zondag

God bedenkt, schept, regeert en verlost!!


Hij is uniek en wie zal Hem doen omkeren? - Job 23: 13

“Mijn raadsbesluit zal volbracht worden.” - Jesaja 46: 10

De Onveranderlijke van Israël zal niet liegen of van gedachten veranderen. -1Samuël 15: 29

“Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.” -Jesaja 46: 11

Hij is geen mens, die van gedachten zou kunnen veranderen. - 1Samuël 15: 29

“Want Ik, de HEERE, verander niet.” - Maleachi 3: 6

Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen? - Jesaja 14: 27

“Al wat Mij behaagt breng Ik tot stand.” - Jesaja 46: 10

Wat Zijn ziel verlangt, dat zal Hij doen. - Job 23: 13

“Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn.” - Jesaja 46: 9-10

Als Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden? - Jesaja 14: 27

“Is Mijn hand zo kort dat hij niet kan verlossen?” - Jesaja 50: 2

woensdag

Het Koninkrijk der hemelen


Het Koninkrijk der hemelen wordt aangekondigd door Johannes de Doper en de Heer Jezus Christus.
Er zijn mensen die denken dat deze term de kerk, het christelijk geloof is, anderen denken meer aan de periode in Openbaringen genoemd: het 1000-jarige rijk.

Maar het Koninkrijk der hemelen is heel wat anders. Het is een door God geregeerde periode; opgelegd op de aarde. Andere schrijvers in de bijbel noemen deze periode het Koninkrijk van God. In onze spreektaal zouden we zeggen: een Goddelijke regering of een hemelse regering.

Er is op dit moment niets op aarde dat het Koninkrijk van God genoemd kan worden. Het lijkt er zelfs op dat God alle controle kwijt is in deze tijd. De hemel lijkt van koper en God lijkt te zwijgen.
God grijpt niet in, zelfs niet als de mens dingen doet die naar z'n ondergang leiden. (Rom 3:16)Het Koninkrijk der Hemelen is een grootse manifestatie van Goddelijk ingrijpen, naar Goddelijke regels. Het zal een volledig ingrijpen van God zijn ten gunste van de aarde en alles wat leeft. 

Menselijke macht wordt overgenomen door Goddelijke regering. Het zal een tijd zijn van verademing, genoeg te eten, geen ziektes, en kennis van God en uitstorting van de Geest van God op alle mensen. (Joël 2:28-29)

Met Israël als centrum van Gods handelen:

1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.
2 Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten.

3 Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.

4 Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten.


dinsdag

‘Sjema Israël’


God is één.

Inderdaad, meester, naar waarheid hebt u gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.
En Jezus, zag dat hij verstandig geantwoord had…  (Mar.12:32-34)

Dit nu is het eeuw-ige leven, dat zij U kennen, de ENIGE waarachtige GOD, en Jezus Christus, die U gezonden hebt. (Joh. 17:3)

… voor ons nochtans is er maar ÉÉN GOD, de Vader, uit wie alle dingen zijn… (1 Kor. 8:6)

ÉÉN GOD en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. (Ef 4:6)maandag

Hoe duidelijk wil je het hebben?


Johannes 1:29: De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.


Johannes 4:42: en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. 


Romeinen 5:18: Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. 

Romeinen 11:30-32: Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

Kolossenzen 1:19-20: Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

1 Timoteüs 2:5-6: Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.


1 Johannes 2:1-2: Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

donderdag

Wie is God?


DE LEVENDE GOD, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft ten tijde der geslachten, die achter ons liggen, alle volken op hun eigen wegen laten gaan, en toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken…
Handelingen 14:15-17

DE GOD, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en ALLES geeft.
Handelingen 17:24,25


De levende God is de Schepper van hemel aarde en zorgt voor Zijn schepping.
Hij geeft leven aan allen.
Hij geeft alles.
Hij laat de volken hun eigen weg gaan en blijft goed doen.

vrijdag

Een vlotte babbel?


Het zijn niet alleen de welbespraakte mensen die God gebruikt.
Mozes zei van zichzelf dat hij niet goed uit zijn woorden kon komen.
Paulus zei dat hij niet naar de mensen kwam als een zelfverzekerd iemand, maar eerder in zwakte met angst en beven. Ook was zijn prediking niet met grote overtuiging of menselijke wijsheid, maar wel in Geest en kracht van God.

Voor God is een vlotte babbel niet nodig, Hij werkt en laat Zijn licht door je schijnen.

dinsdag

God gelooft in jou


Er is maar één geloof dat telt: dat is niet jouw geloof en dat is niet mijn geloof.
Ons geloof is meestal behoorlijk egocentrisch.

Waar geloof wordt gekenmerkt door rust en vertrouwen.
En niet het voortdurend opschudden geloof en het zo hard mogelijk werken voor God.

Waar het om gaat is het geloof van God.
Wat God over ons denkt/gelooft is het meest en volledig tot uitdrukking gekomen in de Here Jezus.
Hij heeft de klus geklaard. Volledig en compleet. Het is volbracht.

Hij woont nu in ons en daarom hebben we het geloof van Christus in ons.woensdag

Vrijheid


Johannes 8: 36 Wanneer dan de Zoon jou vrijgemaakt heeft, zal je werkelijk vrij zijn.

Romeinen 8: 2 De wet van de Geest van het leven heeft jou in Christus Jezus
vrijgemaakt, van de wet van de zonde en de dood.

Galaten 5: 1 Opdat wij
waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je niet weer een slavenjuk opleggen.