donderdag

Genade

Als je denkt dat genade een van Gods zegeningen is dan heb je het mis en weet je niet wat genade is. Genade is niet een zegen, maar alle zegeningen bij elkaar.
Genade is de hemelse manier om alle ellende van de wereld te genezen.
Het is de kracht van God om zondaars in heiligen te veranderen en haters in liefhebbers.
Genade geeft kracht aan de vermoeiden en en troost de mensen met verdriet.

Genade geeft kracht en geeft vleugels
Genade is Goddelijk.

woensdag

Christendom: een godsdienst van werken

Het hedendaagse christelijke geloof is een godsdienst van werken: men gelooft dat je Jezus Christus moet accepteren anders kun je niet behouden worden. Sommigen geloven dat dat zelfs afhangt van een getuigenis. Als je denkt dat het moeten aanvaarden van Jezus Christus geen werken is kijk dan naar de definitie: alles wat je moet ´doen´ om gered te worden is een ´werken´.

Als je in discussie gaat met protestanten, katholieken of evangelisch gelovigen, ze zullen allemaal ontkennen dat Jezus aanvaarden een ´werk´ is. Toch is het is het iets wat je moet DOEN, ook al is het om gered te worden.
Je kunt niet aktief deelnemen aan je eigen redding. Gered worden doe je altijd door een ander!!

Het geloof van Jezus Christus redt, niet het mijne.
Zijn aanvaarding van mij telt en niet mijn aanvaarding van Zijn gerechtigheid,
Zijn lijden,
Zijn dood,
Zijn opstanding is van belang.

Geen enkele aktie van mij!

dinsdag

Religieus misbruik; controle


Om volledige controle te krijgen en te houden over een kind of een gemeentelid wordt meestal gebruik gemaakt van emotionele mishandeling. Dit laat in tegenstelling tot lichamelijke mishandeling geen zichtbare sporen achter en is moeilijk te herkennen en te duiden. Ik noem enkele voorbeelden:

° Verbaal geweld. Door een bepaalde manier van praten wekt men angst op, bijvoorbeeld voor God, voor de hel of voor andere zaken. Het kan heel subtiel gebracht worden, tussen ouder en kind, tussen voorganger en gemeentelid of tussen twee personen. De dingen die gezegd worden hebben vaak een dubbele lading, gericht op het veranderen van het denkproces of het gedrag.
Ook kan het heel openlijk gebeuren tijdens een preek of een groepsgesprek, maar altijd met de uitdrukkelijke bedoeling het gemeentelid aan te vallen. Zoals ouders een kind in het openbaar kunnen vernederen door hem te straffen waar iedereen bij is.
De sfeer die opgeroepen wordt geeft angst, woede, onzekerheid of vijandigheid.

° Isolatie. Het isoleren van het slachtoffer van familie, vrienden, andere gemeenteleden, leiders en voorgangers. Dit wordt met opzet gedaan om het slachtoffer door emotionele pijn beter onder controle te krijgen. Godsdienstige leiders vinden het vaak hun plicht om ieder lid van de gemeente zover te krijgen dat ze denken en leven conform de regels van hun kerk. En dat wordt dan de regels van God genoemd.

° Verwaarlozing, negeren. Hiermee bedoel ik het onvermogen om goede aandacht te geven aan individuele behoeften, problemen, vragen en zorgen. Regels opvolgen en leiderschap worden vaak hoger geacht dan het welzijn van het individu. In veel kerken treft dit vooral vrouwen en kinderen. Kinderen moeten gehoorzamen en vrouwen kunnen hun man vragen.
Ook dit is niet allen verwaarlozing, maar misbruik.

° Buigen of barsten. Gehoorzamen en geen vragen stellen. Vooral geen vragen of de juistheid van de leer, het hebben van een eigen mening of inzicht. Degene die niet gehoorzaamt wacht het oordeel van de leiders. Wat dan het oordeel van God genoemd wordt.

° Vernederen. Het vernederen van een persoon, aanvallen op het karakter. De man spelen in plaats van de bal komt ook veel voor. Alles om de persoon af te schrikken en terug te brengen naar de ware leer en regels van de kerk. En hem/haar weer onder het leiderschap te plaatsen en te houden. Door de angst kan deze taktiek goed werken, maar het geeft ook frustratie en woede. Vaak verlaat men de gemeente.

Dit alles kan leiden tot psychische trauma´s zoals angst, depressie en posttraumatische stressstoornis. Het concept van de hel is een enorme trigger voor psychische mishandeling, vooral bij kinderen. Als het dan ook nog begeleid wordt door plaatjes of films is dat voor hen een ware marteling en kan enorm veel angst opleveren. Die dan weer misbruikt kan worden om het kind zover te krijgen als men het hebben wil.
Nachtmerries, angst om dood te gaan en zich vooral maar aan de kerkelijke regels houden om niet naar de hel te gaan, zullen de gevolgen zijn.

Emotioneel misbruik heeft grote en ernstige gevolgen. Het maakt mensen depressief, vernietigt hun levensvreugde, verlaagt hun zelfbeeld, vernietigt autonomie, zelfrespect en maakt slachtoffers weerloos. Het is de bedoeling om de eigen geest het zwijgen op te leggen en te vervangen door kerkelijke idealen, voorschriften en dogma´s.
Het leidt ook tot onvermogen om problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan die in het leven voor komen.
maandag

Religieus misbruik; hoe dan?


Religieus misbruik is een ernstig en onderschat probleem.
Want we hebben toch te maken met christenen, met broeders en zusters?
En roept de bijbel niet op om de leiders en oudsten te eren en te gehoorzamen?
Toch zijn het vaak die oudsten en leiders die misbruik maken van hun gezag.

Hoe doen ze dat?

Vaak door jou te wijzen op misstanden in je leven of in de gemeente die er zijn door jouw schuld. Doordat je nog niet zolang gelovig bent of nog niet zolang bij de gemeente bent schaam je je en houd je je mond. Het zijn de volgende, soms zeer vroom klinkende zinnen die naar je toekomen:

° Je moet de Geest meer zijn werk laten doen
° Ben jij eigenlijk wel gedoopt?
° Je werkt de Heilige Geest tegen
° Heer, open haar/zijn ogen... (het liefst vandaag nog)
° Je bent boos en bitter
° Als het goed met je gaat loopt de duivel naast je
° De vragen die je stelt geven blijk van je ongeloof
° Je moet nu echt gaan vergeven
° God kan niet verder met je
° Er moet wel zonde in je leven zijn

Verder kan het zijn dat je in de gemeente niets mag doen, omdat je je eerst moet laten dopen op de manier zoals de gemeente dat heeft bepaald.
Het kan zijn dat men je in een bijbelstudiegroep zwaar onder druk zet om nu eindelijk eens hardop te gaan bidden.
Men twijfelt aan je bekering, omdat je geen getuigenis hebt, waarbij blijkt dat je uit de goot gehaald bent.
Vragen stellen omtrent de leer van de gemeente wordt niet gewaardeerd.
Dit alles wordt vaak bekrachtigd door teksten en de duidelijke mededeling dat jij onbijbels bezig bent.

Ook kan men schadelijke manieren gebruiken om jou zover te krijgen te geloven en te doen wat deze gemeente leert. Zoals ondervragen in de groep en je voor schut zetten. (Ben je daar nu nog mee bezig? of: Ben je daar nu nog niet aan toe?)
Men kan je negeren, gemeentewerk afnemen en anderen verbieden nog met je om te gaan.

Daardoor blijft het misbruik aan de gang, zullen leiders en oudsten zich bevestigd voelen in hun gedrag. Want voor al dit gedrag is wel een bijbeltekst te vinden om te gebruiken voor het doel controle te hebben over anderen.

Dit gebeurt allemaal in de naam van God, onder de noemer van liefde. Maar het is machtsmisbruik.
Helaas is het bijzonder pijnlijk en traumatisch voor degene die dit meemaakt.
Bovendien toont het ongeloof van de dader: God is zeker in staat een mens tot inzicht te brengen en te leiden tot Zijn waarheid. Daar heeft Hij geen mensen voor nodig die graag de controle hebben.

Voor alle duidelijkheid: Wat ik beschrijf heb ik of zelf meegemaakt of gezien bij anderen.

zondag

Religieus misbruik, wat is dat?


Er zijn mensen die geen idee hebben dat er zoiets als religieus misbruik bestaat. Men voelt zich vaak niet thuis in de kerk, vindt de manier waarop de mensen met elkaar omgaan niet prettig, voelt zich vaak voor het blok gezet of als ongelovig weggezet.
Maar men doorziet niet de psychologische spelletjes, de manipulatie en machtsmisbruik van voorgangers en oudsten.
Wie dit heeft meegemaakt merkt dat het heel persoonlijk is en dat anderen het vaak niet begrijpen en zeker niet als misbruik zien.
Toch is het verwant aan huiselijk geweld, kindermishandeling, emotionele en psychische mishandeling.
Het is goed om het te benoemen, zodat men het gaat herkennen en zien.

Wat is religieus misbruik?
Het instilleren van regels, doctrines, voorschriften en dogma´s in de geest van een persoon of van de groep om veranderingen te bewerkstelligen in denkprocessen en gedrag, om de persoon of de groep onder controle te krijgen, te kunnen manipuleren en onder controle te krijgen voor persoonlijk gewin.
Als gevolg van deze indoctrinatie en controle kan het zijn dat men de groep, maar meestal het individu lastert, aanvalt (bv met bijbelteksten), vernedert of mishandelt. Onder het voorwendsel dat men hiermee God een gunst doet. In de naam van God brengt men letsel of geweld toe aan een volwassene of een kind met als gevolg emotionele, psychische, lichamelijk of seksueel trauma. In het ergste geval kan het leiden tot de dood van het slachtoffer.

Religieus geweld is een bijprodukt van een autoritair of op regels gebaseerd religieus systeem. Meestal hebben in deze godsdienstige systemen mannen het absolute gezag over vrouwen en kinderen. Vrouwen en kinderen hebben dan niets in te brengen. Integendeel, de meeste regels zijn ingesteld tegen vrouwen en kinderen, zodat er controle kan zijn.

Soms noemt men dit systeem wettisch, maar het maakt niet uit welke term gebruikt wordt. Wat belangrijk is, is dat het misbruik wordt vastgesteld en de slachtoffers eruit kunnen stappen.
Degene die het slachtoffer misbruikt eist meestal stilte en men kan dan ook wat verwachten als men zich tegen de dader uitspreekt. Bijvoorbeeld een aanval vanuit de godsdienst zoals men die beleeft. Indoctrinatie, dreiging van het moeten verlaten van de groep of het volkomen negeren van het slachtoffer. Zodat die vanzelf de groep zal verlaten.

Lees ook: 
en: