dinsdag

Mijn genade is u genoegOp de website van Hein de Haan ( www.overvloeiendegenade.nl ) staan prachtige stukjes. Hij beschrijft op een bijzondere en invoelende manier wat genade is. In 15 stukjes beschrijft Hij Gods genade vanuit het verhaal van de verloren zoon. Hij laat daarin zo duidelijk zien dat het initiatief van verzoening vanuit de Vader gaat. Dat beide zoons zijn hart niet kennen. Maar dat hij zelfs dat niet veroordeelt, maar hen overspoelt met Zijn genade.
Deze zin trof me: Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
God heeft Zijn Zoon gezonden om al het verlorene te zoeken en te redden. Met de score van slechts één verlorene die niet gevonden zou zijn en niet gered neemt God geen genoegen! De Zoon is gezonden om al het verlorene te zoeken en te redden. Dat is het hart van Vader! Dat is het plan van Vader. Dat is het werk dat de Zoon heeft volbracht! Niets meer, niets minder! 

Genade voor de zoon die het erfdeel met feesten en beesten er door joeg; genade voor 
de zoon, de wettische zoon, die zich rot werkte omdat hij dacht dat zijn vader een slavendrijver was en hij door hard te werken misschien bij hem in de gunst zou komen staan. 
Twee zoons, maar de werkelijke hoofdspeler in dit verhaal is de Vader, die genadig is, Hij is de initiatiefnemer van de verzoening tussen Hem en zijn jongste zoon en tussen Hem en zijn andere zoon.

Genade, Gods werk in mij

Genade is zo groot en groots. God is er, Hij werkt door me heen. Hij doet zijn werk in mij. De dagen komen en gaan en  in het leven is dat het zo gewoon, zo dagelijks kan zijn. Luci Swindoll weet op een leuke manier te vertellen hoe God in haar leven werkt, zo gewoon en inspirerend.
In 2 Corinthe 12 vers 9 staat: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.  
Je hoeft niets te doen, maar het is God die in me werkt en zichtbaar wordt. De kracht van Christus.
God is er , altijd en elke dag. Hij heeft mij compleet gemaakt in Hem.


maandag

Bij God ben je veilig


God zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.(ps 91) Zoals deze jonge zwanen helemaal op hun moeder vertrouwen zo kan ik helemaal op God vertrouwen, Hij weet de weg, Hij beschermt me en weet wat het beste is. Ik hoef me dus nergens ongerust over te maken. Het maakt meestal ook niets uit of ik me ergens zorgen over maak, dat maakt het probleem niet minder. Als ik mijn probleem bij Hem neerleg dan geeft Hij de uitkomst. Dat geldt ook bij dingen die helemaal geen probleem zijn: ook de gewone dingen in het leven kan ik aan Hem kwijt. In psalm 3 staat:
U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,
hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. en:
Ik ga liggen, val in slaap
en word wakker – de HEER beschermt mij.


God weet het beste wat we nodig hebben en wat goed voor ons is. Ik kan op Hem aan, ik kan alles wat ik graag wil, mijn plannen en mijn zorgen in Zijn handen leggen en er op vertrouwen dat God zorgt. God vergist Zich niet en vergeet me niet. Zijn weg is de beste.
Zoals een kind zich vol vertrouwen aan zijn moeder of vader overgeeft zo kan ik dat aan God.
Evangelie


Wat is het evangelie?
Het evangelie heeft niets te maken met mijn goede wil.
Het heeft niets te maken met mijn keuzes om een goed mens te willen zijn.
Het heeft niets te maken met: ik wil nu eens iets terug doen voor God.
Het heeft niets te maken met de kerk, welke kerk dan ook.

Het evangelie heeft te maken met onze vijandschap naar God en Zijn weg om de wereld met Zich te verzoenen. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. (Romeinen 11 vers 32) Een andere vertaling zegt: Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.
Door de dood en opstanding van Jezus Christus. Hij betaalde de prijs voor allen; (Romeinen 10 vers 12): Want er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, ze hebben allen dezelfde Heer.
Er is een God, die wil dat alle mensen gered worden. (1 Tim. 2 vers 4)
De mens Christus Jezus gaf Zich tot losprijs voor allen. (1 Tim. 2 vers 6)

Er zijn geen voorwaarden, niemand hoeft God iets terug te geven of hard voor hem te werken. Het evangelie is om niet. Het geloof is een geschenk van God en Hij werkt in je door Zijn Heilige Geest; want God is het die om Zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt.
Wat een God hebben wij!

vrijdag

Gevaren van traditie en gebruiken


 ...want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. (1Korinthiërs 3 vers 11) 
Zijn avondmaal en doop nodig in de gemeente? 
Het symbool is waardeloos zonder dat wat het symboliseert: Jezus Christus, gestorven en opgestaan. 
Zowel bij Israël als bij de gemeente hangt het ontvangen van genade niet af van enig ceremonieel. de genade komt van God en is om niet. Wat de Bijbel aangeeft en in de loop van de geschiedenis ook steeds weer is bewezen dat dergelijke rituelen en ceremoniëlen snel misbruikt worden en laten afdrijven van de oorspronkelijke bedoeling. De volgende stap is dat het wordt tot een wet waarin de symbolen worden gezien als de werkelijkheid en de geestelijke realiteit uit het oog wordt verloren. 


Hoewel in de tijd van de wet allerlei rituelen waren ingesteld door God, zie je ook dat Israël toen God uit het oog verloor en alleen nog het streng opvolgen van wat uiterlijke rituelen belangrijk was. De profeten hebben hier heel wat over gezegd en onrecht aan de kaak gesteld. Bijvoorbeeld: Jesaja 1 vers 10 - 17.
10 Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom,
geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra.
11 Wat moet ik met al jullie offers? – zegt de HEER.
Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren;
het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer.
12 En wanneer jullie voor mij verschijnen –
wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?
13 Houd op met die zinloze offergaven.
Ik heb een afschuw van jullie wierook;
jullie feesten, nieuwemaan en sabbat,
ik duld ze niet naast al dat wangedrag.
14 Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer,
ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen.
15 Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af,
ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet.
Aan jullie handen kleeft bloed!
16 Was je, reinig je,
maak een eind aan je misdaden,
ik kan ze niet meer zien.
Vermijd alle kwaad
17 en leer goed te doen.
Zoek het recht, houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

Ook Jezus kwam regelmatig in botsing met de heersende elite en hun starre rituelen. Hij wist dat de uiterlijkheden bij hen belangrijker waren dan de liefde voor God. Het is onwaarschijnlijk dat Jezus nieuwe ceremoniën heeft ingesteld, wetende dat men vroeg of laat deze zouden gebruiken om andere te dwingen of klein te krijgen. Hij kende immers de gevaren. 


Ook tijdens de eerste gemeentevergadering van de apostelen over netelige kwesties uit die tijd, worden maar een paar zaken genoemd: In Handelingen 15 staat:  God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. 10 Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen? 11 Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.’  en... 19 Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen,20 maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. 21 In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen.’


Over dopen (een Joods reinigingsritueel) werd hier niet gesproken en ook niet over het avondmaal zoals wij die in de kerken kennen. Ook Paulus legt niemand dwingende rituelen op. Hij ziet dopen zelfs als het tegenovergestelde van het evangelie verkondigen:  Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen (1Korinthiërs 1 vers 17)
Wet/ritueel tegenover de vrijheid in Christus.
En hoewel Paulus was opgevoed door de strengste groep van Farrizeeërs in het onderhouden van wetten tot in de details eiste hij van niemand het gebruik van rituelen en raadde dit zelfs niet aan.