vrijdag

Gods onvoorwaardelijke liefde


Subconciously, many of us try to impress the Divine with our religious discipline and acts of service ~ all to no avail. We are accepted and loved all along, from before the beginning of timespace. Such unnecessary hoop jumping is a manifestation of our wounded child still trying to impress a rejecting parent. (Dylan Morrison)

Een gewond kind dat door zijn ouders is afgewezen (verwaarloosd, mishandeld, misbruikt) zal alles doen om de liefde van die ouders toch te krijgen, om toch geaccepteerd en geliefd te worden door hen. Hij zal zich aanpassen aan de wensen en grillen van die ouders. Meestal ten koste van zijn zelf.
Zo zijn christenen ook vaak bezig om de liefde van God te verdienen, ze onthouden zich van alles wat God maar als zonde zal zien, disciplineren zich op een religieuze manier en werken zich uit de naad voor God. Is het nodig dat ik me zo gedraag? Wijst God ons af als een onmachtige ouder? Moet ik nog iets verdienen, door goede werken, mijn houding en onthouding van allerlei zaken die God misschien niet goed vindt? Hoe vroom moet ik worden om te verdienen wat God voor mij in petto heeft?

De Bijbel spreekt over genade, een gift, voor niets, je hoeft er niets voor te doen. Je kunt er zelfs niets voor doen. En toch hebben kerken gedragsregels en -codes. Toch maken christenen het zichzelf en anderen erg moeilijk. We moeten in de meeste kerken leren om het God naar de zin te maken. Er wordt veel op emotie gewerkt, gepreekt en gezongen. Moeten we werken om vrij te komen van de zonde? Hoe zit dat eigenlijk?
Hoe kijkt God naar mij? Wie ben ik in Christus en kan dat veranderen als ik iets doe, goed of slecht? Moeten ik me steeds bezighouden om iets voor God te doen of ga ik eens kijken wat God in mij heeft gedaan?

In de brief aan de Romeinen (5 vers 8) staat: Maar God betoont Zijn liefde aan ons omdat, toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf. 
God heeft dus al laten zien hoeveel Hij van me houdt, Christus stierf voor me toen ik nog zondaar was. De weg is door God geopend. In de brief aan de Korinthiers (5 vers 19) staat: Het is God die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.
God ziet me als rechtvaardige: Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door Zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet worden veroordeeld. (Romeinen 5 vers 9)
Wat een rust, ik hoef dus niet mijn uiterste best te doen om bij God in een goed blaadje te komen staan. dat sta ik al door Christus.
Ik hoef ook niet mijn best te doen om zo goed mogelijk voor Hem te leven. Het is de bedoeling dat Jezus Christus Zijn leven kan leven door mij.

Onder leiding van God

God als wereldmanager
God heeft alles in Zijn hand.
God leidt het hele wereldgebeuren.
Dat is niet wat iedereen gelooft.
Veel mensen geloven dat God het niet meer in de hand heeft, geen controle meer heeft over alles wat er gebeurt. Het lijkt erop dat Hij afstand heeft genomen van de wereld en de mensen. Het lijkt er soms op dat Hij geen enkele invloed meer uitoefent op mensen. Hen niet kan bereiken.
Ook in de kerken wordt er niet gesproken over God als de God die deze wereld niet alleen gemaakt heeft, maar ook alles regelt en leidt. Misschien heeft Hij nog enige invloed op degene die in Hem gelooft, maar dan houdt Zijn invloed ook wel op.

Vanuit dit geloof worden er vanuit de kerken ook verkeerde tegenstellingen gecreëerd:
Hemel -- hel
Gelovigen -- ongelovigen
God -- satan
Gedoopten -- ongedoopten
Gelovigen met de heilige Geest -- gelovigen zonder de Heilige Geest
Dit wordt als stellige overtuiging vanuit de bijbel beweerd. Helaas heeft dit niet tot veel bekeringen geleid, maar eerder tot haat, achteruitzetting, discriminatie en religieus fanatisme.
Dit heeft weinig te maken met de liefde van God voor de wereld en nergens in de bijbel vind je enige reden om mensen op deze manier te verdelen. Wel geeft het angst en zullen mensen zich daardoor laten binden aan de religieuze groepen en gaan doen wat zij zeggen.

Toen ik de bijbel ging lezen zonder deze tegenstellingen in je hoofd, zonder alle traditionele "waarheden" dan ging ik zien dat de bijbel een heel ander beeld laat zien:
Gods liefde voor de mensen (Joh 3:16, 17)
Gods plan om de hele wereld te redden (1 Corinthe 15:22)
Gods gebruik van goed en kwaad (Jesaja 45:7)
Gods uiteindelijke doel met de wereld en de mensen: alles te zijn in allen.

woensdag

Ieder mens... of toch niet?


18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. Romeinen 5 vers 18 - 19
Dit is toch wel bijzonder: door de overtreding van 1 mens werden alle mensen veroordeeld en door de gehoorzaamheid van 1 mens worden alle mensen vrijgesproken en daardoor leven.
Dat is toch wat anders dan ik geleerd heb in de kerk; daar is het wel door 1 mens veroordeeld, maar je wordt pas vrijgesproken als je gelooft in die andere ene mens, Jezus Christus. Maar er staat dat allen vrijgesproken worden. In die ene zin staat twee keer allen, dus moet het ook hetzelfde betekenen. 

In 1 Korinthe 15 vers 22 kom ik hetzelfde tegen:  22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 
Door Adam sterven we allemaal, door Christus zullen we allen levend gemaakt worden. 
Dat is toch bijzonder? Iedereen weet zeker dat we ALLEN een keer zullen sterven, zelfs christenen zullen niet ontkennen, dat met het woord allen ook echt iedereen bedoeld wordt. Geen mens uitgezonderd. Toch heb ik geleerd dat er iets tussen gevoegd wordt in het tweede deel van de zin: allen is echt niet iedereen, maar allen die dat ook geloven.
Maar dat staat er niet.
Ook in Romeinen 11 vers 32 kom ik zoiets tegen: 32 Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Tot 2 keer toe: IEDER mens.

Dit nodigt wel uit tot verder onderzoek.

maandag

Godsdienstig denken en het beschadigen van kinderen

(1) Telling children that they are born into this world intrinsically bad, absent of inherent worth, and repulsive to God.
(2) Telling children that their sinfulness is so bad that it left God no choice but to brutalize, torture and execute his son.
(3) Telling children that there is nothing good inside of them and that they should not trust their thoughts and feelings.
(4) Using fear and shame to manipulate children into adopting a certain belief-system about God.
(5) Teaching children that the rejection, hatred or diminishment of other human beings is an expression of devotion to God.
If we have the inner anarchy we need as adults, perhaps we can spare our children from these wounds of religion.
(Jim Palmer)

Er zijn verschillende manieren om je geloof of overtuiging over te brengen op kinderen. Ook in de christelijke godsdienst. Jim Palmer beschrijft hier 5 punten uit het godsdienstige denken die veel gelovigen gebruiken om hun overtuiging over te brengen op hun kinderen:
1. Een kind vertellen dat hij buitengewoon slecht ter wereld gekomen is, zonder enige waarde en dat God zo niets met hem kan beginnen.
2. Een kind vertellen dat hij zo zondig is dat er voor God niets anders overbleef dan zijn eigen zoon te martelen en te laten doden.
3. Een kind vertellen dat er werkelijk niets goeds in hem is en daardoor nooit op hun eigen gedachten en gevoelens te kunnen vertrouwen.
4. Het gebruik maken van angst en schaamte om het kind te overtuigen van je eigen geloofssysteem.
5. Een kind leren dat afwijzing, haten en vernedering van mensen die anders zijn een uiting van toewijding is aan God.

Als je deze vormen van indoctrinatie herkent bij jezelf en weet welke schade het heeft gebracht, denk er dan eens over na of je dit je eigen kinderen aan wilt doen.

Geloof is genoeg

In de meeste kerken waar ik ooit geweest ben ligt de nadruk om zo hard mogelijk voor God te werken. Te proberen je hele leven en alles wat je hebt aan God te geven en in alles je af te vragen of dit is wat Hij wil. Het lijkt heel bijzonder en goed wat je dan doet. Toch gaat de nadruk dan wel liggen op eigen inspanning in plaats van geloof. Je moet en je doet, de nadruk ligt op jou.
Hoe groot je offer dan ook is voor God, het wordt niet als zodanig geaccepteerd; er is maar 1 offer volledig en goed, namelijk het leven van Jezus Christus, de Zoon van God.
Door Adam moeten alle mensen sterven. Nu ligt de nadruk niet op ons en wat wij doen met ons leven,    maar op Hem, Hij heeft Zijn leven aan ons gegeven. (Romeinen 5) En dat is genoeg:

       10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

    19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

vrijdag

Bidden en Gods wil...

Is gebed de hand van God sturen? God op andere gedachten brengen? Vragen wat jij nodig hebt? Vragen dat God ingrijpt in de geschiedenis?

Jesaja 46:10-10
Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
Jesaja 14:27-27
Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan breken? en Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?

Job 23:13-13

Maar is Hij tegen iemand, wie zal dan Hem afkeren? Wat Zijn ziel begeert, dat zal Hij doen.

Jesaja 50:2-2

Waarom kwam Ik, en er was niemand, waarom riep Ik, en niemand antwoordde? Is Mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan, of is er in Mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door Mijn schelding maak Ik de zee droog, Ik stel de rivieren tot een woestijn, ...
Dit zijn maar een paar verzen die aantonen dat God het universum regeert zonder menselijk geflikflooi. Pak er een stoel bij en lees deze verzen nogmaals. Als je al zit, ga er dan bij liggen; alles komt goed. 
God luistert naar iedereen, maar Hij handelt overeenkomstig Zijn eigen voorbeschikte weg, een weg die onze wegen nietig en primitief  doet lijken.
Wat is gebed eigenlijk? Laten we eerst met een paar woorden zeggen wat gebed niet is. Gebed is niet de hand die Gods hand stuurt.
Wat is het wel? Gebed is het verlangen dat Gods wil gedaan zal worden.

Citaat uit: Gids naar intelligent gebed, Martin Zender 
Gratis te downloaden:  Gids naar intelligent gebed

donderdag

Missie volbracht

Kiezen voor Jezus of geeft God het geloof?
Jouw werk of Gods werk?

... Jezus is gestorven voor alle zonden, inclusief de zonde van ongeloof. En het kruis is voor de eer van God, niet van mensen. Redding is Gods volbrachte werk, niet van ons. Het resultaat hiervan is dat zelfs diegenen die nu niet geloven, uiteindelijk met God zullen leven voor altijd, want God moet allen rechtvaardigen, die zondaars werden door Adam (Romeinen 5:19) en alles in allen worden (1Korinthiers15:28).
Hoe zal dat gaan? Op dezelfde manier zoals het voor jou ging - of ben je dat al vergeten? God zal menselijke koppigheid overwinnen en geloof verstrekken (Romeinen12:3) 
Simpel!

Citaat uit: VRIJE WIL, een hele slechte zaak, Martin Zender

Gratis te downloaden:  Vrije wil?