dinsdag

Ga eens in discussie met je eigen mening


Dit is een bijbels advies.

In de kerken word je van alles geleerd, maar bovenal dat dat wat je geleerd wordt de bijbelse mening is. Een paar teksten hier en daar vandaan gehaald, moeten dat dan bevestigen. En vooral geen vragen stellen, waaruit blijkt dat je twijfelt aan deze leer. Het wordt dan langzamerhand je mening.

Tradities zijn moeilijk te veranderen, vooral als ze al generaties meegaan en als bijbels worden aangenomen.
Daarom is het vanbelang om steeds weer te onderzoeken of het wel zo in de bijbel staat, of de vertaling van het stuk tekst wel goed vertaald is. Is dat wat er geleerd wordt door traditie over God wel in overeenstemming met andere gedeeltes?
De leer van de eeuwige marteling in de hel is een van deze aannames, traditionele leer. Het is een verschrikkelijke leer die niets overlaat van de liefde van God voor zijn schepping, voor de mensen waar Hij van houdt.

Beproeft alle dingen... 1 Thess 5:21

En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzettingen. Matt. 15:6

Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond; en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmee zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn. Jesaja 29:13

Onderzoek de Schriften of deze dingen zo zijn...  Hand. 17:11
maandag

God is liefde, geen gemaar....


God is liefde.
Door de meeste gelovigen wordt dat erkend.
Toch komt er meestal achteraan:...Maar Hij is ook rechtvaardig, dus zal Hij de mensen die niet in Hem wilden geloven de hel ingooien. En daarmee spreekt men een oordeel uit over de aard en grootte van Zijn liefde. Men maakt van God een mens.
Alles wat God doet en is, is vanuit Zijn liefde. Daarin is niet het eeuwig martelen van mensen.

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2

De Heere ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen. Psalm 145:14

Ik wist dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. Jona 4:2

Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Lukas 6: 35

Dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Jakobus 5:11

Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedertierenheid. Psalm 30:6

Waarom heeft de traditie dit omgedraaid?
Waarom leert men dat Zijn goedertierenheid maar kort duurt en Zijn toorn een eeuwigheid?
Tradities


Zolang we ons laten leiden door tradities, hoeven we niet na te denken over de inhoudelijke waarde ervan. Tradities ondermijnen vaak levend geloof en het zelfstandig onderzoek der Schriften, omdat er niet meer aktief ´gehoord´ wordt.
Onenigheid en scheuringen ontstaan vaak juist doordat traditionele opvattingen ter discussie worden gesteld.
Er betaat alle reden om ons in ons Schriftonderzoek los te maken van algemeen geldende opvattingen en dogmata.
Dan pas kunnen we ontvankelijk worden voor wat God tot ons wil zeggen.

uit: De geheimen van het Koninkrijk, J.A. Hensen

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.