woensdag

God bepaalt de wereldgeschiedenis


10DHere verbreekt de raad der volken,
Hij verijdelt de gedachten der natiƫn;
11de raad des Heren houdt eeuwig stand,
de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.
12Welzalig het volk, welks God de Here is,
de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.
13De Here schouwt uit de hemel,
Hij slaat alle mensenkinderen gade;
14uit zijn woonplaats ziet Hij
naar alle bewoners der aarde,
15Hij, die hun aller harten vormt,
die al hun werken doorgrondt.
16Geen koning wordt behouden door een machtig leger,
geen held wordt gered door geweldige kracht;
17het paard faalt ter overwinning,
en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. 
Psalm 33


dinsdag

Een goed einde


Geen kennis, geen geloof of geen interesse, maar God heeft een plan om deze wereld tot een goed einde te brengen. De Bijbel spreekt heel veel over het Koninkrijk der Hemelen, over een periode van welbehagen, geluk, geloof, rust en vrede. Veel profetieen gaan daarover en zijn nog niet in vervulling gegaan. Het is zelfs het grote onderwerp in de Bijbel.

Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds gebeurde; Ik immers ben God, en niemand is Mij gelijk.; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen. Jesaja 46:9, 10

...door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen. Efeze 1:9

God heeft een plan met de wereld, met Israel, met de mensheid. Hij maakt de geschiedenis, heeft alles voorzegd en zal er voor zorgen dat het volbracht wordt.