij die ene mens Jezus Christus.

(Romeinen 5: 15,16,17)

maandag

Genade kent geen uitzonderingen


"God is not a belief-system.
Jesus is not a religion.
The good news is not a ticket to Heaven.
Church is not an address.
The Bible is not a book of doctrines.
Transformation is not behavior modification.
Community is not a meeting.
Grace has no exceptions.
Ministry is not a program.
Art is not carnal.
Women are not inferior.
Our humanity is not the enemy.
Sinner is not our identity.
Love is not a theory.
Peace is not a circumstance.
Science is not secular.
Sex is not filthy.
The herelife is not a warm-up for the afterlife.
The world is not without hope.
There is no "us" and "them."
Tattoos are not evil.
Loving the earth is not satanic.
Seeing the divine in all things is not heretical.
Self-actualization is not self-worship.
Feelings are not dangerous and unreliable.
The mind is not infallible."

- Jim Palmer -God is geen geloofssysteem.
Jezus is geen religie.
Het evangelie, het goede nieuws is geen ticket voor de hemel.
De kerk is geen adres.
De Bijbel is geen boek met dogma´s.
Tot geloof komen is geen gedragsverandering.
Gemeenschap is geen vergadering.
Genade heeft geen uitzonderingen.
Bij elkaar komen is geen programma afdraaien.
Kunst is niet vleselijk.
Vrouwen zijn niet minderwaardig.
Ons mens-zijn is niet de vijand.
Zondaar is niet onze identiteit.
Liefde is geen theorie.
Vrede is geen omstandigheid.
Wetenschap is niet seculier.
Seks is niet smerig.
Het leven nu is geen warming-up voor het hiernamaals.
De wereld is niet zonder hoop.
Er is geen Wij versus Zij.
Tatoeages zijn niet het kwaad.
Houden van deze aarde is niet satanisch.
Het zien van God in alle dingen is niet ketters.
Werken aan jezelf is geen zelfaanbidding.
Gevoelens zijn niet gevaarlijk en onbetrouwbaar.
Je geest is niet onfeilbaar.


vrijdag

Durf te leven

"Religion made half of us afraid to die, and the other half afraid to live."

Jim PalmerEen dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik (Jezus) ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Joh 10:10

U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Hand. 2:28


Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van 1 mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt, door die ene mens Jezus Christus, is veel overvloediger. Rom. 5:15

Zo zal het ook zijn wanneer de doden zullen opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. 1Kor. 15:43
woensdag

Redding van de wereld
Het is God die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. 2Kor5:19

God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Joh3:17


U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in Uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde. Psalm16:11

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op de aarde Uw weg leren kennen,
in heel de wereld Uw reddende kracht. Psalm67:1


dinsdag

God maakt Zich kenbaar
Van de Heere is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen. Psalm 24:1


Van U is de hemel, van U ook de aarde,
de wereld met alles wat er leeft, hebt U gegrond,
het noorden, het zuiden, U hebt ze geschapen. Psalm 89:12


Wat een mens over God kan weten is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Rom1:19,20