donderdag

Een zegen in het midden van de aarde


Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden.

Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de HEERE kennen op die dag.  Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer, en de HEERE gelofte doen en die nakomen.

Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen.

Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.

Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.

Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël! (Jesaja 19:20-25)

Israël is Gods eigendom, maar ook Egypte is Zijn volk en Syrië is het werk van Zijn handen. Er zal een dag komen dat beide landen tot geloof zullen komen en samen God zullen dienen. Israël ligt tussen deze landen in en deze 3 landen zullen een zegen zijn in het midden van de aarde.


woensdag

Stromend water


En op de  laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep:  Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. (Johannes 7:37)

Wie in Mij gelooft, zoals  de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste  vloeien. (Johannes 7:38)

Zie, God is mijn heil,
ik zal vertrouwen en geen angst hebben,
want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE,
en Hij is mij tot heil geworden.

U zult met vreugde  water scheppen
uit de bronnen van het heil. (Jesaja 12:2, 3)
 


      
    
       
 
     

maandag

Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond.


Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jakob voegen. (Jesaja 14:1)

Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich.(Jesaja 14:5)

Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker,(Jesaja 14:9)


~~Israël gaat terug naar eigen grond

~~De vreemdeling sluit zich bij hen aan

~~De hele aarde komt tot rust

~~Opstanding van doden


Wanneer gaat dit gebeuren?

God gaat ingrijpen  (klik)

vrijdag

Toekomstmuziek


Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.

Het zal in het laatste der dagen geschieden
      dat  de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
   als de hoogste van de bergen, 
      en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
   
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
Vele volken zullen gaan en zeggen:
   Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
      naar het huis van de God van Jakob;
   dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
      en zullen wij Zijn paden bewandelen.
   Want  uit Sion zal de wet uitgaan,
      en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
      en veel volken vonnissen.
   En zij zullen hun  zwaarden omsmeden tot ploegscharen
      en hun speren tot snoeimessen.
   
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE. (Jesaja 2)

 “En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem” (Micha 4:2).  

 “Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij” (Jer 31:10-11).