maandag

Van 5 broden, 2 vissen en overvloed


Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel   en...  bleef er heel veel over!

Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6:35

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Efeze 1:7

U kroont het jaar met uw goede gaven,
waar uw voeten gaan, druipt het van overvloedPsalm 65: 12

Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. 2Petrus 1:2

zaterdag

Gods hulp


HEER, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
u, HEER, bent de redder van mens en dier. Psalm 36:6, 7

Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren hem toe,
van hem is de zee, door hem gemaakt,
en ook het droge, door zijn handen gevormd. Psalm 95: 4, 5


 ‘O HEER, mijn kracht en mijn burcht,
mijn toevlucht in tijden van nood.
Van de einden der aarde komen alle volken naar u toe.
Ze zullen zeggen: “De goden van onze voorouders
blijken niets dan bedrog,
ze zijn niets waard, ze bieden geen hulp.”’
‘Kan een mens soms goden maken?
Wat hij maakt – goden zijn het niet!
Daarom zal ik hun doen voelen –
ditmaal zal ik hun doen voelen mijn machtige hand,
opdat ze weten dat mijn naam HEER is. Jeremia 16:19 - 21
  woensdag

Vrede


De taak van een overheid is er voor te zorgen dat mensen in vrede kunnen leven en dat het leven in het land leefbaar is.
Jezus belooft vrede en leven in overvloed en dat is alleen mogelijk doordat God in levens van mensen werkt met Zijn liefde. Het maken van een vredelievende leefgemeenschap is uit God, Zijn wijsheid en wordt alleen door Hem bereikt. De mens is daartoe gewoonweg niet in staat.

Hoe bereiken wij vrede? Door geweld! De mensen die ons niet aanstaan noemen we onze vijand en we bestrijden hen tot ze zich er bij neerleggen of zich overgeven.
Hoe geeft Jezus vrede? Door je vijand te vergeven en hem te behandelen als je vriend.

Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:20

...heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten...  Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Lukas 6maandag

De Zoon van God


 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Matt 3:17

Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.  En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Romeinen 5:10.11

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,  die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Kolossenzen 1:13, 14

donderdag

Genade


In de bijbel draait alles om Gods liefde voor de mens. Zijn onvoorwaardelijke liefde voor ieder mens, dat is genade. Er zijn mensen die vinden dat ook genade zijn grenzen heeft, dat je te ver gaat als je zegt dat God verder niets van je vraagt, dat je niet je best hoeft te doen om Zijn liefde voor jou in stand te houden.
Dat er regels moeten zijn die je gaan vertellen hoe je je als christen hoort te gedragen. Wat God allemaal van je verwacht. Anders gaan mensen aan de loop met genade.
Maar genade is geen leer of een stel leerstellingen, ook al zijn ze uit de bijbel gehaald.

Genade is het wezen van God in Jezus Christus, genade is de basis van waaruit je de bijbel leest, hoe je met mensen omgaat.
Genade is de kern van het evangelie. Het is het evangelie dat naar Jezus Christus wijst. Gods genade is genoeg, daar kan ik niets aan toevoegen of aan werken.

(Johannes 17: 3) Dit nu is het leven van de aioon (dit tijdperk), dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden heeft.

(2 Corinthe 12: 9) Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is genoeg voor jou, want Mijn kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.


Lees ook: Gods hulp

Niet zelf proberen...woensdag

Kinderen

      
      U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. (Psalm 139)

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. (Lucas 18:11)


Als kinderen vragen: Waar kom ik vandaan, dan is het antwoord: Je komt bij mij vandaan al een hele geruststelling. Volwassenen willen ook weten waar we vandaan komen, Dan zegt God, je komt bij Mij vandaan. Een hele geruststelling toch?


maandag

Ik ben je Vader(Filippenzen 4:6,7) De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

zondag

Water


Water is de meest belangrijke stof die er op de aarde te vinden is. Zonder water was er geen leven mogelijk geweest. Het mensenlijke lichaam bestaat zelfs voor 70% uit water. 

Ook in de bijbel wordt veel over water gesproken:


...en Jezus riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ (Johannes 7:38)Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.(Psalm 1:3)


Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen
en bronnen in de valleien.
In de woestijn laat ik meren ontstaan,
uit dorre grond borrelt water op (Jesaja 41:18)


Dan zullen zij zien en beseffen,begrijpen en erkennen
  dat de hand van de HEER dit heeft verricht,
  dat de Heilige van Israël dit alles schiep. (Jesaja 41:20)


woensdag

Vogels


          Psalm 50:10  Mij behoren de dieren van het woud,
de beesten op duizenden bergen,
ik ken alle vogels van het gebergte,
wat beweegt in het veld is van mij.

Psalm 84:4 Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.

Jesaja 31:5 Zoals een vogel boven zijn nest vliegt,
zo waakt de HEER van de hemelse machten over Jeruzalem,
hij waakt en hij redt, hij beschermt en bevrijdt.
maandag

Nadenken


Genesis 37:11 De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.

       Jozef heeft dan net verteld dat wat hij die nacht gedroomd heeft; in zijn droom bogen ze voor hem.
Lukas 2:19...maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
De herders waren bij Jozef en Maria geweest en vertelden hen wat de engel had gezegd over het kind.

Kollossenzen 3:16  Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonenonderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid...

        En er zal een tijd komen dat we niet meer hoeven na te denken over Gods woorden, niet meer onderwezen hoeven te worden, omdat iedereen de Heer zal kennen!!

Jeremia 31:34  Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

zondag

Recept voor mislukking


Je best doen voor God.
Zelfdiscipline.
Vechten tegen de zonde.
Uit de buurt van zondige mensen blijven.
Zo veel mogelijk proberen de zonde te overwinnen.

Dit is een prima recept voor mislukkingen.
Je kunt namelijk de zonde niet overwinnen.
Je kunt het niet zelf.
En het is ook niet nodig om er je best voor te doen.

Jezus heeft de zonde overwonnen aan het kruis.
Zoals God naar Jezus Christus kijkt, zo kijkt Hij ook naar ons:

       Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. (Matt 3:17)
       In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, (Hand 17:28)
       Nu zijn jullie in Christus Jezus, (Ef 2:13)

Je focussen op de zonde levert geen overwinning op, maar strijd en teleurstelling. Het zal maken dat je nog harder strijdt en nog vaker zal falen. 
Jezus overwon en we leven onder de genade, dat wil zeggen een voortdurende staat van vergeving. 
Daar mogen we rust in vinden en weten dat God ons ziet zoals Hij zijn Zoon ziet. 
Daar heeft Hij plezier (welbehagen) in. 

vrijdag

Jeruzalem
Psalm 122

Vraag om vrede voor Jeruzalem:
‘Dat rust hebben wie van je houden,
dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.’

Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.

Psalm 125

Zoals de bergen Jeruzalem omringen,
zo omringt de HEER zijn volk
van nu tot in de aion.

Romeinen 11

Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat:
De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.Het Woord


Genesis 1      In het begin schiep God de hemel en de aarde. God sprak... en zo gebeurde het.
Psalm 33:4   Oprecht is het woord van de HEER,
              alles wat hij doet is betrouwbaar.


Psalm 33:6   Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
              door de adem van zijn mond het leger der sterren.

Joh 1:1   In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 

Joh 1:14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 
               waarheid, en   wij hebben zijn grootheid gezien,           
               de grootheid van de enige Zoon van de Vader.


1Joh1:1  Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, 
               wat wij met eigen ogen gezien en       
               aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, 
               dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 
             
Hebr 4:12Want levend en krachtig is het woord van God
                en scherper dan een tweesnijdend  zwaard:                         
               het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, 
               en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. 

             

God spreekt en er gebeurt iets. 
Door Zijn woord is alles gemaakt. 
Zijn Woord is mens geworden, Jezus, de Zoon van God. 
Hij gaf ons het leven.
Gods Woord is levend, als je het gaat bestuderen dan gebeurt er iets,
verandering en groei.
    


Leerstellingen of liefdeAls je leest over het leven van Jezus dan zie je altijd mensen om hem heen. Hij staat vrijwel altijd in relatie tot mensen, pratend, rondlopend, uitleggend en vooral ontspannen. Hij is te gast bij mensen en krijgt regelmatig een maatijd aangeboden.
Wat het meest opvalt is dat hij met gewone mensen omgaat en hen niet uitkiest op basis van zijn eigen overtuiging of theologie. De meeste mensen met wie hij omging waren het ook onderling meestal niet eens. Toch wilden ze bij Jezus in de buurt zijn en naar hem luisteren.

Ze wilden bij hem zijn, omdat Hij vriendelijk was en iets te vertellen had wat ze nodig hadden.
Net zoals de meeste mensen in deze tijd niet op zoek zijn naar de ware theologie, maar naar echtheid en relatie. Ze willen aanvaardt worden zoals ze zijn en het lijkt me belangrijk regels, leerstellingen en theologie opzij te leggen en te laten zien wie God is. Dat Hij liefde is en van mensen houdt.
Liefdevolle relaties zijn beter dan juiste leerstellingen. Als men verbintenissen en relaties aangaat op grond van dezelfde leerstellingen wordt de liefde hiermee vervangen en dat is triest.

De Goddelijke weg is elkaar vinden op grond van Zijn liefde voor ons en dat is de weg van Jezus Christus.

Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is .... een zaak van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. (Rom 14)


maandag

God bewees Zijn liefde


Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
(Rom 8)...en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
(Koll 1)


Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. (1Kor 5)


Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,  die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.  Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,  die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, (1Tim 2)

God; Hij is onze redder,
         Hij wil dat alle mensen gered worden,
         Er is maar 1 God.
              
Jezus Christus; Hij is de enige bemiddelaar tussen God en de mensen,
                        Hij heeft zichzelf gegeven als losgeld voor allen,
                        de mens Jezus Christus.


God is grootHEER, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
u, HEER, bent de redder van mens en dier. (Psalm36)

De laatste tijd ben ik op ontdekkingsreis naar wie God is. Bovenstaande psalm laat eigenlijk al zien hoe groot God is, niet te beschrijven. In 4 zinnen worden de hemel, de wolken, de bergen en de oceaan benoemd om toch onder woorden te krijgen hoe groot God is. 

Maar vooral de eigenschappen van God doen mij veel: 
liefde, trouw, gerechtigheid, rechtvaardigheid en de redder.