donderdag

Alle volken
      God, be merciful to us and bless us;
look on us with kindness,
so that the whole world may know your will;
so that all nations may know your salvation. (Psalm 67 vers 1 2)

De hele wereld mag het weten, dat er bij God redding is, de hele wereld zal het weten!Dat is wat God wil: dat iedereen weet van Zijn redding. Het staat zo vaak in de Bijbel en ook in de psalmen, profeten en boeken die wij het Oude Testament noemen. 

In psalm 22 vers 28 wordt gezegd: 28 Alle einden der aarde zullen het gedenkenen zich tot de HERE bekeren, alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht.

Dit is de psalm waarin de uitspraak van Jezus staat: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten. Deze psalm is een profetie over het lijden van Jezus. Een psalm die van lijden overgaat is het toekomstig koninkrijk, waarin Jezus koning zal zijn over de aarde:

28 Alle einden der aarde zullen het gedenken
en zich tot de HERE bekeren;
alle geslachten der volken
zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht.
29 Want het koninkrijk is des HEREN,
Hij is heerser over de volken.

In Ezechiel 3 vers 17 staat bijna hetzelfde:  17 Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des HEREN, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des HEREN te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart.

En hoewel er ook veel gesproken wordt over oordeel en straf over alle volken, wordt er ook altijd gesproken over een tijd dat alle volken hun knie voor God zullen buigen en tot erkentenis van de waarheid komen: 
Openbaring 15 vers 3, 4: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten