donderdag

Anders dan de kerkleer
Worden er geruchten of publikaties bekend, gericht tegen of anders dan de leer van deze kerk of gemeente, dan moet men ze belachelijk maken en als onbijbels brandmerken.
De verantwoordelijke personen moet men in een kwaad daglicht stellen en als ondeskundig, onbekwaam, onvolwassen in het geloof of als ongeestelijke mensen buiten sluiten.

Overgenomen uit: Communistisch Handboek voor psychologische oorlogvoering, de zogenaamde psycho-politiek.
Enkele woorden uit de tekst zijn gewijzigd, zodat duidelijk blijkt dat kerken en groeperingen dezelfde taktiek toepassen op anders-denkenden. 

woensdag

Eindeloos lijden?

Predikte Jezus de hel? Dreigde God ermee? Spreekt de Bijbel over een eeuwigdurende marteling van ongelovigen in de hel? (Openbaringen 20) De vraag is of de geciteerde verzen goed vertaald zijn. Het Grieks spreekt van ‘Gehenna': het dal van Hinnom te Jeruzalem. In het toekomstig Vrederijk zullen daar lijken van rebellen liggen. Dat is wat anders dan een hel. En gelukkig al helemaal anders dan een hel zoals die door mensen bedacht is.  God is Liefde en nooit laat varen het werk van Zijn handen. Laat Hij dan mensen eindeloos laat lijden? Dan is hij een verliezer. Hij wil dat alle mensen behouden en elke knie zal ooit voor Hem buigen. Dat is heel wat anders dan eindeloze martelingen in een brandend vuur. Dan heeft hij Zijn Zoon voor een select aantal mensen overgegeven. Terwijl in 1 Timotheus 2:6 staat dat Hij Zichzelf gegeven heeft als losgeld voor ALLEN. Had men de Bijbel letterlijk vertaald, zonder eigen interpretatie, dan had dat een hoop ellende gescheeld. De Bijbel kent gelukkig geen “eindeloos lijden”. De Bijbel kent wel een God met eindeloze barmhartigheden: Psalm 30:6 zegt: Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid. Zó verhoudt Gods toorn zich tot Zijn welbehagen. Dus nee, Jezus geloofde niet in de hel. Dat hebben mensen verzonnen. 

dinsdag

Geloof of religie?

1. There is no tithe..
2. Christ is the Word of God..
3. We are no longer under law..
4. All sin is forgiven in Christ..
5. The disciples are exactly like us, no greater..
6. The bible is a help, not a god..
7. Scripture is anything Christ inspired, written down..
8. Christ is egalitarian..
9. The world is hierarchical..
10. The church is not a building..
11. Christianity is a religion..
12. Christ never told us to go to church..
13. Christ told us to love God and others..
14. Every believer is a son, equal in Christ..
15. It doesn't have to be "biblical" to be truth..
16. We aren't to be "scriptural", but "Spirit-led"..
17. To leave the institutional church is not an act of disobedience, but faith..


(PK)

Zomaar 17 punten van de vele dingen die anders zijn dan in de kerken geleerd worden. Er zijn zoveel dingen die maar aangenomen worden zonder dat er een bijbelse grond voor is. Stukken uit het oude testament die worden overgeheveld naar deze periode. Terwijl ze voor Israel bedoeld zijn. Zoveel moeten en niet mogen, terwijl het geloof vrijheid geeft. Alles in de brieven van Paulus was er op gericht om ´ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn´ (Kol 1:28)
Paulus wijst de gelovigen er altijd op dat wat ér geschreven staat´ (1Kor 4:6) Dan weet je wie je ´in Christus´ bent. 
Ik vertaal er een paar:
Al onze zonden zijn vergeven in Christus.
We leven niet langer onder de wet.
De kerk verlaten is geen daad van ongehoorzaamheid, maar van geloof.