woensdag

Geloof of sacramenten


Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’(Johannes 4 vers 24)


De meeste religieuze genootschappen en kerken hebben vastgestelde ceremoniën of sacramenten die men nodig vindt en onderhoudt. De katholieke kerk heeft er 7:
** doop
** zalving (oliesel)
** priesterwijding
** vormsel
** eucharistie
** biecht
** huwelijk
De overige kerken kennen er 2: doop en avondmaal.

De bijbel kent het woord sacrament niet. Het is juridisch woord en betekent zoveel als: plechtige belofte of wettige eed. In de Latijnse vertaling van de bijbel (de Vulgata) wordt dit woord gebruikt voor het Griekse woord musterion. De betekenis in het Nieuwe testament is meestal een beperkte betekenis: geheimenis. Een geheimenis is iets wat pas gekend en uitsluitend gekend is door openbaring. (Efeze 1 vers 9, Efeze 3 vers 3 en Kolossenzen 1 vers 27)
Zo lijkt het er op dat men er tegenwoordig ook op die manier naar kijkt: een mysterieus middel waardoor God aan gelovigen genade geeft  op een manier die niet begrepen wordt door "zij die buiten staan", maar alleen door het geloof van de gelovige.
De traditie gebruikt dit woord voor de ceremonieën als doop en avondmaal en worden zelfs als noodzakelijk beschouwd voor het deelhebben aan de genade van God. 
Maar is dit wel zo?
Heeft God uiterlijkheden en ceremonieën gegeven die genade(ervaringen) geven?

De belangrijkste tekst die duidelijk laat zien wat geloven is, is Johannes 4 vers 24: want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’
Je bent je bewust door Hem gekend te zijn en erkent dat Hij waarheid is. Als ik me tot God richt dan is mijn verstand en geest er bij en zijn er geen andere dingen noodzakelijk. Ook geen zichtbare symbolen of bepaalde ceremonieën.

dinsdag

Gebeurtenissen die de wereld veranderden 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. (Romeinen 5)


Er zijn allelei gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op mensen en volken. De Bijbel spreekt over twee acties die de wereld hebben veranderd op veel grotere manier dan alle andere gebeurtenissen.


De eerste is het feit dat de mens ongehoorzaam werd, hij at van de verboden vrucht, omdat hij geloofde wat de slang zei: ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ Hij stelde God voor als een vijandig tegenover de mens. Bij deze actie heeft de mens gezondigd en werd sterfelijk, zoals God al gezegd had tegen Adam: 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’(Genesis 3)


Het grote gevolg van deze gebeurtenis is dat de mens vijandig werd naar God toe. De mens werd sterfelijk en zondig. 


De tweede grote gebeurtenis die de wereld veranderde is het feit dat God ons met Zich verzoend heeft door Christus. 2 Korinthe 5 vers 18: Alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoent...
Wat is verzoening? In Kolosenzen 1 vers 20 staat: 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.


Door Gods liefde zal vijandschap veranderen in liefde voor Hem, ongeloof in geloof, afwijzing in aanvaarding, zelfs bij de grootste vijand: 1 Timotheüs 1 vers 14 - 15:  Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. 15 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste...

donderdag

Alle volken
      God, be merciful to us and bless us;
look on us with kindness,
so that the whole world may know your will;
so that all nations may know your salvation. (Psalm 67 vers 1 2)

De hele wereld mag het weten, dat er bij God redding is, de hele wereld zal het weten!Dat is wat God wil: dat iedereen weet van Zijn redding. Het staat zo vaak in de Bijbel en ook in de psalmen, profeten en boeken die wij het Oude Testament noemen. 

In psalm 22 vers 28 wordt gezegd: 28 Alle einden der aarde zullen het gedenkenen zich tot de HERE bekeren, alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht.

Dit is de psalm waarin de uitspraak van Jezus staat: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten. Deze psalm is een profetie over het lijden van Jezus. Een psalm die van lijden overgaat is het toekomstig koninkrijk, waarin Jezus koning zal zijn over de aarde:

28 Alle einden der aarde zullen het gedenken
en zich tot de HERE bekeren;
alle geslachten der volken
zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht.
29 Want het koninkrijk is des HEREN,
Hij is heerser over de volken.

In Ezechiel 3 vers 17 staat bijna hetzelfde:  17 Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des HEREN, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des HEREN te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart.

En hoewel er ook veel gesproken wordt over oordeel en straf over alle volken, wordt er ook altijd gesproken over een tijd dat alle volken hun knie voor God zullen buigen en tot erkentenis van de waarheid komen: 
Openbaring 15 vers 3, 4: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.

Bidden naar Gods wil


Sinds enige tijd ben ik de boeken van Martin Zender aan het lezen. Zijn humoristische kijk op het christendom is voor mij een openbaring. Hij laat op duidelijk wijze zien dat de bijbel heel andere dingen leert dan het christendom. De religie van de meeste kerken is gestoeld op traditie overgoten met een saus van teksten. Al die teksten ondersteunen de traditie. Ik ga goed merken dat mijn strijd in de diverse kerken tegen traditie was. Maar niet alleen traditie, ook het idee dat je goed moet zijn voor God, zorgen dat je niet meer zondigt, van alles voor God moet gaan doen. Ik heb zelfs vaak het idee gehad dat het mijn schuld zou zijn als er mensen verloren gaan. Als ik mijn mond hield of als ik vragen stelde. Maar ook als ik niet hardop in een groep wilde bidden, als ik zei dat er door alle bidders van die avond hetzelfde gebeden was. Als ik zei dat je niet iets van God kon opeisen, ook geen genezing of regen of een kind.
Zowel in de Evangelische als wat meer charismatische groepen heb ik me vaak erg opgelaten gevoeld. Daar kwam dan nog bij dat men ook op je neer zag; je stelde immers de foute vragen of was te eerlijk over je twijfels. In Martin Zenders Gids naar Intelligent gebed rekent hij op humoristische wijze af met deze religieuze ideeën. Hij laat op bijzondere wijze zien dat God God is en ons bidden Hem niet zal veranderen, ook al denken zij dat wel eens. God regeert het hele universum zonder menselijk gemanipuleer en gedoe.
Geen gebedskringen, gebedsdagen, gebedsmarsen om God te laten doen wat wij willen.

God heeft een plan met de mensheid en dat is deze:
 Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht ,dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. (Efeze 1)
Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
in hem heeft heel de volheid willen wonen
en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. (Kolossenzen 1:15,19,20)

Jezus heeft op aarde laten zien dat Hij het beeld van God is, datr Hij de wil van Zijn hemelse Vader volkomen wilde doen. Hij bad"... Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 
(Matteus 26)

Gebed is het verlangen dat Gods wil gedaan zal worden, niet een manier om God zover te krijgen om te doen wat wij willen.
Het Griekse woord dat vertaald is met gebed is: proseuche. Letterlijk vertaald betekent het: tot goed hebben. Dat wat het goed hebben van God bevordert: Uw wil geschiede.
God wint en God doet wat het beste is voor de mens en de hele mensheid. Ook al lijkt het op het moment soms anders. 

Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.
Ik ben God, er is geen ander,
ik ben God, niemand is aan mij gelijk.
Die in het begin al het einde aankondigde
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’ (Jesaja 46:9,10)

En u weet dat de Glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer van zijn besluiten terugkomt. Hij is immers geen mens, dat hij van zijn besluiten terug zou komen.’ (1 Samuel 15:29)

Als je beseft dat bidden het verlangen is dat Gods wil gebeurt, dat verandert je hart en je wensen. Besef dat God het beste met je voor heeft en ook weet wat dat beste is. 

Dit boek is in het Nederlands vertaald en is gratis te downloaden: http://pronk-stukjes.nl/.../2014/03/INTELLIGENT-GEBED.pdf