zaterdag

God is Schepper


Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn.
(Romeinen 11:36)

Door het woord van JAHWEH werden de hemelen gemaakt, en door de geest van Zijn mond heel hun leger ... Want Hij, Hij sprak en het was. Hij, Hij gaf instructie en het stond.
(Psalm 33:6,9)

Van JAHWEH is de aarde en haar volheid, de wereld en haar inwoners in haar.
(Psalm 24:1)

Want bij U is de fontein van leven, in Uw licht zien wij licht.
(Psalm 36:9)

Waar was jij toen Ik de aarde fundeerde? Vertel het indien jij met verstand weet!
(Job 38:4)

dinsdag

...om de wereld te redden


Soms voel je aan dat sommige dingen die in de kerk geleerd worden over God, gewoon NIET WAAR kunnen zijn. Als er verteld wordt dat God Zijn Zoon naar de wereld stuurde om de wereld te redden (Joh. 3:17, 12:32, 47 en 1 Joh 4:14), maar dit doel zal uitlopen op een grote mislukking, omdat de meeste mensen in de hel zullen belanden, waar ze eeuwig gemarteld zullen worden. Dus voor altijd pijn zullen lijden, omdat God Zijn woede op hen botviert voor de zonde waar Zijn Zoon ook al voor geleden heeft. Dan klopt er toch iets niet?

Of gaan ze naar de hel, omdat de Vader hen niet heeft getrokken, zoals staat in Johannes 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader  hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten jongste dage.


Of misschien, omdat ze nooit in de gelegenheid waren om van Hem te horen of het gewoon niet konden geloven?

Of is het zo: naar de hel met jou, want je hebt niet op tijd voor Mij gekozen?

Het is te gek voor woorden dat dit geleerd en geloofd wordt. Je zou het zelfs blasfemie kunnen noemen. In ieder geval is het in strijd met wat de bijbel leert over een liefhebbende God wil dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid zullen komen en niet verloren zullen gaan.

 

maandag

Ik maak alle dingen nieuw


 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden  zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openbaring 21:5)
Zie, Ik maak ALLE dingen nieuw, hoeveel omvattend is dat?
Denk je eens in: ALLES maakt Hij nieuw.
Alle mensen, dieren, het plantenrijk, de oceanen, het milieu, enz.
Dat gaat veel verder dan bepaalde personen, groepen mensen of volken, religies, enz.

Als God spreekt gaat dat veel verder dan ons voorstellingsvermogen.
Veel verder dan onze theologie over Hem, veel verder dan wat dan ook.
zondag

God bedenkt, schept, regeert en verlost!!


Hij is uniek en wie zal Hem doen omkeren? - Job 23: 13

“Mijn raadsbesluit zal volbracht worden.” - Jesaja 46: 10

De Onveranderlijke van Israël zal niet liegen of van gedachten veranderen. -1Samuël 15: 29

“Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.” -Jesaja 46: 11

Hij is geen mens, die van gedachten zou kunnen veranderen. - 1Samuël 15: 29

“Want Ik, de HEERE, verander niet.” - Maleachi 3: 6

Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen? - Jesaja 14: 27

“Al wat Mij behaagt breng Ik tot stand.” - Jesaja 46: 10

Wat Zijn ziel verlangt, dat zal Hij doen. - Job 23: 13

“Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn.” - Jesaja 46: 9-10

Als Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden? - Jesaja 14: 27

“Is Mijn hand zo kort dat hij niet kan verlossen?” - Jesaja 50: 2

woensdag

Het Koninkrijk der hemelen


Het Koninkrijk der hemelen wordt aangekondigd door Johannes de Doper en de Heer Jezus Christus.
Er zijn mensen die denken dat deze term de kerk, het christelijk geloof is, anderen denken meer aan de periode in Openbaringen genoemd: het 1000-jarige rijk.

Maar het Koninkrijk der hemelen is heel wat anders. Het is een door God geregeerde periode; opgelegd op de aarde. Andere schrijvers in de bijbel noemen deze periode het Koninkrijk van God. In onze spreektaal zouden we zeggen: een Goddelijke regering of een hemelse regering.

Er is op dit moment niets op aarde dat het Koninkrijk van God genoemd kan worden. Het lijkt er zelfs op dat God alle controle kwijt is in deze tijd. De hemel lijkt van koper en God lijkt te zwijgen.
God grijpt niet in, zelfs niet als de mens dingen doet die naar z'n ondergang leiden. (Rom 3:16)Het Koninkrijk der Hemelen is een grootse manifestatie van Goddelijk ingrijpen, naar Goddelijke regels. Het zal een volledig ingrijpen van God zijn ten gunste van de aarde en alles wat leeft. 

Menselijke macht wordt overgenomen door Goddelijke regering. Het zal een tijd zijn van verademing, genoeg te eten, geen ziektes, en kennis van God en uitstorting van de Geest van God op alle mensen. (Joël 2:28-29)

Met Israël als centrum van Gods handelen:

1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.
2 Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten.

3 Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.

4 Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten.


dinsdag

‘Sjema Israël’


God is één.

Inderdaad, meester, naar waarheid hebt u gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.
En Jezus, zag dat hij verstandig geantwoord had…  (Mar.12:32-34)

Dit nu is het eeuw-ige leven, dat zij U kennen, de ENIGE waarachtige GOD, en Jezus Christus, die U gezonden hebt. (Joh. 17:3)

… voor ons nochtans is er maar ÉÉN GOD, de Vader, uit wie alle dingen zijn… (1 Kor. 8:6)

ÉÉN GOD en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. (Ef 4:6)maandag

Hoe duidelijk wil je het hebben?


Johannes 1:29: De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.


Johannes 4:42: en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. 


Romeinen 5:18: Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. 

Romeinen 11:30-32: Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

Kolossenzen 1:19-20: Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

1 Timoteüs 2:5-6: Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.


1 Johannes 2:1-2: Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.