vrijdag

Eigen wil of Gods voornemen?


Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang. (Spreuken 16:9)

Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten. (Jeremia 10:23)

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, ... (1 Corinthe 1:30)

in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in in alles werkt naar de raad van zijn wil, ( Efeze 1:11)

Want door genade  zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet  uit uzelf: het is een gave van God; niet  uit werken, opdat niemand roeme. (Efeze 2:8,9)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten