donderdag

Als God de wereld zal regeren...


Israel heeft een geweldige toekomst:
De volken hebben een geweldige toekomst:

als God de volken op aarde regeert:
(Ps. 67:5), Laten de naties juichen van vreugde, want U bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, dat alle volken u loven.

als Zijn heerlijkheid de ganse aarde vervult
(Ps. 72:19), Geprezen zij God, de Heer, de God van Israel. Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen.

als de hemelen Zijn gerechtigheid verkondigen en als alle volken Zijn heerlijkheid zien
(Ps. 97:6), De hemel vertelt van Zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen Zijn majesteit.

als God Zijn hand opent en het verlangen bevredigt van al wat leeft
(Ps. 145:15,16), Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is Uw hand geopend. U vervult het verlangen van al wat leeft.

als Gods oordelen in de aarde zijn en de inwoners van de aarde gerechtigheid zullen leren
(Jes. 26:9), Wanneer U een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.

als geen inwoner op de aarde zal zeggen dat hij ziek is
(Jes. 33:24), Geen inwoner zegt nog: Ik ben ziek, de gehel bevolking is van schuld bevrijd.

als God op plaatsen rivieren doet ontspringen en bronnen in het midden der valleien
(Jes. 41:18), Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien,in de woestijn laat ik meren ontstaan en uit dorre grond borrelt water op.

als de woestijn zal bloeien als een roos
(Jes. 35:1)  De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien.

Dit gaat zeker gebeuren, want als God iets beloofd heeft dan doet Hij dat!

woensdag

De wereld behouden


 ‘God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde’ (Joh. 3:17)

‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden’ (Joh. 12:47).

‘Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld’ (I Joh. 4:14).

Heil voor alle volken


Yahweh heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Jes 52:10

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Joh 3:16, 17

Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. Joh 4:42

En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. 1Joh 4:14

dinsdag

Tijd van verademing


Er komt een tijd van verademing; voor Israel, voor de volken en voor de wereld. Een tijd waarin iedereen weet wie God is, van klein tot groot.

Daarom zal mijn volk te dien dage mijn Naam kennen, dat Ik het ben die spreek: Zie hier ben Ik. Jesaja 52:6

...zij zullen weten dat mijn naam Jahweh is. Jeremia 16:21

... want allen zullen Mij kennen van de kleinste tot de grootste onder hen. Hebr 8:11


vrijdag

Wat gebeurde er op de Pinksterdag


Petrus wist wat er zou gebeuren in het laatste der dagen. Hij had daarover onderwijs ontvangen van de Here Jezus door bijvoorbeeld de gelijkenissen van Mattheus 13 en gedurende de 40 dagen na Christus´opstanding. (Hand 1:3)Israel zou een koninkrijk van priesters worden. Daarom schrijft hij later ook: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)

Petrus riep zijn volk op tot bekering, omdat de nationale bekering van Israel voorwaarde was voor het aanbreken van de tijden van verademing. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing komen van het aangezicht des Heren. (Hand. 3:19)

In het laatste der dag zal Israel het evangelie van het Koninkrijk verkondigen aan alle volken (zie Matt. 24:14 en de context waarin het staat) In het laatste der dagen zullen volken gemaakt worden tot discipelen van de Here Jezus en zullen volken gedoopt worden in de naam van Jezus. (Matt. 28:19)

uit: De zeventig zevens in Daniel 9, J.A. Hensen


donderdag

Vrijheid die God geeft


Jesaja 25:9 Dit is Yahweh, van wie wij het verwachten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.

Jesaja 30:18 Yahweh verlangt ernaar om jullie genadig te zijn, daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over jullie te ontfermen, want Yahweh is een God van recht; welzalig allen die het van Hem verwachten.


2 Corinthe 3:17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid.

Galaten 5:13 Jullie zijn geroepen om vrij te zijn;

dinsdag

God is Plaatser


Vaak denken gelovigen: wij leiden ons leven en God is erbij. Als ons iets overkomt, iets moois of iets slechts: God weet ervan.
Dat heb ik zelf ook heel lang gedacht, maar ik ga steeds meer zien dat God niet alleen ons gemaakt heeft, ons kent en bij ons is, maar dat Hij alles een plaats geeft. Dat Hij ons hele leven leidt, zelfs ons denken.
Zowel goede als minder goede dingen. Waarom, dat weet ik niet altijd. Maar Hij heeft alles in Zijn hand, bij Hem gaat niets mis.
Dingen vinden plaats, omdat God het plaatst.

Spreuken 16:33...Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van Jahweh.

Spreuken 16:8  Het hart van de mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.

Geen noodlot, geen toeval, maar je kunt je met een gerust hart overgeven aan Zijn leiding, Zijn plaatsing. Alles is in Zijn hand.

vrijdag

Man en vrouw
Zo af en toe zit je ineens in een discussie op FB. Bijvoorbeeld over man en vrouw in de bijbel. Over zwijgende vrouwen en leidinggevende mannen. Rangorde enzo. Ik  vind het moeilijk om zomaar een theologische visie te accepteren, want er zijn veel slechte dingen gedaan in de naam van God, ik schreef:

Die rangorde is me duidelijk, kan ik niet omheen. Mannelijk/vrouwelijk is ook duidelijk, maar het blijft iets theoretisch voor mij. Wat de kerk(mannen) ervan hebben gemaakt in de loop der eeuwen is hartverscheurend, kwetsend en vernederend. Het leidt tot niets of eigenlijk tot heel veel: trauma, kerkverlating (omdat dit alles in de naam van God is gebeurd) echtscheidingen. Ook het feminisme is een logisch gevolg hiervan.

Dit was het antwoord van Andre Piet: 

De man is beeld van God ("in Gods beeld schiep Hij HEM, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij HEN"; Gen.1:27, vergl. 1Kor.11:7). Zoals GOD is t.o.v. zijn schepping zo zou de man zijn t.o.v. de vrouw. 

Maar omdat 'de kerk' van God een afschuwelijk karikatuur heeft gemaakt, zien we dit ook weerspiegeld in de wijze waarop de man zich heeft opgesteld naar de vrouw: als tiran en onderdrukker. 

Mijn mannelijke identiteit is voor mij allerminst theoretisch. Het betekent dat ik aansprakelijk ben voor het welzijn van mijn vrouw en kinderen. Alleen als ik bereid ben die verantwoordelijkheid te dragen ben ik een vent. Of zo je wilt: een hoofd.


Kijk, daar heb ik wat aan, ik laat me graag door Gods Woord overtuigen

Dat men van God een verschrikkelijke karikatuur heeft gemaakt is zie je ook weerspiegeld in de manier waarop men kinderen opvoedt: Een harde en strenge autorithaire opvoeding is in christelijk Nederland (Europa) de norm geweest. Ook dat laat het beeld zien van een strenge straffende God. 

http://articles-devotion.blogspot.de/2014/12/godsdienstig-denken-en-het-beschadigen.html

maandag

Vrij van dogma´sSinds een jaar lees ik de blog Dogmavrij van Inge Bosscha. www.dogmavrij.nl Op een goede en respectvolle manier laat ze beschrijft ze de ernstige gevolgen van een religieuze opvoeding. Een opvoeding waarin ouders bepalen hoe het kind zich mag voelen, hoe het zich moet gedragen en wat het hoort te geloven.
Ze komt, net als ik, uit de Ger. Kerken Vrijgemaakt. Doordat mijn ouders daar uitgezet zijn toen ik 13 was begon voor mij toen de zoektocht van mijn ouders naar een kerk of gemeente waar men respectvol en in liefde met elkaar om ging. Later ging deze zoektocht voor mij en mijn man verder. Elke keer stuit je weer op dogma´s waaraan iedereen van die kerk zich moet houden. Denk je er anders over en laat je dat merken, dan kun je beter weggaan. 

In een aantal van mijn blogs laat ik zien hoe men dan met je omgaat en hoe beschadigend het is voor mensen om dit te ondergaan: religieuze mishandeling. 

Dat kun je hier lezen

En hier

Hier hoe men de controle houdt

Op de bingokaart van Dogmavrij zie je de meeste opmerkingen staan die gedaan worden als je vragen stelt of duidelijk maakt dat je anders denkt of de teksten anders interpreteert.

Al een jaar of 6 zie ik geen kerk meer van binnen en zijn we van geen enkele gemeente lid. Wat een rust geeft dat. Het mooie is dat ik dit zie als een zegening, God liet zien dat Hij niet iemand vastpint aan regels en wetten, maar dat Hij God is, Schepper, Plaatser en Redder van alle mensen. Hij geeft vrijheid.

GOD heeft alle mensen onder de ongehoorzaamheid besloten, juist om Zich over allen te ontfermen.
Romeinen 11:32


De hele wereld en alle mensen zijn het eigendom van Christus Jezus. Hij betaalde immers de losprijs voor allen.
Romeinen 10:12; 1Timotheüs 2:6donderdag

Van God is de wereld en die daarop wonen.


Psalm 24: 1Van Yahweh is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.

Psalm 145: 8-10 Genadig en barmhartig is Yahweh, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Yahweh is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werkenAl uw werken zullen U loven, Yahweh, uw gunstgenoten zullen U prijzen;


Jesaja 46: 10-11 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen [plezier] doen; die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.


Ezechiël 18: 4 Zie, alle zielen zijn van Mij,


Daniël 4: 35 Alle bewoners van de aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?

maandag

Wie heeft het laatste woord?


Dat geruzie met de Turkse regering ligt toch als een natte deken over me heen. Het is vooral dat verschil in denken. De ene vult het woord democratie heel anders in dan de ander. Onder gelovigen moet dit zeer herkenbaar zijn: neem bv de kernwoorden als bekering, geloof, verloren gaan, behouden zijn, uitverkiezing. Woorden door de een heel anders ingevuld dan door de ander. Maar de gevolgen zijn hetzelfde: wrijving, minachting, zin doordrijven, uitzetting en negeren.

Waar komt dit vandaan? Ik denk dat het ten diepste gaat over hoe je in het leven staat. Van waaaruit beoordeel je de houding en levensvisie van de ander. Vanuit liefde of vanuit angst. 
Nu ga ik me niet op het politieke vlak begeven, maar voor mij was zowel de aktie van Turkije als van Nederland zeer herkenbaar. Die angst voor elkaar, dat onbegrip en het laatste woord willen hebben in deze kwestie. Zo doen mensen dat, ik heb mezelf er ook wel schuldig aan gemaakt.

Toch geloof ik dat het meer oplevert als je elkaar vanuit liefde benadert, zeker in de kerken en onder gelovigen. 

Uiteindelijk bepaalt God de geschiedenis van de wereld, zelfs van ieder mens.

Psalm 33:10 - 17

10DHere verbreekt de raad der volken,
Hij verijdelt de gedachten der natiën;
11de raad des Heren houdt eeuwig stand,
de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.
12Welzalig het volk, welks God de Here is,
de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.
13De Here schouwt uit de hemel,
Hij slaat alle mensenkinderen gade;
14uit zijn woonplaats ziet Hij
naar alle bewoners der aarde,
15Hij, die hun aller harten vormt,
die al hun werken doorgrondt.
16Geen koning wordt behouden door een machtig leger,
geen held wordt gered door geweldige kracht;
17het paard faalt ter overwinning,
en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. 
Psalm 33


zaterdag

God zoekt en... vindt


Mattheus 18: 11 De Zoon van de mensen is gekomen om het verlorene te redden.
Mattheus 18: 14
Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één van deze kleinen verloren gaat.
Lukas 15: 4
Wie van u, … gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt?
Lukas 15: 8
Welke vrouw, … zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt?
Lukas 19: 10
De Zoon van de mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Johannes 6: 39
Dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het zal opwekken op de jongste dag.
2 Petrus 3: 9
De Heer …. wil niet, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

vrijdag

Genade kent geen voorwaardenGod past niet in een vakje van religie

Je kunt Jezus niet inpassen in het christendom

De kerk past niet in een gebouw

De waarheid past niet in een geloofssysteem 

Genade kent geen voorwaarden

woensdag

Werelddoel


God heeft de wereld op het oog, de hele wereld, alle mensen, ja iedereen.
Niet een geselecteerd gezelschap, die in hun eigen ogen de wijste beslissing net op tijd heeft genomen. Het hangt ook helemaal niet af van welke beslissing dan ook van de mens.
Niet uit werken, maar door genade noemt de bijbel dat.

God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou...(Johannes 3:17)

Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het öleven der wereld (Johannes 6:51)

Ik ben niet gekomen opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make (Johannes 12:47)

Hij... Die der wereld het leven geeft (Johannes 6:33)

dinsdag

Ga eens in discussie met je eigen mening


Dit is een bijbels advies.

In de kerken word je van alles geleerd, maar bovenal dat dat wat je geleerd wordt de bijbelse mening is. Een paar teksten hier en daar vandaan gehaald, moeten dat dan bevestigen. En vooral geen vragen stellen, waaruit blijkt dat je twijfelt aan deze leer. Het wordt dan langzamerhand je mening.

Tradities zijn moeilijk te veranderen, vooral als ze al generaties meegaan en als bijbels worden aangenomen.
Daarom is het vanbelang om steeds weer te onderzoeken of het wel zo in de bijbel staat, of de vertaling van het stuk tekst wel goed vertaald is. Is dat wat er geleerd wordt door traditie over God wel in overeenstemming met andere gedeeltes?
De leer van de eeuwige marteling in de hel is een van deze aannames, traditionele leer. Het is een verschrikkelijke leer die niets overlaat van de liefde van God voor zijn schepping, voor de mensen waar Hij van houdt.

Beproeft alle dingen... 1 Thess 5:21

En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzettingen. Matt. 15:6

Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond; en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmee zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn. Jesaja 29:13

Onderzoek de Schriften of deze dingen zo zijn...  Hand. 17:11
maandag

God is liefde, geen gemaar....


God is liefde.
Door de meeste gelovigen wordt dat erkend.
Toch komt er meestal achteraan:...Maar Hij is ook rechtvaardig, dus zal Hij de mensen die niet in Hem wilden geloven de hel ingooien. En daarmee spreekt men een oordeel uit over de aard en grootte van Zijn liefde. Men maakt van God een mens.
Alles wat God doet en is, is vanuit Zijn liefde. Daarin is niet het eeuwig martelen van mensen.

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2

De Heere ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen. Psalm 145:14

Ik wist dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. Jona 4:2

Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Lukas 6: 35

Dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Jakobus 5:11

Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedertierenheid. Psalm 30:6

Waarom heeft de traditie dit omgedraaid?
Waarom leert men dat Zijn goedertierenheid maar kort duurt en Zijn toorn een eeuwigheid?
Tradities


Zolang we ons laten leiden door tradities, hoeven we niet na te denken over de inhoudelijke waarde ervan. Tradities ondermijnen vaak levend geloof en het zelfstandig onderzoek der Schriften, omdat er niet meer aktief ´gehoord´ wordt.
Onenigheid en scheuringen ontstaan vaak juist doordat traditionele opvattingen ter discussie worden gesteld.
Er betaat alle reden om ons in ons Schriftonderzoek los te maken van algemeen geldende opvattingen en dogmata.
Dan pas kunnen we ontvankelijk worden voor wat God tot ons wil zeggen.

uit: De geheimen van het Koninkrijk, J.A. Hensen

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.