dinsdag

Redding brengend voor alle mensen


Filippi 2: 9-11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

1 Timotheus 2: 1-6 Ik vermaan jullie dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,….., Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis [bovenkennis] van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, redding brengend voor alle mensen,

1 Johannes 4: 14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten