dinsdag

Gods wereld


… want  van Mij is de wereld en al wat zij bevat. Psalm 50:12

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. Exodus 19:5

Zie, van de HEERE, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Deuteronomium 10:14

Wie treedt Mij tegemoet, zodat Ik het hem zou vergelden? Wat onder heel de hemel is, is van Mij. Job 41:2

..De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Psalm 24:1

Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. 1Korinthe 10:26

maandag

Een groot Koning over de hele aarde


Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.

 2 Alle volken, klap in de handen;
      juich voor God met luide vreugdezang.

 3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend,
      een groot Koning over de hele aarde. 

 4 Hij onderwerpt volken aan ons,
      Hij brengt natiën onder onze voeten.

 5 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit:
      de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. 
 6 God vaart op onder gejuich,
      de HEERE vaart op onder bazuingeschal.

 7 Zing psalmen voor God, zing psalmen,
      zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,

 8 want God is Koning over heel de aarde;
      zing psalmen met een onderwijzing.

 9 God regeert over de heidenvolken;
      God zit op Zijn heilige troon.

 10 De edelen van de volken voegen zich
      bij het volk van de God van Abraham;
   want de schilden van de aarde zijn van God.
      Hij is zeer hoog verheven!
Psalm 47 zegt duidelijk dat er een tijd komt dat God over de hele wereld zal regeren.
De heidenen zullen zich voegen bij het volk Israël, God zelf zal daar voor zorgen. Dit zal een periode worden waarin God laat zien wie Hij is, Israël zal Hem erkennen als God, maar ook de heidenen, alle volken. Dit wordt het Koninkrijk van God genoemd.

Voor meer informatie hierover klik de volgende link aan: Koninkrijk betekent regering

zondag

Heeft God Zijn volk verstoten?


Want  de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten. Psalm 94:14

Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het de HEERE behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken. 1Samuël 12: 22

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Romeinen 11:1

God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Romeinen 11:2

woensdag

De ware leer


Als ik naar het leven van Jezus kijk, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat Hij de ware leer niet zo belangrijk vond. Daarentegen had Hij de liefde voor de Vader en voor elkaar wel hoog in het vaandel staan.
Sommigen van Jezus tijdgenoten gaven e
chter wel prioriteit aan de "ware leer". Zij stonden over het algemeen niet op goede voet met Jezus en Jezus niet met hen. Dit liep zelfs zo hoog op dat Jezus hen zelfs "wit gekalkte graven" noemt. (Math. 23:27) Blijkbaar is de "ware leer" en ja daaraan houden dus niet zaligmakend.