woensdag

Gods plan met de mensheid


Gods plan met de mensheid, de geschiedenis, alles:

God staat ons toe om het geheim van Zijn plan te kennen en dit is het: Hij heeft Zich lang geleden voorgenomen in Zijn soevereine wil dat de hele menselijke geschiedenis in Christus zou worden samengevat, dat al wat bestaat in de hemel of op aarde zijn volmaaktheid en voldoening moet vinden in Hem. -  Efeziërs 1: 9-10

Christus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God… Het was in Hem dat de volheid van God verkoos te leven en door Hem heeft God Zich voorgenomen om alles op aarde en alles in de hemel met Zich te verzoenen, vrede makend door Christus’ dood aan het kruis. - Kolossenzen 1: 15, 19-20

Wat wordt in Christus samengevat?  de HELE menselijke geschiedenis...
                                                           AL wat bestaat in de hemel of op de aarde

maandag

Regels, Rules, Regeln....


  • Wer einer Kirche oder einer religiösen Gemeinschaft beitreten will, der wird in den seltensten Fällen gefragt, ob er Gott glaubt. Er wird von ihm lediglich erwartet, dass er die theologischen Dogmen dieser Organisation anerkennt und sich den vorgeschriebenen Riten unterwirft. – Cecil J. Blay, «Ich glaube Gott»
Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn heeft Christus ons vrijgemaakt; houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Galaten 5 :1

zondag

Genade


Romeinen 8:32Hoe zal Hij, Die zelfs  Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook samen met Hem niet alle dingen genadig schenken?

Kolossenzen 3:13
Verdraag elkaar en schenk genade de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie.

Efeze 4:32
...maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en welwillend, en schenk elkaar genade, zoals ook God in Christus jullie genade geschonken heeft.

zaterdag

Gelovigen onderling...


De blogs van Gerard Oudijn vind ik geweldig, ze doen me aan de bijbelstudies van mijn vader denken: Wat zegt de Schrift, niet meer en niet minder, aan wie werd het geschreven, lees de context en vergelijk Schrift met Schrift. 
Ook deze blog is weer bijzonder:  http://gezondewoorden.nl/1korinthiers/het-kwaad-ontmaskeren/
We worden helemaal niet opgeroepen om het kwaad in de wereld te ontmaskeren. Maar...

Citaat: Niet in de laatste plaats wordt hierin een beroep gedaan op:
Efeze 5
11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.
Gelovigen onderling
Maar Efeze 5 gaat niet over gelovigen die het kwaad in deze wereld zouden ontmaskeren. Het hoofdstuk spreekt over gelovigen onderling, zie onder andere de gebruikte termen: onder jullie (:3), onder elkaar (:19) en elkaar (:20). Paulus roept in dit hoofdstuk gelovigen op te wandelen in wijsheid, dat is in het licht van Gods woord (vers 13,15). Zo komen wij er vanzelf achter wat de onvruchtbare werken van de duisternis zijn. Dat is geen daad die georganiseerd wordt, maar een organisch proces. In de eerste Korinthe brief zegt Paulus iets dat zeer verhelderend is in deze kwestie:
1 Korinthe 5
9  Ik heb u geschreven in de brief  dat u zich niet zou inlaten met hoereerders.
10  Echter, niet in het algemeen met de hoereerders van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan.
11  Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet zou inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een hoereerder is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover.  Met zo iemand zou u zelfs niet eten.
12  Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen?
Twee dingen die me dan weer opvallen, terwijl de studie daar niet over gaat.

1. 1 Kor 5:11 wordt ook in de kerken en door gelovigen onderling misbruikt. Als een gelovige anders denkt dan jij of iets heeft/doet wat jij zonde vindt, ga je gewoon niet meer met hem om, gooit hem de kerk uit of negeert hem helemaal.

2. In Efeze 5 gaat het over de gelovige onderling, zoals Gerard aangaf. 
Maar we hebben geen contact met elkaar, we zien elkaar zelden of nooit. Er is geen ´onder elkaar´ of ´onder jullie´. Behalve dan op Facebook, dus virtueel. Geen gemeenteleven, geen bemoediging. In de afgelopen 4 jaar zijn er 2 gelovigen geweest. Dat was zo bijzonder en bemoedigend, dat ik steeds meer merk hoe ik het gewone contact mis. 
Natuurlijk, er zijn af en toe lezingen en studies, maar daar wonen wij te ver vandaan en door onze gezinssituatie is het meestal niet mogelijk om er te zijn.