donderdag

Van God is de wereld en die daarop wonen.


Psalm 24: 1Van Yahweh is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.

Psalm 145: 8-10 Genadig en barmhartig is Yahweh, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Yahweh is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werkenAl uw werken zullen U loven, Yahweh, uw gunstgenoten zullen U prijzen;


Jesaja 46: 10-11 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen [plezier] doen; die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.


Ezechiël 18: 4 Zie, alle zielen zijn van Mij,


Daniël 4: 35 Alle bewoners van de aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?

maandag

Wie heeft het laatste woord?


Dat geruzie met de Turkse regering ligt toch als een natte deken over me heen. Het is vooral dat verschil in denken. De ene vult het woord democratie heel anders in dan de ander. Onder gelovigen moet dit zeer herkenbaar zijn: neem bv de kernwoorden als bekering, geloof, verloren gaan, behouden zijn, uitverkiezing. Worden door de een heel anders ingevuld dan door de ander. Maar de gevolgen zijn hetzelfde: wrijving, minachting, zin doordrijven, uitzetting en negeren.

Waar komt dit vandaan? Ik denk dat het ten diepste gaat over hoe je in het leven staat. Van waaaruit beoordeel je de houding en levensvisie van de ander. Vanuit liefde of vanuit angst. 
Nu ga ik me niet op het politieke vlak begeven, maar voor mij was zowel de aktie van Turkije als van Nederland zeer herkenbaar. Die angst voor elkaar, dat onbegrip en het laatste woord willen hebben in deze kwestie. Zo doen mensen dat, ik heb mezelf er ook wel schuldig aan gemaakt.

Toch geloof ik dat het meer oplevert als je elkaar vanuit liefde benadert, zeker in de kerken en onder gelovigen. 

Uiteindelijk bepaalt God de geschiedenis van de wereld, zelfs van ieder mens.

Psalm 33:10 - 17

10DHere verbreekt de raad der volken,
Hij verijdelt de gedachten der natiën;
11de raad des Heren houdt eeuwig stand,
de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.
12Welzalig het volk, welks God de Here is,
de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.
13De Here schouwt uit de hemel,
Hij slaat alle mensenkinderen gade;
14uit zijn woonplaats ziet Hij
naar alle bewoners der aarde,
15Hij, die hun aller harten vormt,
die al hun werken doorgrondt.
16Geen koning wordt behouden door een machtig leger,
geen held wordt gered door geweldige kracht;
17het paard faalt ter overwinning,
en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. 
Psalm 33


zaterdag

God zoekt en... vindt


Mattheus 18: 11 De Zoon van de mensen is gekomen om het verlorene te redden.
Mattheus 18: 14
Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één van deze kleinen verloren gaat.
Lukas 15: 4
Wie van u, … gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt?
Lukas 15: 8
Welke vrouw, … zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt?
Lukas 19: 10
De Zoon van de mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Johannes 6: 39
Dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het zal opwekken op de jongste dag.
2 Petrus 3: 9
De Heer …. wil niet, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

vrijdag

Genade kent geen voorwaardenGod past niet in een vakje van religie

Je kunt Jezus niet inpassen in het christendom

De kerk past niet in een gebouw

De waarheid past niet in een geloofssysteem 

Genade kent geen voorwaarden

woensdag

Werelddoel


God heeft de wereld op het oog, de hele wereld, alle mensen, ja iedereen.
Niet een geselecteerd gfezelschap, die in hun eigen ogen de wijste beslissing net op tijd heeft genomen. Het hangt ook helemaal niet af van welke beslissing dan ook van de mens.
Niet uit werken, maar door genade noemt de bijbel dat.

God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou...(Johannes 3:17)

Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het öleven der wereld (Johannes 6:51)

Ik ben niet gekomen opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make (Johannes 12:47)

Hij... Die der wereld het leven geeft (Johannes 6:33)

dinsdag

Ga eens in discussie met je eigen mening


Dit is een bijbels advies.

In de kerken word je van alles geleerd, maar bovenal dat dat wat je geleerd wordt de bijbelse mening is. Een paar teksten hier en daar vandaan gehaald, moeten dat dan bevestigen. En vooral geen vragen stellen, waaruit blijkt dat je twijfelt aan deze leer. Het wordt dan langzamerhand je mening.

Tradities zijn moeilijk te veranderen, vooral als ze al generaties meegaan en als bijbels worden aangenomen.
Daarom is het vanbelang om steeds weer te onderzoeken of het wel zo in de bijbel staat, of de vertaling van het stuk tekst wel goed vertaald is. Is dat wat er geleerd wordt door traditie over God wel in overeenstemming met andere gedeeltes?
De leer van de eeuwige marteling in de hel is een van deze aannames, traditionele leer. Het is een verschrikkelijke leer die niets overlaat van de liefde van God voor zijn schepping, voor de mensen waar Hij van houdt.

Beproeft alle dingen... 1 Thess 5:21

En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzettingen. Matt. 15:6

Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond; en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmee zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn. Jesaja 29:13

Onderzoek de Schriften of deze dingen zo zijn...  Hand. 17:11
maandag

God is liefde, geen gemaar....


God is liefde.
Door de meeste gelovigen wordt dat erkend.
Toch komt er meestal achteraan:...Maar Hij is ook rechtvaardig, dus zal Hij de mensen die niet in Hem wilden geloven de hel ingooien. En daarmee spreekt men een oordeel uit over de aard en grootte van Zijn liefde. Men maakt van God een mens.
Alles wat God doet en is, is vanuit Zijn liefde. Daarin is niet het eeuwig martelen van mensen.

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2

De Heere ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen. Psalm 145:14

Ik wist dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. Jona 4:2

Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Lukas 6: 35

Dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Jakobus 5:11

Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedertierenheid. Psalm 30:6

Waarom heeft de traditie dit omgedraaid?
Waarom leert men dat Zijn goedertierenheid maar kort duurt en Zijn toorn een eeuwigheid?
Tradities


Zolang we ons laten leiden door tradities, hoeven we niet na te denken over de inhoudelijke waarde ervan. Tradities ondermijnen vaak levend geloof en het zelfstandig onderzoek der Schriften, omdat er niet meer aktief ´gehoord´ wordt.
Onenigheid en scheuringen ontstaan vaak juist doordat traditionele opvattingen ter discussie worden gesteld.
Er betaat alle reden om ons in ons Schriftonderzoek los te maken van algemeen geldende opvattingen en dogmata.
Dan pas kunnen we ontvankelijk worden voor wat God tot ons wil zeggen.

uit: De geheimen van het Koninkrijk, J.A. Hensen

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Hoe ver reikt Gods genade?


Omdat er nog veel christenen zijn die denken dat alleen zij niet ´verloren gaan´ die hebben gekozen voor Jezus. De Bijbel spreekt vaak over: ALLEN, ALLE MENSEN;  Hein de Haan heeft er een mooi stuk over geschreven op Facebook. De moeite waard om te lezen en na te gaan.

Hoe Ver Reikt Gods Genade?
Inzonderheid? Is dat een toverformule?
1 Timotheus 4: 10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, INZONDERHEID van de gelovigen.
Gods genade
Misschien herken jij het volgende ook wel? Ik heb het altijd een genot gevonden om Gods genade in de Bijbel te ontdekken. Toen ik ook de praktische kant voor het alledaagse geloofsleven daarvan leerde kennen werd dat alleen nog maar grootser.
Lastige teksten, die nog verder gingen in genade
Toch bleven er Bijbelteksten waar ik niet zomaar ‘ja’ op kon zeggen. Ik had geleerd dat bepaalde leringen verkeerd waren en dat je daar ver van moest blijven. Er waren echter Bijbelteksten die dat verhinderden.
Zo´n typisch rebelse tekst
Romeinen 5: 18 Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
Dit was zo’n tekst die ik liever vermeed. Werd ik er met mijn neus bovenop gedrukt, dan zocht ik gelijk weer driftig in mijn exegetische werken om het toch maar iets anders te laten zeggen als dat het zo voor de hand liggend lijkt aan te geven.
Redder van alle mensen
Ook Paulus verklaring aan Timotheus dat hij zich echt enorm veel moeite getroost voor de boodschap dat de levende God een Redder is van alle mensen was zo’n lastige tekst. Met vele anderen binnen de godsdienst had ik er echter wel iets op gevonden.
Theologische vluchtstrook
Het woord ‘inzonderheid’ is niet zomaar een woord. Dat woord geeft de juiste inperking aan wie we onder die ‘alle mensen’ moeten verstaan, namelijk: de gelovigen. Wat is het toch prachtig hoe je met schijnbare theologische kennis de ander en ook jezelf een rad voor ogen kan draaien, hè?
Christelijk toveren
We hadden van het woordje ‘inzonderheid’ een toverformule gemaakt, die nu eens wel door de hele christenheid gehanteerd mocht worden. Was toveren dan niet fout? Ach, hier doen we niet moeilijk over.
Met de toverformule ‘inzonderheid’ kon je de reikwijdte van de genade, die echt uitgaat naar allen, beteugelen en inknotten en zover terugbrengen dat er slechts een klein groepje gelovigen van nu binnen haar smalle grenzen valt. Ja, Victor Mids & Uri Keller vallen hier echt bij deze onnavolgbare theologische illusionisten in het niet.
De andere teksten met “inzonderheid”
Eens kijken of we die toverkracht ook op de andere Bijbelteksten met ‘inzonderheid’ kunnen toepassen.
Galaten 6: 10 Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar INZONDERHEID voor onze geloofsgenoten.
Goed doen voor allen, maar dan beperken we die “allen” tot onze geloofsgenoten, want we komen hier weer dat woordje “inzonderheid” tegen. O, wat geweldig! Je hoeft alleen maar goed te doen voor je geloofsgenoten. Dat maakt het een stuk makkelijker.
Ja ja, zie je hoe we Paulus hier dankzij ons theologisch gekunstel het tegenovergestelde laten zeggen dan wat er werkelijk staat?
Die idioterie trekken we nog even door naar andere teksten
Filippi 4: 22 U groeten al de heiligen, INZONDERHEID die aan het huis van de keizer verbonden zijn.
Nou ja! Alleen zij die aan het huis van de keizer verbonden waren doen de groeten. Die andere heiligen hebben ook totaal geen belangstelling meer, zeg. (Volgens ons theologisch geplak en geknip dan, hè!)
Nog zo´n theologisch fantasietje
1 Timotheus 5: 17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, INZONDERHEID hun, die zich belasten met prediking en onderricht.
De predikers en leraars, die kunnen eer krijgen. De rest kan je aan je laars lappen.
Laatste bewijs van deze theologische gekte
2 Timotheus 4:13 Als je komt, breng dan de mantel mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen, en ook de boeken, INZONDERHEID de perkamenten.
Als Timotheus nou maar de perkamenten meeneemt. De rest kan hij thuis laten.
De christelijke toverformule werkt niet
Het spijt me, de toverformule werkt voor geen meter. Als dit theologisch gefrunnik nou in deze gevallen een verkeerd beeld geeft, dan dus ook in dat eerste geval. We zullen dan toch maar heel simpel lezen wat er staat. De genade van God reikt zo gigantisch ver. Het komt echt over alle mensen. We kennen een levende God, die de Redder is van alle mensen.

woensdag

God bepaalt de wereldgeschiedenis


10DHere verbreekt de raad der volken,
Hij verijdelt de gedachten der natiën;
11de raad des Heren houdt eeuwig stand,
de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.
12Welzalig het volk, welks God de Here is,
de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.
13De Here schouwt uit de hemel,
Hij slaat alle mensenkinderen gade;
14uit zijn woonplaats ziet Hij
naar alle bewoners der aarde,
15Hij, die hun aller harten vormt,
die al hun werken doorgrondt.
16Geen koning wordt behouden door een machtig leger,
geen held wordt gered door geweldige kracht;
17het paard faalt ter overwinning,
en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. 
Psalm 33