donderdag

Het Koninkrijk van GodHet komende Koninkrijk van God of Het Koninkrijk der Hemelen,

In 1Kron.28:4 lees je dat David koning zal zijn voor de aioon, want God koos Juda (Israël) om te heersen ; “En JAHWEH, Elohim van Israël koos mij uit allen van mijn vaders huis om koning te zijn over Israël voor de aion, want Hij verkoos Juda om te heersen…” Israël heeft nog nooit geheerst over de wereld, dit moet dus profetie zijn.

Jer.30:9 SW “En zij dienen JAHWEH, hun Elohim, en David, hun koning, die Ik voor hen zal doen opstaan.”

Ezech.34:23,24 SW“ En Ik stel over hen een herder aan en hij laat hen grazen: mijn dienaar David. Hij zal hen laten grazen en hij zal voor hen tot herder worden. En Ik, JAHWEH, zal voor hen tot Elohim worden en Mijn dienaar David zal prins in hun midden zijn. Ik, JAHWEH heb gesproken.” De NBV, NBG en SV vertalen hier allemaal met “vorst”.

Ezech.37:21-25 SW “spreek tot hen: Zo zegt mijn Heer JAHWEH: Zie!, Ik neem de zonen van Israel van tussen de natiën waarheen zij gingen en Ik breng hen bijeen van rondom, en Ik breng hen naar hun grond. En Ik maak hen tot één natie in het land, op de bergen van Israël, en één koning zal voor hen tot koning zijn voor hen allen. En zij zullen niet langer tot twee natiën zijn, en zij zullen niet langer verdeeld zijn twee koninkrijken, niet weer. En zij zullen zich niet langer verontreinigen met hun drekafgoden en met hun gruwelen en met al hun overtredingen. En Ik red hen uit al hun verblijfplaatsen, waarin zij zondigden. En Ik reinig hen en zij worden voor Mij tot volk. En Ik, Ik zal voor hen tot Elohim zijn. En Mijn dienaar David zal koning over hen zijn en één zal herder voor hen allen zijn, en in Mijn oordelen zullen zij gaan en Mijn inzettingen zullen zij waarnemen en ze doen. En zij verblijven op het land dat Ik gaf aan Mijn dienaar, aan Jakob, waarop jullie vaders verbleven. En zij verblijven er op, zij en hun zonen en de zonen van hun zonen, tot aan de aion. En David, Mijn dienaar, is prins voor hen, voor de aion.”
Ook hier weer vertalen de NBV, NBG en SV met "vorst".

Hosea 3:5 SW “Daarna zullen de zonen van Israël terugkeren en zij zullen JAHWEH zoeken, hun Elohim, en David, hun koning, en naar Zijn goedheid in het laatste van de dagen [=KdH].”

Marc.11:10 SV “Gezegend zij het Koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den Naam des Heeren!”


-- David, hun koning, die Ik voor hen zal doen opstaan...

-- God brengt allen terug naar hun grond, 
-- het zal 1 rijk zijn, 
-- geen afgodendienst meer, 
-- David zal koning zijn
-- Het Koninkrijk komt nog,

Bijzonder!
(SW = Schriftwoord; SV = Statenvertaling-Jongbloededitie.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten