vrijdag

Psalm 2


1WaaromHand. 4:25woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
3Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen! (Psalm 2)


Deze tekst doet me denken aan wat nu gebeurt: de wereld in lockdown. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de Here en Zijn Gezalfde. Vers 2. Dat is toch wat je nu ook ziet, of met de leiders nu de regeringen bedoeld wordt of de mensen met het vele geld en de pharmaceutische invloed.  En wat willen ze? De boeien verbreken en zich bevrijden uit de slavernij van God. Vers 3. 
Wat zouden ze bedoelen met de slavernij van God?
Is het eigenlijk ooit in de geschiedenis gebeurd dat de leiders van de wereld met elkaar overleggen en samenspannen? Dat kon niet eens in de tijd dat dit geschreven werd. Nu hoeven die leiders niet eens hun huis uit, ze kunnen het online afspreken. Dat doen ze dus ook.
 Ze spannen inderdaad samen tegen God: ze maken mensen ziek, willen de wereld vaccineren en controleren. 
Ze zijn er nogal open over en het is voor mij duidelijk dat ze voor God willen spelen, God willen zijn. 

Gelukkig hebben we ook het vervolg al:

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
5Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
6Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

zondag

Tijden van benauwdheid


Deze tijd van lockdown benauwt me en met mij vele anderen. De angst om ziek te worden is kleiner dan de angst om overgenomen te worden door een wereldorde, een technocratisch communisme met apps en gedwongen vaccinaties. Ik weet dat het officieel hoort bij de samenzweringsgedachten, maar het zit er aan te komen. Wetende dat aan het einde van de genadetijd zware tijden zullen komen.
Het is maar goed dat God alles in de hand heeft:

De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden;
Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg. (Psalm 46:7)

Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE
hun kracht ten tijde van benauwdheid.
De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden;
Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen,
want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen. (Psalm 37:39,40)

Als de vijand zal komen als een rivier,
59:19 Als … rivier - Of: Als hij zal komen als een nauwe rivier.
zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. (Jesaja 59:19)woensdag

Angst en verraad


De quarantaine en de draconische regels hakken erin. Veel mensen zeggen nog: het is nodig, het is voor onze bescherming, wees toch blij dat we beschermd worden. Wat?
Als ik zie en lees wat er gebeurt met gezonde mensen in quarantaine, dan word ik niet blij. De politie is zo aktief in het opsporen van jongeren die de afstand en quarantaine niet zien zitten en strooit met gigantische boetes. Nog nooit heb ik de politie zo in aktie gezien met het opsporen van echte misdadigers. De mensen lopen angstig en met een grote boog om je heen. De meldingen van huiselijk geweld lopen de spuigaten uit. Ouderen worden opgesloten op hun kamer en mogen geen bezoek meer. Sinds wanneer wordt er over ouderen gesproken met de woorden kwetsbare mensen? De burgemeester van Kampen riep op om vooral de kliklijn te bellen als je overtreders zag. Weet je wat dat is? Je medemens verraden. DDR- mentaliteit. Gisteren liepen wij in de tuin en ongeveer 100 meter verder is een tennisbaan (nu verboten) en daar tennisten 2 jonge mensen. Even later stond daar de politie. Daar kwam mijn buurman trots aan ons vertellen dat hij gebeld had, want je mag nu niet tennissen. Ik werd er beroerd van, betekent dat dat hij ons ook verraadt als wij bv langer dan 36 uur niet thuis zijn. Wat betekent dat we ons dan moeten melden en 2 weken in echte lockdown moeten. Dat is toch doodeng? En dan heb je nog de getallen die niet kloppen: er de helft van de wereldbevolking zit in quarantaine, dat zijn in Duitsland bv ruim ongeveer 83.000.000 tegenover 128.092 geinfecteerden waarvan 64.300 genezen en 3038 overleden.  Erg genoeg, maar om dan 83 miljoen mensen in quarantaine te zetten en hen allerlei abnormale regels op te leggen, nee daar word ik niet blij van.
Ik vind vooral de psychische gevolgen heel erg, ik merk het bij mezelf en bij anderen. Angst voor ziekte of dood heb ik niet (zo erg) maar als ik al die angst, het geweld, het verraad en de onmacht van mensen zie dan slaat de angst me om het hart. Onze pleegzoon heeft veel migraine de laatste weken, angst om de corona, hij had gehoord dat bijna iedereen dood zou gaan, vooral oude mensen. En wij, zijn pleegouders, zijn in zijn ogen al heel oud, wat als wij dood gaan. Iedereen is bang gemaakt en is blij opgesloten te worden. Dat vind ik bizar.

zondag

Schapen zonder herder


Er heerst een ongrijpbaar virus en de mensen worden bang gemaakt, want er is geen medicijn, geen vaccin. Dat betekent dat je aan de grootste angst van mensen kunt zitten, hun angst voor de dood,  hen manipuleren en een fantastische oplossing bedenken: lockdown, intelligent of gedwongen maakt niet zoveel uit. Beiden is extreem. Wie wil er nu opgesloten worden? Al is het in je eigen huis? En wanneer mag je weer een normaal leven leiden? Nee, we noemen het niet gevangen in eigen huis, de mensen willen het immers zelf. Ze verraden zelfs de mensen die zich er niet aan houden.
In deze tijd van opsluiting of lockdown zijn er twee teksten uit de bijbel die me te binnen schieten.

Dat is de tekst uit Spreuken 12:10 De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. 

En de tekst ui Mattheus 9:36 Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

donderdag

Heil voor de wereld


Onheil, straf, hel en verderf? Ik kan het niet geloven met zoveel mooie beloftes voor heil en geluk voor Israël.... en de volken.

Yahweh heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen het heil zien van onze God. (Jeremia 52:10)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. (Johannes 3:16, 17)

Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. (Johannes 4:22)

En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als de Heiland der wereld. (Johannes 4:14)

Het woord heil is een middeleeuws woord en betekent helen of genezen. In het Duits gebruikt men dit woord nog: heilen.  De Heiland is degene die de wereld gezond maakt, geneest. Hij is de Redder, Hij is gekomen om te redden, niet om te vernietigen.

dinsdag

Vragen die niet gesteld mogen worden


Vanaf mijn 12e moest ik naar catechesatie. Dat begon in de gereformeerde kerk vrijgemaakt, waar mijn ouders toen lid van waren. Nog geen jaar later werden ze deze kerk uitgezet, omdat m'n vader vragen stelde die niet gesteld mochten worden en op de mannenvereniging, waar hij de voorzitter van was de mannen wilde leren nadenken en zelf de bijbel lezen om te zien "of deze dingen zo waren". 
Op een gegeven moment waren we lid van de Vrije Evangelische Gemeente, waar ik natuurlijk ook catechesatie volgde. 
Van mijn vader had ik inmiddels geleerd dat je niet klakkeloos moest aannemen wat een voorganger of oudste vertelde. Nee, gewoon vragen stellen en zelf de bijbel lezen.

We kregen les van een oudste, omdat er geen dominee was in die gemeente.
Deze man leerde ons dat alles afhing van je vertrouwen op Jezus. Ook alle vragen die gesteld werden hadden hetzelfde antwoord: Stel je vertrouwen op hem en je problemen zullen worden opgelost. 

Vreselijk vond ik dat. Eigenlijk zei hij dus: Stel geen vragen, maar vertrouw op God. Of: stel geen vragen, want daaruit blijkt je ongeloof.

Vandaag zag ik op een discussiegroep van FB dat iemand hetzelfde antwoord gaf aan iemand die vroeg hoe allen  behouden werden, hoe God dat dan zou doen: Stel je vertrouwen op Hem, Gods wegen zijn hoger dan de onze. Dit triggerde me naar de oudste die mij geen antwoorden gaf op mijn vragen. Ik antwoordde op FB: Er is dus geen antwoord op deze vraag of je mag deze vraag niet stellen.

Ze antwoordde:  ik heb geprobeerd haar vraag te beantwoorden toch?

Ik Ja, en theologisch waarschijnlijk de juiste, dat denk ik ook sinds ik ervan overtuigd ben dat God alle mensen op het oog heeft. Maar toch blijf ik ook met deze vraag zitten.

Zij: als ik voor mij zelf mag spreken is de Schrift hier duidelijk genoeg in.
Gods wegen Zijn hoger dan onze menselijke wegen daarom ook vaak voor ons onbegrijpelijk. Maar dat hebben wij ook niet te begrijpen, het enige wat van ons gevraagd wordt is om Hem te vertrouwen en weten dat wat de Vader doet is goed, leer ons slechts het heden dragen met een rustig en kalme moed..groetjes

En mijn laatste antwoord was: En juist omdat ik God vertrouw mag ik vragen stellen en naar antwoorden zoeken, ook al hebben anderen die antwoorden voor zichzelf allang gevonden.

Daar heb je dus weer die standaard antwoorden, die mij zo boos maken en geen echt antwoord geven: Stel je vertrouwen nu maar op God,
De Schrift is hier duidelijk genoeg in.
Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen.

Kortom, wat moet ik hiermee?
Waarom krijg ik geen echt antwoord?
Of:
Mag ik deze vragen niet stellen?
donderdag

De verlossing van de schepping


De verlossing van de hele schepping is het grote thema van de bijbel. Het Koninkrijk van God waar Jezus het steeds over had, wat Israël ook verwachtte.
Dat is de blijde boodschap voor de hele wereld.
Een groot deel van de bijbel gaat dan ook over dit onderwerp; de verlossing en de rust voor Israël en de volken.
Het is Gods plan om alles tot een goed einde te brengen, de profeten van Israël hebben hierover geprofeteerd, maar ook Jezus had het hierover. God houdt zich aan Zijn woord:

...Denk aan hetgeen vroeger, vanouds gebeurde; Ik immers ben God en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen... Jesaja 46:9, 10

… door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij zich in hem had voorgenomen... Efeze 1:9

maandag

Geven van tienden?


Is het geven van een tiende van je inkomen aan de kerk een bijbels principe?
Waar komt het geven van tienden vandaan?

God had de stam Levi speciale plichten  gegeven en in de wet vast laten leggen.
Zij hadden geen land voor zichzelf gekregen en ook hoefden ze niet voor hun eigen voedsel te werken of te verbouwen.De andere 11 stammen kregen echter het bevel om een tiende deel van hun opbrengst apart te houden, zodat de Levieten te eten hadden.

 Ook alle tienden des lands, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, zijn des HEEREN; zij zijn den HEERE heilig. Lev 27:30

Aangaande al de tienden van runderen en klein vee, alles wat onder de roede zal doorgaan, het tiende zal den HEERE heilig zijn. Lev 27:32

En zie, aan de kinderen van Levi heb Ik alle tienden in Israël ter erfenis gegeven, voor hun dienst, dien zij bedienen, den dienst van de tent der samenkomst. Num 18:21

Het geven van een tiende was een offer aan de Here voor de Levieten en ook voor de weduwen en vreemdelingen.

Wanneer gij zult geëindigd hebben alle tienden van uw inkomen te vertienen, in het derde jaar, zijnde een jaar der tienden; dan zult gij aan den Leviet, aan den vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe geven, dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden. Deut 26:12

Het heeft dus alles met Israël te maken en niet met de kerk.

dinsdag

De vrije wil en Gods leiding


Als je wat rondkijkt in kerkelijk Nederland, dan merk je al snel dat in de evangelische en pinksterhoek de vrije wil gebruikt wordt voor je bestemming in de eeuwigheid: je hebt je vrije wil om de here Jezus aan te nemen en dus kies je zelf voor het behouden zijn. Maak je deze keuze niet, dan kies je voor de hel. Er zijn natuurlijk teksten die lijken dit te bevestigen. Op Goedbericht is het idd dat God de Plaatser is en alles regelt en bepaalt ten gunste van Zijn plan. Want God werkt zowel het WILLEN als het werken in je. Dan is mijn vrije wil dus onderdeel van Gods willen en werken in mij. Voor mij is dat een waarheid, maar zeker geen wetmatigheid. Ik zal een voorbeeld noemen: toen wij 8 jaar geleden begonnen met de voorbereidingen om te verhuizen naar Duitsland, heb ik er geen moment aan gedacht of dit uit God kwam ofzo. Ook de evangelische vraag: Heeft God jullie wens om daar heen te gaan wel bevestigd??? Nee, wij WILDEN dit en vonden een groot en vooral betaalbaar huis met grote tuin. Ook WILDEN we doorgaan met pleegzorg in Duitsland en we meldden ons aan bij Jugendamt Emmerich. We WILDEN ook de bovenverdieping van ons huis aan vakantiegasten verhuren, maar dat laatste lukte niet. Nu kun je zeggen: God heeft dit zo geregeld en gewild, Ik zie ook zeker zijn hand erin, maar zo zal ik het nooit benoemen naar anderen (niet gelovigen). Ik denk eigenlijk dat we best mogen denken een eigen vrije wil te hebben om dingen te doen en keuzes te maken, maar dat God alles in handen heeft en je leven leidt.

woensdag

Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen


Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, trots en houden van jezelf.

Deze woorden, hoe belangrijk zijn ze voor een goede ontwikkeling van het kind?
Een kind leert men doorzetten, grenzen te stellente strijden, te delen en voor zijn mening uit te komen.
Ouders laten hun kinderen merken dat ze trots op ze zijn. Maar ook dat er fouten gemaakt mogen worden. Kinderen worden op de arm genomen, getroost, er wordt aan hun behoeften voldaan.

Maar niet in sekten en groepen en sommige gemeenten en kerken. Daar leert men heel wat anders. Daar leert men van jongs afaan de kerk/voorganger/God te gehoorzamen. Zijn mening is niet van belang en men leert al jong zich ondergeschikt te maken aan de leer van de kerk.
Gevoelens zijn slecht en misleiden je.
Eigen wil en mening wordt op subtiele wijze omgebogen naar de wil van de kerk.
Men maakt daarbij gebruik van angst; de duivel is een bijzonder sterk opvoedingsmiddel tegen de rebellie van het kind. Om zo de eigen wil en twijfels te onderdrukken.

Hoe leert men zelfvertrouwen op deze manier?
Hoe gaat je zelfbeeld er uitzien?
Trots zijn is slecht en egoïstisch. Want het dient niet de groep en is dus fout.

Leef je dan voluit of overleef je?
Veel mensen die uit de kerk gaan moeten zich nog zoveel menselijks aanleren, wat anderen tijdens hun kinderleven vanzelf eigen maken.

Voor meer artikelen over kerkverlating en de gevolgen van een dgmatische opvoeding zie:https://dogmavrij.nl/