woensdag

Het Koninkrijk der hemelen


Het Koninkrijk der hemelen wordt aangekondigd door Johannes de Doper en de Heer Jezus Christus.
Er zijn mensen die denken dat deze term de kerk, het christelijk geloof is, anderen denken meer aan de periode in Openbaringen genoemd: het 1000-jarige rijk.

Maar het Koninkrijk der hemelen is heel wat anders. Het is een door God geregeerde periode; opgelegd op de aarde. Andere schrijvers in de bijbel noemen deze periode het Koninkrijk van God. In onze spreektaal zouden we zeggen: een Goddelijke regering of een hemelse regering.

Er is op dit moment niets op aarde dat het Koninkrijk van God genoemd kan worden. Het lijkt er zelfs op dat God alle controle kwijt is in deze tijd. De hemel lijkt van koper en God lijkt te zwijgen.
God grijpt niet in, zelfs niet als de mens dingen doet die naar z'n ondergang leiden. (Rom 3:16)Het Koninkrijk der Hemelen is een grootse manifestatie van Goddelijk ingrijpen, naar Goddelijke regels. Het zal een volledig ingrijpen van God zijn ten gunste van de aarde en alles wat leeft. 

Menselijke macht wordt overgenomen door Goddelijke regering. Het zal een tijd zijn van verademing, genoeg te eten, geen ziektes, en kennis van God en uitstorting van de Geest van God op alle mensen. (Joël 2:28-29)

Met Israël als centrum van Gods handelen:

1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.
2 Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten.

3 Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.

4 Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten