dinsdag

Vrij


Naar welke kerk je ook gaat, overal heeft men regels gemaakt waar de gemeenteleden aan moeten voldoen. En ja, de regels zijn regelrecht uit de bijbel gehaald. Waarom kreeg ik dan toch altijd het onbehagelijke gevoel dat er iets niet klopte? Het gevoel dat er iets moest of niet mocht.
Waarom was ik vaak niet overtuigd van de noodzaak van die regels.
En als ik vragen stelde... kreeg ik te horen dat het bijbels was om het zo te doen of niet te doen.
Dat ik de bijbel gehoorzaam moest zijn, God gehoorzaam moest zijn...

Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je geen slavenjuk opleggen.

Galaten 2: 14 Hoe kunnen jullie de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen?

Galaten 6: 12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten jullie te dwingen tot ....(de besnijdenis)

Genade dwingt niet, oordeelt niet en jaagt niet op. Godsdienstig gedrag staat genade in de weg.

Johannes 3: 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Godsdienst aan de kant en God vertrouwen om wie Hij is.


vrijdag

Het is volbracht


Johannes 19:30 Het is volbracht!
Romeinen 5:10 Toen wij vijanden waren, zijn we met God verzoend door de dood van Zijn Zoon,
2 Corinthe 5:18 God heeft ons door Christus met Zich verzoend.
 Colosse 1:20 God heeft door Christus vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis, waardoor God alle dingen weer met Zich verzoend heeft,


Het is volbracht!
Het is helemaal klaar!
We zijn geen vijanden meer van God!
Dat is 2000 jaar geleden gebeurd!
Meer hoeft er niet gedaan te worden!

Je bent verzoend met God, dat is genade!

donderdag

Wees niet bang


Romeinen 8:15 Jullie hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen,
1 Johannes 4:18 Er is in de liefde 
[Christus] geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf.
2 Timotheus 1:7 God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Bang voor God, voor zondigen, voor veroordeling, voor straf? Het is volbracht door Christus, Gods liefde staat vast:

Romeinen 6:11 Beschouw het als een logisch feit dat jij wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

woensdag

...om de wereld te redden


Johannes 12: 47 Indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.

Johannes 1: 29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

1 Timotheus 2: 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;

1 Johannes 2: 2 Hij [Christus] is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze [de gelovigen], maar ook voor die van de hele wereld.

dinsdag

Enkelen of allen?


Psalm 72: 11  ALLE koningen zullen zich voor Hem neerbuigen en ALLE  volkeren zullen Hem dienen.
Psalm 86: 9  ALLE volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Adonai, en uw naam eren; 
Johannes 3: 17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat DE WERELD  door Hem gered zou worden.
Filippi 2: 10-11 In de naam van Jezus zal ALLE  knie zich buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en ALLE  tong zal belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Hoe is het mogelijk dat men in plaats van het woord ALLEN steeds enkelen leest, of degene die gelooft, of degene die God uitgekozen heeft?
Wel zeggen dat men de bijbel van kaft tot kaft gelooft, maar niet lezen wat er staat?
En als je het wel gelooft dan is dat een dwaalleer?
maandag

Christus, Die ons leven is


Romeinen 6: 3  Weet je niet dat wij allen één gemaakt zijn in Christus dood?
Romeinen 6: 4  Wij zijn door die eenmaking met Hem begraven in de dood,
Romeinen 6: 6  Dit weten wij: dat onze oude mens mee gekruisigd is,
Romeinen 6: 8  Aangezien wij met Christus gestorven zijn,
Romeinen 6: 11 Zo moet het voor jou vaststaan dat je dood bent,


Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar                 Christus leeft in mij.
Colosse 3: 4   Christus, Die ons leven is,


Geen zonde vermijden of bestrijden,
Geen bezwaard geweten om iets wat ik gedaan of gelaten heb,
Geen gezwoeg om van alles voor de Heer te doen,

God ziet ons aan in Christus: het is VOLBRACHT!


vrijdag

Christus is groter dan Adam


Christ is Greater than Adam


"Therefore as by the offense of one judgment came on all men to condemnation; even so by the righteousness of One the free gift came on all men to justification of life" (Romans 5:18.)
Christ's work on Calvary is greater than Adam's "fall." All of God's creation will be gloriously saved by the successful work of "the Savior of the world" (John 4:42).
Salvation is not dependent on us at all. Salvation is ALL about Christ and His work alone. Paul taught that exact same "all" who are condemned in Adam, are the exact same "all" who are justified in Christ (Romans 5:18); and that the exact same "all" who die in Adam, are the exact same “all” who are "made alive" in Christ (I Corinthians 15:22). What a victorious Savior we have!
Christianity has an Adam who is greater than Christ, however it is Christ who is greater than Adam.
Dus dan, zoals het door één misstap tot in alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad tot in alle mensen tot rechtvaardiging van leven. (Romeinen 5:18)
Het werk van Jezus Christus op Golgotha is groter dan de val van Adam: ...en wij hebben waargenomen dat deze waarlijk de Redder van de wereld is, de Christus. (Johannes 4:42) Redding hangt helemaal niet af van ons. Redding is het werk van Christus en van Hem alleen. Paulus leert ons dat dezelfde `allen`veroodeeld zijn in Adam, exact dezelfde `allen` gerechtvaardigd zijn in Christus. (Romeinen 5:18) en ook dezelfde ´allen`die in Adam sterven, ook dezelfde `allen` die levend gemaakt worden in Christus. (1Korinthe 15:22) Duidelijker kan het niet. Christus is Overwinnar en Verlosser!
Het christendom heeft een Adam die groter is dan Christus, maar het is Christus die groter is dan Adam!
Soms lees je ineens een artikeltje dat zo duidelijk is dat het voor mij de moeite waard is om te bewaren in mijn blog. Dit is er een van!

dinsdag

Hetzelfde woord: ALLEN

The Exact Same "All”

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive” (I Corinthians 15:22).
This is another of the early verses that captured my heart and attention to the fact that God would be victorious in bringing His entire creation back to Himself. I saw that the “all” who die in Adam are the EXACT SAME “all” who will be made alive in Christ Jesus. I realized the passage did not say what I thought it meant, that “all who are ‘in Christ’ shall be made alive.” I saw that it said, “even so in Christ shall all be made alive.” I found my heart rejoicing! Paul was teaching that God will have the ultimate victory in winning His whole creation back to Himself.
I slowly began to realize that what Paul was teaching was that the redemptive work of our Lord Jesus Christ was for every man – not potentially, but effectually. 
Clyde Pilkinton Jr.

Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, 1Cor. 15:22

Hoe meer je je aandacht richt op dit vers, des te meer zie je dat God zal overwinnen om de hele schepping naar Zichzelf terug te brengen. Het woord allen dat gebruikt wordt om te zeggen dat iedereen sterfelijk is, is exact hetzelfde woord als in het tweede deel van de zin: zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ere staat dus niet: allen die in Christus zijn, maar ZO ZULLEN OOK in Christus ALLEN levend gemaakt worden.
Wat een vreugde! Paulus leert dat God de uiteindelijke overwinning zal behalen in het terugbrengen van Zijn hele schepping bij Zichzelf.

Het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus was voor iedereen: niet als mogelijkheid, maar als krachtdadige zekerheid.