woensdag

In het laatste der dagen...


Oordeel? Straf van God? Grote verdrukking?
In het evangelie naar Mattheüs wordt een bekende uitdrukking gebruikt: Het Koninkrijk der hemelen of Koninkrijk Gods in het Evangelie naar Markus, Lukas en Johannes. 
Is dat de gemeente of is het misschien de hemel?
Nee, de vervullingen van de profetieën uit het Oude Testament en wat jezus heeft verteld over het Koninkrijk van God zal niet beginnen met een opname van de Gemeente, maar met het herstel van het volk Israël. Nee, er staat geen grote verdrukking te wachten op het volk.

Het is voor heel iets anders uitverkoren en geroepen. (Deuteronomium 30:1-10)
 1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft.

En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.
 3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in  uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.

 4  Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.

 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.
 6 De HEERE, uw God,  zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

 7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.
 8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.
 9  De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft,

 10 
wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.

Er komt een zeer goede tijd waarin het volk zich bekeren zal, teruggaat naar het land Israël, een tijd van grote geestelijke en materiële zegeningen, welvaart, geen oorlogen, geen ziektes en men zal Gods geboden onderhouden en dit alle volken vertellen. (Jesaja 32: 15-18)
 15 Totdat over ons  uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte.
   Dan zal de  woestijn tot een vruchtbaar veld worden
      en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.
 16 Het recht zal wonen in de woestijn
      en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.
 17 De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn,
      en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.
 18 
Mijn volk zal verblijven in  een woonplaats van vrede,
in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust.

dinsdag

Kortom, Allen


Romeinen 5:18,  “Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens [Adam] ertoe heeft geleid dat alle mensen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens [Jezus Christus] ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken.”

1Timoteüs 2:6,  “die [Jezus Christus] zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen.”

Johannes 4:42,   “dat hij [Jezus Christus] werkelijk de redder van de wereld is.”

1Johannes 2:2,  “Hij [Jezus Christus] is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.”


zaterdag

Een heerlijke toekomst op aarde


En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede (Ps. 37:10,11, St.Vert.).

De opmerking dat zij die een plaats en een erfdeel in de aarde zullen ontvangen zich zullen ‘verlustigen over groten vrede’, zou te maken kunnen hebben wat het feit dat God ‘van vrede zal spreken tot zijn volk’ (Ps. 85:9) en dat Hij ‘oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde’ (Ps. 46:10).

Maar het betekent meer: Het laat ons nog een andere kant zien van de heerlijke toekomst van de aarde. Het zal een plaats worden die gekenmerkt wordt door de ene golf na de andere van zaken die met God verbonden zijn. Dat zal de vervulling betekenen van Amos’ gebed: ‘Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek’ (Amos 5:24).‘Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen; zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht (Ps. 36:8-10).

‘Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen; zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht (Ps. 36:8-10).  

‘De heerlijkheid des HEREN zich zal openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien’ (Jes. 40:5). Het gevolg hiervan zal zijn dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken (Jes. 11:9).

woensdag

Koninklijke heerschappij


Het Griekse woord basileia (Mattheus 16:10) is een abstract zelfstandig naamwoord. Het betekent koninklijke macht, heerschappij, soeverein.
De term Koninkrijk Gods betekent dus de soevereine, krachtige en eschatologische heerschappij.

In het gebed Onze Vader is duidelijk een parallel te zien tussen het koningschap en de wil van de Vader. Als God regeert zal er gehandeld worden naar het verlangen/de wil van God. "Uw wil geschiede, in de hemel alzo ook op aarde".
Dat is in onze tijd niet het geval.

Psalm 103:19 De Heer, zijn troon staat vast in de hemel, als Koning heerst Hij over alles.

Jesaja 66:1 Dit zegt de Heere: de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank.


maandag

Uitzien naar Gods regering


De Here woont in Zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel Zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. Psalm 11:4

Zo zegt de Heer, De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten... Jesaja 66:1

Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren, bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is. Matt 5: 34-35

De Heer, zijn troon staat vast in de hemel; als koning heerst Hij over alles. Psalm 103:19

Want VELE DAGEN zullen de Israelieten blijven zitten ZONDER KONING en ZONDER VORST, zonder offer (…) DAARNA zullen de Israelieten zich bekeren, en de YAHWEH hun God, zoeken, en EN DAVID HUN KONING, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil, in HET LAATST DER DAGEN.
Hosea 3:4,5


Naar dit Koninkrijk hebben de gelovige Joden uitgezien. Daarom waren ze ook niet verbaasd dat Jezus het hier zoveel over had: Het Koninkrijk der Hemelen.
Dit is het Koninkrijk van God, Hij regeert vanuit de hemel op aarde.

Tijdens Jezus rondwandeling op aarde was dit Koninkrijk in beginsel aanwezig.
Het centrale thema was: de verlossing van de hele schepping.
Dit Evangelie dat door Jezus en later zijn discipelen is verkondigd is een Blijde Boodschap voor de hele schepping, voor alle volken.

Ook de brieven van Paulus aan de gelovigen van nu (het geheimenis) gaat over dit Koninkrijk. De complete verlossing zal dan ook worden ervaren in het komende Koninkrijk.

woensdag

Vergelding of vergeving?


Dat Jezus onze straf heeft gedragen staat lijnrecht tegenover het gedachtegoed dat Hij plaatsvervangend de straf van Gód heeft gedragen die wij - mensen - verdiend zouden hebben.

Wat dan óók lijnrecht tegenover elkaar staat is: wij hebben niet te maken met een God die het nodig vind dat er vergélding plaatsvind, zogenaamd bloed-om-bloed, tand-om-tand, plaatsvervangend op Jezus, maar.. dat wij te maken hebben met een God, nl. dé God, die ondanks alles, ondanks al onze misstappen, ja zelfs ondanks dat wij - mensen - Zijn Zoon vermoordden, dat Hij daardoor juist laat zien dat hij een vergévende God is. Om niet. Komt erbij kijken, dat juist vanwege deze moord, Jezus de volledige losprijs heeft betaald aan de dood. En vanwege zijn opstanding, dat Hij de dood heeft beschaamd en totaal heeft overwonnen! Want Jezus is juist nog heel wat nog voornemens is, Hij zál alle dood teniet doen, maar dan ook echt álle dood!

God een verdoemende god? Is dat het evangelie, dat wij daarvan gered moeten worden? Nee, ik geloof echt anders ondertussen, God redt ons, middels Jezus, van de dood en verderfelijkheid, 1 Kor. 15. Wel een ieder in z'n eigen rangorde, maar toch!


Hoe ik dit zie, is dat de straf  die wij - mensen - hem hebben opgelegd, dat Hij deze straf heeft gedragen. Dit was niet de straf van God.

"En in 2 Kor 5:21 staat dat Hij voor ons tot zonde gemaakt is." Klopt ook, maar dit zegt niks dat dit een straf of toorn van God op Jezus zou zijn.

"Geloof jij dat de dood van Jezus een ongelukje is geweest? Dat het niet Goddelijk geregisseerd was?" Nee, alles is idd geregisseerd. Was geen ongelukje! In die zin heeft God dit zo gewild. Neemt niet weg dat het weldegelijk de mensen waren die Hem hadden vermoord, en dat m.i. niet de straf of toorn van God was die op Jezus kwam.

De mensen bedreven het kwaad, opdat God hiermee het goede ging en gaat bereiken.

dinsdag

Niemand uitgezonderd


2 Corinthe 5: 14-15 De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven.Jullie zijn allemaal mee gestorven. Deze ‘allen’ is echt onbegrensd! Zijn werk is een werk voor jullie allen! Dan is Zijn liefde niet slechts een inspiratiebron. Zijn liefde is dan Christus leven in ons, dat ons dringt om dat te delen met anderen. (H. de Haan, Overvloeiende genade)

Niet mijn zonde maakte me een zondaar, maar de zonde van Adam (Romeinen 5: 17)
Niet mijn gehoorzaamheid maakte me rechtvaardig, maar de gehoorzaamheid van Jezus!

Het doel van het doorgeven van de waarheid is niet om missers bij de ander te ontdekken, maar om mensen in de vrijheid te plaatsen’ – Watchman Nee